שאלות ותשובות

 
איתור שאלה
 • חבר עמותה

  • ​בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק העמותות, התש"ם - 1980, התנאים לחברות בעמותה, פקיעת חברות, קבלת חברים, פרישתם והוצאתם יהיו לפי הוראות התקנון. יצוין כי, תשלום דמי החבר איננו בהכרח תנאי בלעדי לחברות בעמותה ויש לבדוק בתקנון העמותה מהם יתר התנאים לכך.
  • ​אין מניעה כי חבר עמותה המועסק ע"י העמותה בשכר יציג מועמדותו לכהונה בוועד העמותה. יחד עם זאת, יודגש כי, עם היבחרו לכהונה כחבר בוועד העמותה יהא עליו להתפטר מתפקידו בשכר בעמותה.
    
   השאלה באם יהא רשאי בנוסף לכהונתו כחבר ועד להמשיך גם בתפקידו הקודם, ללא קבלת שכר, תיבחן לגופו של עניין ובהתאם לשאלת קיומו של ניגוד עניינים בין שני התפקידים.
  • ​בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק העמותות, התש"ם - 1980, חבר עמותה רשאי לעיין, בכל עת סבירה, בפנקס החברים ופנקס חברי הועד (אשר יכללו את שם החבר, מענו, מספר זהות, תאריך תחילת חברות/כהונה ותאריך פקיעתה), הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות והדו"חות הכספיים שהובאו לפני האסיפה הכללית.
    
   כמו כן המסמכים שהוגשו לרשם לפי סעיפים 2, 10, ו- 38 לחוק יהיו פתוחים לעיונו של חבר העמותה בפרט ולציבור בכלל. יודגש כי, זכות העיון כוללת גם את הזכות להעתיק מסמכים אלו בדרך מקובלת.
  • ​רשם העמותות אינו רואה בנקיטת פעולה למיצוי זכויותיו של חבר עמותה בדרך חוקית, לרבות כנגד העמותה, כעילה המהווה זכות אוטומטית להוצאת החבר מהעמותה. אולם, אין חולק כי יש לבחון כל מקרה לגופו ובהתאם לנסיבותיו.
    
   הטענה לפיה עצם הגשת התביעה פוגעת בעמותה, אין בה כשלעצמה כדי לפסול חברותו של מגיש התביעה בעמותה, אולם, על העמותה ומוסדותיה לבחון האם בפעולותיו של החבר, בעת הגשת התביעה ולאחריה, יש כדי לפגוע בקיום חובותיו ע"פ החלטות ותקנון העמותה , שאז עשויה לקום עילה להוצאתו (בכפוף להליך הקבוע בתקנון) מהעמותה.
  • ​האסיפה הכללית תכונס בהתאם להוראות התקנון ובכפוף לחוק העמותות. במידה והאסיפה הכללית לא כונסה כנדרש באפשרותם של עשירית מחברי העמותה או ועדת הביקורת/גוף מבקר לדרוש מהועד לעשות כן, כאמור בסעיף 20(ב) לחוק. באם לא פעל ועד העמותה בהתאם לדרישה זו ניתן לפעול בהתאם להוראות סעיף 20(ב1) לחוק ולכנס באופן עצמאי את האסיפה הכללית.
  • ​בהתאם לחוק העמותות, התש"ם-1980 ולכללי הניהול התקין, אין מניעה להעסיק חבר אסיפה כללית, שאינו חבר ועד או ועדת ביקורת, בתפקיד עבורו הוא יקבל שכר מהעמותה. יחד עם זאת, מינהל תקין מחייב העסקת עובדים על-פי אמות מידה אובייקטיביות תוך התחשבות בטובת העמותה.
  • חוק העמותות התש"ם – 1980 קובע בסעיף 39(א) הוראות לעניין חובות עיון ופרסום החלות על העמותה כלפי חבריה. הוראות אלו אינן מונות את תקציב העמותה כאחד מהם.
    
   עם זאת, בעמותות בעלות מאפיינים כמותיים גדולים של מספר חברים, היקף פעילות, מטרות ומחזור כספי, ראוי כי, משיקולי שקיפות ואינטרס ציבורי, תינתן האפשרות לחברי העמותה לעיין בתקציב העמותה, ככל שיהיו מעוניינים לעשות כן, וככל שאין מניעה אחרת לכך. יודגש כי על חברי הועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית. אשר על כן, ועד העמותה, הנבחר ע"י האסיפה הכללית, מהווה מעין שלוח שלה לשם ניהול ענייני העמותה, ולפיכך, גם מטעם זה, ראוי כי באם לאסיפה הכללית דרוש מידע כלשהו המצוי בידי ועד העמותה, לרבות במסגרת אישור הדו"ח הכספי של העמותה, מידע זה יועבר לעיונה. האמור לעיל תקף ביתר שאת לגבי עמותות המהוות גוף דו-מהותי, כהגדרתו בפסיקה.
  • ​בהתאם להוראות סעיף 18 לחוק העמותות, התש"ם– 1980, חלה החובה לניהול פנקס החברים כדין על העמותה ולא על רשם העמותות. משכך, אין באפשרות רשם העמותות לאשר את זהות חברי העמותה, במועד זה או אחר. יתרה מזו, אין בעצם הגשת הפרוטוקולים לעניין צירוף/הפסקת חברות של חברי העמותה כדי ליתן להם תוקף כלשהו, הואיל ולא חלה על העמותה כל חובת דיווח לרשם העמותות לעניין זה ורשם העמותות איננו בודק את תקינות או אי תקינות הדיווח אלא מצרף אותו בלבד לתיק העמותה.
    
   יודגש כי, אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מסמכותו של רשם העמותות לדרוש מהעמותה את פנקס החברים המנוהל על ידה לשם פיקוח ובקרה על התנהלות העמותה.
  • ​לא ניתן לשלול או להגביל את הזכויות המוקנות לחבר לפי החוק ובהן הזכות להצביע באסיפה הכללית וכן לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה. העובדה כי חבר עמותה מועסק בעמותה בשכר אין בה כשלעצמה כדי לגרוע מזכויותיו כחבר האסיפה הכללית.
  • ​חבר עמותה שפרש מהעמותה, החל מהמועד הקבוע בתקנון, אינו חבר בה עוד. ולפיכך, ממועד זה לא יחולו עליו החובות והזכויות החלות על חבריה. אין באמור כדי לגרוע מחובתו לסילוק תשלומים המגיעים לעמותה בגין התקופה עד לפרישתו.