שאלות ותשובות

 
איתור שאלה
 • מורשי חתימה

  • ​בנוסף למגבלות, באם ישנן, בהתאם להוראות תקנון העמותה, נקבע במסגרת כללי הניהול התקין כי יש למנות לפחות 2 מורשי חתימה, שאינם קרובי משפחה, ושאינם חברים בוועדת הביקורת של העמותה. כמו כן, בכל מקרה לא ניתן למנות מורשי חתימה שאינם מבין חברי העמותה או נושאי תפקיד בה.
 • מונחים בדוח המילולי ובתוספות השלישית לחוק

 • חברות לתועלת הציבור

  • ​עד להתקנת תקנות ע"י שר המשפטים, בהתאם לסמכותו ע"פ הוראות סעיף 345ח(ח) לחוק החברות. לעניין מספר מזערי של חברי ועדת ביקורת, די בחבר יחיד בועדת הביקורת.
    
   חברי ועדת הביקורת רשאים להיות מבין בעלי המניות בחברה (ובלבד שאינם מבין נושאי המשרה בחברה כאמור בסעיף 345ח(א) לחוק החברות. כמו כן, ניתן למנות גורם חיצוני כחבר בועדת הביקורת.
   בעמותות  המעוניינות באישור ניהול תקין, יכהנו לפחות שני חברים בוועדת הביקורת, וזאת כדי להבטיח בקרה נאותה או שיכהן בה גוף מבקר.
  • ​כידוע, חברות לתועלת הציבור (חל"צ) נמצאות תחת פיקוחה של הזרוע המלכ"רית ברשות התאגידים. מעמדה של החברה לתועלת הציבור והדינים החלים עליה, הוסדרו בתיקון מס' 6 לחוק החברות מיום 21.6.2007. בתיקון זה לחוק החברות נקבע, בין היתר, כי חובות הדיווח החלות על עמותה יחולו גם על חברות לתועלת הציבור.
    
   ברור כי מטבע הדברים קיימים הבדלים בין חברה לתועלת הציבור לבין עמותה הנובעים, בין היתר, מהוראות הדין השונות החלות על כל אחד מהגופים. אשר על כן,  ככל שחברה לתועלת הציבור מעוניינת בקבלת אישור ניהול תקין, עליה למלא אחר דרישות החוק וכן הדרישות המפורטות בחוברת ההנחיות להתנהלות עמותות, החלות, בשינויים המחויבים, גם על חברות לתועלת הציבור, ובלבד שלא נקבע במפורש אחרת בחוק החברות.
  • ​הוראות חוק החברות מחייבות חברה לתועלת הציבור במינוי ועדת ביקורת ללא קשר למחזור כספי.