שאלות ותשובות

 
איתור שאלה
 • פעילות שוטפת וניהול תקין

  • ​כעקרון, חוק העמותות אינו מחייב עמותה לפתוח חשבון בנק על שמה. ההחלטה באם תחזיק העמותה חשבון בנק אם לאו, נתונה בידי ועד העמותה. יחד עם זאת, יודגש כי, ביחס לעמותות המעוניינות  בקבלת אישור ניהול תקין, אוסר רשם העמותות על ביצוע תשלומים במזומן, למעט סכומים זניחים שעל פי כללים חשבונאיים ניתן לנהלם במסגרת קופה קטנה. לפיכך, באם מקבלת העמותה תרומות כספיות וברצונה לעשות בהן שימוש ובאם בכוונתה לקיים כל פעילות כספית אחרת (למעט סכומים זניחים כאמור לעיל), עליה לנהל חשבון בנק על שמה. חשבון הבנק יהיו רשום על שם העמותה בלבד ולא על שם גורם אחר, גם אם מדובר בגורם הקשור לעמותה, כגון חבר ועד.
  • ​העברת כספים מעמותה אחת לעמותה אחרת אפשרית רק בהתקיים תנאים ספציפיים ובהתאם לכללים המפורטים בהרחבה בחוברת ההנחיות להתנהלות עמותות. לעניין עמותות נתמכות, בהתאם להחלטת ועדת שרים תמ/15 מיום 18.7.01, חל איסור על עמותה המקבלת תמיכה מכספי מדינה להעביר כספים לעמותה אחרת. לפיכך, יש לפעול ע"פ הוראות החשב הכללי לעניין זה.
  • ​ביצוע תשלומי מלגות בשקים שאינם ל"מוטב בלבד" אינו מאפשר מעקב אחר הכספים המועברים לעמותה לצורך כך, ולפיכך אינו מאפשר בקרה נאותה על השימוש בכספי העמותה. עקב כך נדרשות כלל העמותות שלא לבצע תשלומים במזומן או בשקים שאינם "למוטב בלבד" ועל העמותה להשתמש בהמחאות הכוללות הגבלת סחירות בלבד.
  • ​כעקרון, עמותה רשאית לרכוש רכב לשימושה לצורך קידום מטרותיה. הרכב ירשם על שם העמותה בלבד. השיקולים והקריטריונים לבחירת הרכב יהיו שיקולים סבירים תוך התייחסות, בין היתר, לעלות הרכישה והאחזקה של הרכב ובהתאם לסוג העמותה, אופי הפעילות והיקפה, והמחזור הכספי שלה.
  • חוק העמותות אינו מחייב עמותה לדווח מיידית לרשם העמותות על התפטרות של מנכ"ל העמותה. העמותה תדווח על האמור במסגרת הדו"ח המילולי אותו היא מחויבת להגיש בהתאם להוראות החוק.
  • ​לשם פיקוח ובקרה של רשם העמותות  על עמידת העמותה בדרישות חוק העמותות, מבצע רשם העמותות בדיקות שונות בעמותות. לשם ביצוע בדיקות אלו ממנה הרשם רואה חשבון מטעמו, כאשר בסיומה של הבדיקה מגיש רואה החשבון דו"ח מסכם, הכולל את המלצותיו, הכל בהתאם  לחוק, להנחיות התנהלות של עמותות וליתר הנחיות הרשם.
    הואיל ודוח הביקורת פתוח לעיון הציבור ולעיתים אף מועבר לגורמים חיצוניים, ניתנת לעמותה האפשרות להגיב לטיוטת הדוח, המועבר לעיונה, טרם הוצאת הדוח המסכם. לאחר קבלת תגובת העמותה מוציא רואה החשבון דו"ח סופי הכולל את התייחסותו לתגובת העמותה.
  • ​על העמותה לפעול לקידום מטרותיה. בהתאם לסעיף 59 לחוק העמותות, רשאי רשם העמותות למחוק/לפרק עמותה שחדלה לפעול (אף אם מדובר בהפסקה זמנית). לכן, על פי החוק ומדיניות רשם העמותות, כל עמותה שאין בה פעילות מועברת למחיקה/פירוק. ניתן לפנות למשרדנו לשם קבלת נוהל מחיקה/פירוק.
  • חוק העמותות אינו מכיר במצב בו העמותה הינה "עמותת מדף" אשר הלכה למעשה "התרוקנה" מכל תוכן ו/או נכסים, ועל העמותה לפעול לקידום מטרותיה. לפיכך, במקרה בו עמותה מעוניינת להעביר את פעילותה לעמותה אחרת, העברה כאמור תתאפשר רק במסגרת פירוק מרצון של העמותה המעבירה את פעילותה. יודגש כי פירוק מרצון יתאפשר ובלבד שהעמותה המעבירה תוכל לפרוע את חובותיה במלואם בתוך שנה מתחילת הפירוק. לעניין העברת חלק מן הפעילות/נכסים ללא תמורה יש לעיין בכללי ניהול תקין הנוגעים בכך.
  • עמותה רשאית לקיים תוכנית מלגות לשם קידום מטרותיה ובלבד שיחולקו בהתאם לקריטריונים קבועים, שווים, ברורים ופומביים, כפי שיאושרו באסיפה הכללית של העמותה. אין הכרח לרשום את מתן המלגות כאחת ממטרות העמותה, אך יש לוודא כי מתן מלגות מתיישב עם מטרותיה הרשומות של העמותה.
  • ​עמותה רשאית לבחור את אפיק ההשקעה הרצוי לה ובד"כ רשם העמותות לא יתערב בקבלת החלטות מעין אלו ובלבד שהן נעשו במסגרת החוק, התקנון וההנחיות להתנהלות עמותות. יובהר כי באופן עקרוני, על העמותה לקדם מטרותיה והשקעת הכספים במקרה זה הינה אמצעי בלבד להשגה ולקידום מטרות אלו.
    
   יחד עם זאת, הואיל ומדובר בכספי ציבור, (בין אם מקורן בתרומות ובין אם ממקור אחר) על העמותה להשקיע כספים אלו בתבונה ובזהירות ותוך מדיניות ברורה. רצוי ואף ראוי שעמותה תשקיע השקעותיה באפיקים סולידיים ולא תתפתה להשקעות באפיקים המבטיחים תשואה גבוהה אולם הסיכון בהם מוגבר. לפיכך, על העמותה לפעול בשיקול דעת אשר יבחן על ידי רשם העמותות בהתאם לנסיבות לגופו של עניין. יודגש כי, על העמותה לוודא כי ניהול כספי העמותה מבוצע במסגרת מטרותיה בכפוף להוראות החוק וההנחיות להתנהלות עמותות תוך שימת דגש על ייעוד כספי התרומות. יצוין כי בעמותות בעלות היקף נכסים משמעותי מומלץ כי העמותה תמנה ועדת השקעות המורכבת מחברים בעלי מומחיות וידע בתחום ההשקעות.