שאלות ותשובות

 
איתור שאלה
 • רישום עמותה

  • ​משלוח התעודה בדואר עלול לארוך מספר ימים לפחות, יש להיאזר בסבלנות.
  • יש למלא ולשלוח את טפסי הדיווח על השינוי הרלבנטי, כשהם חתומים על ידי שני חברי ועד. ניתן להוריד את הטפסים מאתר האינטרנט של רשם העמותות.
   לשינויי שם מטרות ותקנון יש לצרף לטפסים פרוטוקול אסיפה כללית שמאשר את השינוי בחתימות מקוריות (או העתק נאמן למקור המאומת ע"י עו"ד או רו"ח). בקשות לשינוי שם, מטרות ותקנון לא תטופלנה ככל שהעמותה המבקשת לא עמדה בדרישות הדיווח על פי חוק העמותות במשך שנתיים עובר לבקשה. לפיכך, על עמותה שלא עמדה בדרישות הדיווח כאמור להמציא למשרדנו בעת הבקשה את המסמכים הנדרשים ככל שאלו נוגעים לשנתיים עובר לבקשה, ובכלל זה דו"חות כספיים (לרבות רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה) ודו"חות מילוליים בצירוף פרוטוקולים של האסיפה הכללית המאשרים אותם והמלצות ועדת הביקורת לאסיפה הכללית לעניין אישורם.
    
  • ​רק במקרה של שינוי שם מונפקת תעודה לשינוי שם. שינויי מטרות מתעדכנים אצל רשם העמותות אך לא מונפקת תעודה חדשה.
  • ​שינוי שם/מטרות/סעיפים 18, 21, 22 לתקנון המצוי – עד 10 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה על ידי מחלקת רישום ועד אישור הבקשה או משלוח מכתב לעמותה.
    שינוי תקנון מיוחד –  עד 21 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה על ידי מחלקת רישום ועד אישור הבקשה או משלוח מכתב לעמותה.
    מומלץ להגיש את הבקשות הנ"ל בנפרד מהגשת מסמכים  לקבלת אישור ניהול תקין על מנת למנוע עיכובים בטיפול בבקשות.
  • רק אגרת פרסום הודעה בדבר שינוי שם ברשומות  כרוכה בתשלום אגרה. האגרה משתנה, מעת לעת, על פי חוק, וניתן להתעדכן בסכום האגרה בלחיצהכאן.
    ניתן לשלם את האגרה באמצעות אתר האינטרנט של רשם העמותות או בסניפי הדואר ע"י שובר שניתן לקבל במשרדי הרשם. 
 • רישום חברה לתועלת הציבור