אודות

 

עמותות וחברות לתועלת הציבור (חל"צ), המהוות ליבת המגזר השלישי במדינת ישראל, מפוקחות על-ידי רשם העמותות ורשם ההקדשות, בהתאמה, על-פי דין. יחידת רשם העמותות וחל"צ אמונה על הטיפול ברישום, בפיקוח ובבקרה על עמותות, מכוח הסמכויות שהוקנו לרשם העמותות בחוק העמותות, תש"ם-1980 והתקנות שהותקנו מכוחו. סמכויות רשם העמותות הורחבו בתיקון מקיף לחוק העמותות שתחילתו בשנת 1997 וכן בתיקון מרכזי נוסף שתחילתו בשנת 2007. בנוסף, אמונה היחידה על הטיפול ברישום, בפיקוח ובבקרה על חל"צ, מכוח הסמכויות שהוקנו לרשם ההקדשות בתיקון לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 6 משנת 2007), במסגרתו ניתנה לציבור חלופה נוספת לייסוד ארגון ללא כוונת רווח, באמצעות חברה לתועלת הציבור. במסגרת התיקון לחוק הוסדרו הליכי הפיקוח על חברות לתועלת הציבור, על מנת להבטיח השימוש שנעשה בכספי ציבור, וניתנו בידי הרשם כלים לפיקוח על חברות לתועלת הציבור בדומה לאלה הקיימים ביחס לעמותות. בד בבד, הורחבו החובות החלות על חברות לתועלת הציבור.​


בין העקרונות המנחים את עובדי יחידת רשם העמותות וחל"צ - הרואים בעבודתם שליחות ציבורית להבטחת פעילותן של עמותות וחברות לתועלת הציבור בהתאם לדין - ניתן למנות שניים עיקרים:

 1. להבטיח כי כספי ציבור הניתנים לעמותות ולחל"צ, בין בדרך של הקצבות מדינה ובין בדרך של תרומות מהציבור הרחב, יגיעו לעמותות ולחל"צ הפועלות על-פי הדין וסדרי מינהל תקינים, וישמשו למטרה לה ניתנו ויועדו.
 2. שיפור מתמיד של השירות הניתן לציבור הרחב, ובכללו עמותות, חברות לתועלת הציבור ומייצגי ארגונים אלה (עורכי דין ורואי חשבון), בהיבטים של מקצועיות, יעילות, זמינות ונגישות השירות.
 
מאז הקמת היחידה בשנת 1981, הוגשו כ-55,000 בקשות לרישום עמותות. כיום רשומות בישראל כ-33,000 עמותות, ולפי הערכה כ-15,000 מתוכן הינן עמותות פעילות. כמו כן, רשומות בישראל כ-900 חברות לתועלת הציבור.

 

רישום עמותות  נעשה בשני מסלולים:

 • מסלול מקוצר- רישום עמותות שאימצו תקנון מצוי על פי התוספת הראשונה לחוק.
 • מסלול רגיל - רישום עמותות הנרשמות עם תקנון מיוחד, במסגרתו נדרשת בחינת סעיפי התקנון על ידי היחידה. 
 

אישור ניהול תקין:

 • בשנת 1998 התקבלה החלטת ממשלה (החלטה מס' 4418, בק/128), לפיה החל משנת התקציב 1999 יידרשו גופים הפונים בבקשה לקבלת תמיכה כספית ממשרד ממשלתי, להציג אישור מטעם רשם העמותות. עוד נקבע, כי רשם העמותות יבחן, בהתאם לנהלים ולקריטריונים שיגובשו על-ידו, האם העמותה עומדת בכל דרישות החוק והאם נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק את מטרות העמותה. הרציונל בבסיס החלטת הממשלה, להבטיח כי בצד עידוד פעולות מבורכות הנעשות על-ידי עמותות וחברות לתועלת הציבור רבות, כספי הציבור, המועברים מהמדינה במישרין או בעקיפין (באמצעות הטבות מס), יגיעו ליעדם וישמשו למטרות שלשמן יועדו.
 • בעקבות כך, החל רשם העמותות בבדיקת עמותות, ובהנפקת אישור ניהול תקין. בהמשך, הורחבה החובה בהחלטות ממשלה נוספות אף לעמותות מהן רוכשת המדינה שירותים במכרז ושלא במכרז. בעקבות תיקון מס' 6 לחוק החברות, החל רשם ההקדשות בשנת 2009 בטיפול בבקשות לאישור ניהול תקין גם של חברות לתועלת הציבור, לרבות בגיבוש כללים ונהלים המותאמים לחברות אלה.
 • הליך זה, של דרישה לאישור ניהול תקין מעמותות ומחברות לתועלת הציבור, השפיע בצורה דרמטית לא רק על התנהלות העמותות והחברות לתועלת הציבור עצמן, כי אם גם על התנהלות גופים שונים ותורמים המעבירים להן כספים. גופים רבים החליטו לדרוש אף הם אישור ניהול תקין כתנאי להעברת כספים לעמותות ולחברות לתועלת הציבור. כך לדוגמא, ועדת הכספים של הכנסת דורשת אישור ניהול תקין מעמותות המבקשות מעמד מיוחד על-פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (לפיו זכאי תורם לעמותה כזו לניכוי מס בגין תרומתו), וכן רשויות מקומיות, הסוכנות היהודית וקרנות גדולות. זאת, לצד תורמים פרטיים שהחלו להגביל תרומתם ולהעבירה רק לעמותות וחברות לתועלת הציבור שיש ברשותן אישור ניהול תקין.
 • בנוסף, הדרישה לאישור ניהול תקין, שהינו אישור שנתי, הביאה להגברת השקיפות על עמותות וחברות לתועלת הציבור, שכן דרישת סף לקבלת האישור הינה הגשה של כל המסמכים הנדרשים על-פי דין, ובכלל זאת דוח כספי שנתי, דוח מילולי שנתי, הודעות ופרוטוקולים. בפועל, כיום מרבית העמותות והחברות לתועלת הציבור הפעילות מגישות מדי שנה מסמכים כאמור, דבר המאפשר קבלת נתונים רלוונטיים לגבי התנהלותן והגברת איכות הפיקוח והבקרה על פעילותן על-ידי עובדי יחידת רשם העמותות.
 • רשות התאגידים מנפיקה אישורי ניהול תקין לעמותות ולחברות לתועלת הציבור העומדות בדרישות הדין. כאשר מבדיקת תיק העמותה או החל"צ עולה כי קיימים ליקויים, ננקטים כלפיה צעדים ובכללם: אי מתן אישור, נקיטה בהליכי פירוק, דרישה לעמוד בתכנית לתיקון ליקויים ועוד.
 

מבנה היחידה ותחומי הטיפול:

במסגרת שינוי ארגוני שנערך ביחידה בחודש יולי 2012, הטיפול בעמותות ובחברות לתועלת הציבור נעשה כיום בשלוש חטיבות, לפי תחומי הפעילות של העמותות והחל"צ:

 1. חטיבת רווחה
 2. חטיבת חינוך בריאות וחברה.
 3. חטיבת דת תרבות וספורט
הטיפול בחטיבות הוא מהליך הרישום (למעט רישום של עמותות עם תקנון מצוי המטופל במחלקת רישום ביחידה) ועד הליך הפירוק. הליכי פירוק מרצון מטופלים בחטיבות ואילו הליכי פירוק על-ידי בית המשפט מטופלים במחלקת אכיפה ובקרה של רשות התאגידים.

 

הנושאים המרכזיים בהם מטפלות החטיבות, כל אחת בעמותות ובחל"צ שבתחום טיפולה, הינם כדלקמן: 

 • בקשה לרישום עמותות עם תקנון מיוחד
 • בקשה לרישום חברות לתועלת הציבור
 • בקשות לשינוי שם, מטרות ותקנון
 • בקשה למתן אישור ניהול תקין
 • ביצוע ביקורות בעמותות ובחברות לתועלת הציבור
 • בדיקת תלונות המוגשות כנגד עמותות וכנגד חברות לתועלת הציבור
 • הכנת תכניות לתיקון ליקויים
 • פירוק ומחיקה מרצון

 

לשירותכם באתר האינטרנט של רשות התאגידים, דפי שירות מפורטים, נגישים ונהירים ביחס לכל אחד מהשירותים הניתנים ביחידת רשם העמותות וחברות לתועלת הציבור. זאת, לצד דפי הנחיות לשירותים השונים וטפסים
עוד ניתן למצוא באתר, את הנחיות הרשם חוברת הנחיות להתנהלות של עמותות, העוסקים בתקינות התנהלות עמותות וחברות לתועלת הציבור. זאת, לצד דברי חקיקה רלוונטיים בנוסחם המעודכן וכן פסיקה.
באתר מתפרסמים באופן שוטף עדכונים וחדשות מטעם הרשם, כמו גם פרסומים שונים הרלוונטיים להתנהלותן של עמותות וחברות לתועלת הציבור.

 

אנו מקווים כי המידע באתר יביא תועלת למשתמשים בו ויסייע לפעילותן התקינה של עמותות וחברות לתועלת הציבור בישראל.