החייאת עמותה

מהות השירות

​החייאת עמותה.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

​לצורך החייאת עמותה, על העמותה להגיש בקשה למתן צו החייאה לבית המשפט המחוזי, אשר בתחום שיפוטו מצויה כתובתה הרשומה של העמותה.
על מנת לזרז את הליך ההחייאה מומלץ לקבל את עמדת הרשם בטרם הגשת הבקשה לבית המשפט. יש לפעול בהתאם להנחיות ולצרף מסמכים לארבעת השנים שקדמו להגשת בקשת ההחייאה כמפורט להלן:

 

בקשה להחייאת עמותה

 בקשה להחייאת עמותה תוגש על-ידי חבר עמותה או מי שהוסמך על-ידי העמותה להגיש הבקשה.
הבקשה תכלול פירוט מהי ההצדקה להפעלת העמותה ואת הנימוקים בגינם מתבקשת ההחייאה.  בכלל זה, תובא התייחסות לבאים:

 • האם מיום המחיקה פעלה העמותה לקידום מטרותיה ובאיזה אופן.
 • ככל שהעמותה לא הייתה פעילה, יש לפרט באיזה תאריך הופסקה פעילותה ומהי הפעילות שבה עסקה עד להפסקתה.
 • יש לפרט כיצד בכוונת העמותה לפעול לקידום מטרותיה לאחר החייאתה.

     הערה: נושה רשאי להגיש בקשה להחייאת עמותה, בכפוף להמצאת אסמכתאות לחוב של העמותה כלפיו בלבד.

 

רשימה של כל נכסי העמותה

 • העמותה תצרף לבקשה רשימה מפורטת של כל נכסי העמותה, לרבות נכסי נדל"ן וכלי רכב. ככל שמדובר בבית כנסת, יש לפרט מהי הזיקה הקניינית בין העמותה לבין הנכס ומה השימוש אשר נעשה בנכס בשנים בהן העמותה הייתה מחוקה.
 • ככל שהסיבה להחייאת העמותה הינה קיום נכס, והעמותה אינה מתכוונת לשוב ולפעול לקידום מטרותיה לאחר ההחייאה, ניתן להגיש בקשה לפירוק העמותה במסגרתו יועבר הנכס ואין צורך לנקוט בהליך של החייאה.

  דוחות כספיים

 • העמותה תצרף לבקשה דוחות כספיים, בהתאם להוראת סעיף 36 לחוק העמותות, חתומים על-ידי שני חברי ועד. 
 • ככל שלעמותה לא היתה פעילות כספית, ניתן להגיש במקום הדוחות הכספיים תצהיר של לפחות שני חברי ועד, בדבר העדר פעילות כספית. התצהיר יאומת על-ידי עורך דין.
 • התצהיר יכלול את ההצהרות הבאות:
 1. בתקופה הרלוונטית לא היו לעמותה הכנסות והוצאות, העמותה לא קיבלה נכסים מכל מין וסוג שהוא, ולא חלו על העמותה חובות והתחייבויות.
 2. העמותה מתחייבת לפרוע את כל חובותיה והתחייבויותיה בתקופה בה לא היו דוחות כספיים, ככל שיתברר שהיו חובות.
 3. האם נפתח חשבון בנק לעמותה ומספרו.

 

המלצת ועדת ביקורת לעניין הדוחות הכספיים

 • העמותה תצרף לבקשה המלצת ועדת ביקורת לעניין הדוחות הכספיים, בהתאם להוראת סעיף 36(א) לחוק העמותות.  

 

פרוטוקול האסיפה הכללית המאשרת את הדוחות הכספיים

 • העמותה תצרף לבקשה את פרוטוקול האסיפה הכללית לאישור הדוחות הכספיים או לאישור התצהיר בדבר העדר פעילות כספית.
 • על הפרוטוקול להיות חתום על-ידי שני חברי ועד העמותה.

 

דוחות מילוליים

 •  העמותה תצרף לבקשה דוחות מילוליים, בהתאם להוראת סעיף 37א לחוק העמותות.

 

מסמכים להוכחת רציפות חברי ועד העמותה

 • על העמותה להוכיח רציפות חברי ועד העמותה, קרי, כי חברי הועד אשר דווחו לרשם טרם המחיקה הינם המבקשים את ההחייאה.
 • ככל שהמבקשים אינם חברי הועד אשר דווחו לרשם טרם המחיקה, יש להמציא פרוטוקולים לגבי שינויים שחלו בהרכב חברי ועד העמותה, החל מהמועד האחרון שדווח עליו לרשם העמותות בהתאם לתיק העמותה ועד למועד הגשת הבקשה להחייאה. 

 

פרוטוקול האסיפה הכללית בדבר מוסדות העמותה

 • ככל שהעמותה הייתה פעילה בתקופה שקדמה למועד הגשת הבקשה להחייאה, יש לכנס את האסיפה הכללית ולערוך בחירה עדכנית של מוסדות העמותה הבאים: חברי ועד, ועדת ביקורת ומורשי חתימה. יש להמציא לרשם פרוטוקול ישיבת האסיפה הכללית אשר תבחר את מוסדות העמותה. על הפרוטוקול להיות חתום על-ידי שני חברי ועד העמותה. במידה וחלק מחברי ועד העמותה אשר כיהנו בה ערב הגשת הבקשה להחייאה אינם נוכחים באסיפה הכללית אשר בוחרת את מוסדות העמותה, יש להבהיר מדוע לא השתתפו באסיפה הכללית ולהמציא תצהירים בדבר עמדתם בעניין החייאת העמותה.
 • ככל שהעמותה לא הייתה פעילה בתקופה שקדמה למועד הגשת הבקשה להחייאה, על רוב חברי ועד העמותה להמציא הצהרה על כך שלא הייתה לעמותה פעילות בתקופה הרלוונטית.
 • ככל שמדובר בבית כנסת, יש לקיים הליך פרטני של קבלת המתפללים המעוניינים בכך כחברים בעמותה בהתאם לתקנונה ולקיים הליך בחירות של חברי ועד העמותה. בחירת חברי הועד תערך באסיפה של כלל מתפללי בית הכנסת אשר מעוניינים להצטרף כחברים בעמותה. לשם כך, על העמותה לפרסם בצורה ברורה על לוח מודעות שלה, וכן בהודעה שתינתן לאחר תפילות מרכזיות, כי מתקיימת אסיפה של כלל מתפללי בית הכנסת אשר תבחר את חברי ועד העמותה וכי ועד זה מתעתד להגיש לרשם בקשה להחייאת העמותה. העמותה נדרשת להמציא פרוטוקול מהחלטת האסיפה הכללית של מתפללי בית הכנסת, אסיפה שאליה הוזמנו כל המתפללים, כאשר בין ההחלטות שיתקבלו: בחירת חברי הועד של העמותה. בפרוטוקול זה יש לרשום את שמות הנוכחים באסיפה וכמה מתפללים יש בסה"כ בבית הכנסת.
 • על הפרוטוקול להיות חתום על-ידי שני חברי ועד העמותה.

 

רשימת חמשת מקבלי השכר ומקבלי המלגות הגבוהים ביותר

 • העמותה תצרף לבקשה רשימה של חמשת מקבלי השכר ומקבלי המלגות הגבוהים ביותר בעמותה.
 • לחלופין, העמותה רשאית להגיש תצהיר לפיו לא שולמו משכורות ומלגות, כאמור. התצהיר ייחתם על-ידי שני חברי ועד ויאומת על-ידי עורך דין. 

 

הודעה על תובענה כנגד העמותה וחבר ועד

 • העמותה תצרף לבקשה הודעה על תובענה שהוגשה כנגד העמותה ו/או כנגד חבר ועד.
 • ככל שלא הוגשה תובענה כאמור, העמותה תגיש תצהיר לפיו לא עומדת כל תובענה כנגד העמותה או כנגד אחד מחברי הועד (מתוקף תפקידו). 

אישור על תשלום אגרה שנתית

 • העמותה תצרף לבקשה אישור על תשלום אגרה שנתית וחובות אגרה שנתית.
 • לחלופין, העמותה רשאית להגיש תצהיר, לפיו העמותה פטורה מתשלום אגרה שנתית בהתאם להוראות חוק העמותות והתקנות שהותקנו מכוחו.  
   - את התצהיר יש לערוך על שובר מקורי, אשר יישלח לעמותה בדואר. יש להחתים את התצהיר בבנק הדואר.
   - על התצהיר להיות חתום על-ידי שני חברי ועד ומאומת על-ידי עורך דין.
 • לבירור בנוגע לחובות אגרה שנתית או לפטור מתשלום אגרה שנתית, יש לפנות למרכז השירות והמידע בטלפון שמספרו:
  1-700-70-60-44, שלוחה 3.

הגשת בקשה למתן צו להחייאת עמותה לבית המשפט

 • לאחר קבלת אישור הרשם לבקשת ההחייאה, תגיש העמותה בקשה להחייאה לבית המשפט המחוזי, אשר בתחום שיפוטו מצויה כתובתה הרשומה של העמותה.
 • העמותה תמציא העתק מהבקשה לרשם.   

רישום ההחייאה במרשם העמותות

 • משניתן צו בית משפט להחייאת העמותה, העמותה תמציאו לרשם, אשר ירשום את ההחייאה במרשם העמותות.


עלות השירות

ללא עלות (יש לשלם אגרה לבית המשפט המחוזי בגין הגשת הבקשה).

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר:
  רשות התאגידים - מחלקת אכיפה ובקרה
  ת"ד 9222 תל-אביב 61091.
 • קבלת קהל:
  רחוב ירמיהו 39 בנין 1, קומה 12, מגדלי הבירה, ירושלים.
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30.

זמן טיפול

עד ​14 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים .

הערות

 • ​ עמותה רשאית להגיש בקשה להחייאתה עד 20 שנים מיום מחיקתה.