פירוק עמותה בצו בית משפט

מהות השירות

​פירוק עמותה לפי צו בית המשפט.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

​רשם העמותות רשאי להגיש בקשה לפירוק עמותה לבית המשפט המחוזי, אשר בתחום שיפוטו מצויה כתובתה הרשומה של העמותה.
להלן יבואו מידע והנחיות הנוגעים להליך:
 •  בקשה למתן צו לפירוק עמותה


  הרשם רשאי להגיש בקשה לפירוק עמותה לבית המשפט, בהתקיים אחת מעילות הפירוק הבאות:
 1. פעולות העמותה מתנהלות בניגוד לחוק, למטרותיה או לתקנונה.
 2. העמותה או מטרותיה מכוונות לשלילת קיומה של מדינת ישראל או אופייה הדמוקרטי.
 3. חוקר שנתמנה לפי סעיף 40 המליץ על פירוק העמותה.
 4. העמותה אינה יכולה לפרוע את חובותיה.
 5. בית המשפט מצא שמן היושר ומן הצדק לפרק את העמותה.
 6. העמותה קיבלה באסיפה הכללית החלטה על פירוק בידי בית משפט, והחלטת האסיפה הכללית התקבלה ברוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה 21 ימים מראש, תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק כאמור.

 

 הערה: בקשה למתן צו לפירוק עמותה יכולים להגיש גם הבאים: היועץ המשפט לממשלה; נושה שהעמותה חייבת לו חוב כספי, העמותה (רק בעילות ד'-ו').

 

 • התראה


  קודם להגשת בקשת פירוק לבית המשפט על-פי עילות הפירוק א', ב' או ה' (לעיל), ישלח הרשם לעמותה התראה בכתב, המורה לה לתקן את המעוות.
  ככל שהעמותה לא תיקנה המעוות בפרק הזמן שקצב לה הרשם במכתב ההתראה, יגיש הרשם את בקשת הפירוק. 
 • ההליך המשפטי


  רשם העמותות הינו צד לכל הליך פירוק עמותה המתנהל בבית המשפט. בית המשפט יחליט בבקשה ובכל בקשה שהוגשה במסגרת הליך הפירוק לאחר שנתן לרשם הזדמנות להביע את עמדתו. 
 • מינוי מפרק זמני


  בית המשפט רשאי לאחר שהוגשה בקשת הפירוק ולפני שניתן צו פירוק למנות את כונס הנכסים הרשמי או אדם מתאים אחר להיות מפרק זמני. 
 • צו בית המשפט


  תחילת הפירוק לפי צו בית המשפט תהיה ביום מתן הצו, אלא אם נקבע בו יום אחר לעניין זה. 
 • ערעור


  הרשם, היועץ המשפטי לממשלה, העמותה וכל מי שהיה צד להליכים בבית המשפט, רשאים לערער לבית המשפט העליון בקשר עם ההחלטה בבקשה למתן צו פירוק. 
 • פעולות וייצוג


  מתחילת הפירוק לא תמשיך העמותה בכל פעולה, זולת פעולות הדרושות לביצוע הפירוק, וכל סמכות לפעול בשם העמותה נתונה בידי המפרק בלבד. 
 • נכסי עמותה שפורקה


  ככל שלאחר פירוק העמותה ופירעון חובותיה במלואם נשארו לעמותה נכסים, ינהגו בנכסים לפי הוראות התקנון. זאת, בכפוף לכך שבית המשפט שוכנע שאין בהוראות אלה כדי להביא לכך שנכסי העמותה יחולקו לאחר פירוקה לחברי העמותה או למייסדיה או שיועברו נכסים לאחר הפירוק למטרות שאינן קרובות למטרות העמותה ערב מועד הפירוק.
  ככל שלא נקבעו בתקנון הוראות לעניין נכסי העמותה שפורקה או באין  אפשרות מעשית לנהוג על-פי הוראות אלה, יוקדשו הנכסים לפי הוראות בית המשפט למטרה שקבע בית המשפט כקרובה למטרות העמותה. 
 • חיסול העמותה


  לאחר פירוק העמותה כליל, יורה בית המשפט בצו שהעמותה תחוסל מיום מתן הצו. מיום זה תהיה העמותה מחוסלת.

  הרשם ירשום את החיסול במרשם העמותות.


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • ​משלוח בדואר: רשות התאגידים - מחלקת אכיפה ובקרה
  ת"ד 9222 תל-אביב 61091
 • יצירת קשר:

מרכז השירות והמידע: 1-700-70-60-44, שלוחה 3.

פקסימיליה: 03-6899795

הערות

 

לשאלות נפוצות - לחצו כאן