אודות מחלקת אכיפה ובקרה

 
​בשלהי שנת 2011 הוקמה מחלקת אכיפה ובקרה ברשות התאגידים, האמונה על בקרה ואכיפה של הוראות הדין על תאגידים כדלקמן:​

  • בתחום העמותות וחברות לתועלת הציבור - אחראית מחלקת אכיפה ובקרה על הטיפול בהגשת בקשות לפירוק בצו בית משפט, וכן על הטיפול במיזוג ובהחייאה של תאגידים אלה.​בין העקרונות המנחים את עבודת המחלקה בתחום זה ניתן למנות שני עיקרים:
  1. להבטיח כי התנהלות עמותות וחברות לתועלת הציבור ונושאי משרה בהן תהא על-פי הוראות הדין, התקנון, המטרות שלשמן הוקמו וכללי ניהול תקין.
  2. להבטיח כי כספי ציבור הניתנים לעמותות ולחברות לתועלת הציבור, בין בדרך של הקצבות מדינה ובין בדרך של תרומות מהציבור הרחב, יגיעו לעמותות ולחברות לתועלת הציבור הפועלות על-פי הדין וסדרי מינהל תקינים, וישמשו למטרה להן ניתנו ויועדו.
  • בתחום החברות - אחראית מחלקת אכיפה ובקרה על הפעלת סמכויות אכיפה כנגד חברות, אשר הפרו החובה להגיש דין וחשבון שנתי או לא שילמו אגרה או תשלומים אחרים שהן חייבות בתשלומם על-פי דין. זאת, בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999, המסדירות רישום חברה כחברה מפרה. 
    1. בין שאר סמכויות האכיפה שניתנו לרשם החברות, פועלת המחלקה להכרזה על חברות שאינן מקיימות את חובותיהן כלפי רשם החברות כ- "חברה מפרת חוק" וזאת על פי תיקון 10 לחוק החברות שנכנס לתוקף בינואר 2010. הסנקציות הנלוות לרישום זה, שהינו ציבורי וגלוי לעיני כל, הינן הימנעות הרשם מרישום שינוי שם החברה, מרישום שינוי מטרות החברה, מרישום שעבודים לחובת החברה, סילוק או כל שינוי בשעבודים הרשומים לחובת החברה, מרישום מיזוגים בין חברות שאחת מהן מפרת חוק וכן, רשאי הרשם לסרב לאפשר לחברה מפרה או לבעל שליטה בחברה מפרה, להקים חברה חדשה.
    2. עקרון מרכזי המנחה את עבודת המחלקה בתחום זה הינו סיוע ליחידת רשם החברות בניהול מרשם חברות מהימן ועדכני, המאפשר לציבור הרחב קבלת מידע על חברות רשומות והמהווה נדבך מהותי ומרכזי בפעילות המגזר העסקי בישראל ובחיי המסחר בכלל. 
  • לשירותכם באתר האינטרנט של רשות התאגידים, דפי שירות ומידע מפורטים, נגישים ומסבירים ביחס לכל אחד מהשירותים הניתנים במחלקת אכיפה ובקרה.