אודות

 

רשות התאגידים הוקמה בשנת 2007 כגוף האחראי על רישום, פיקוח, אכיפה ובקרה של  תאגידים בישראל. הרשות כוללת את יחידת רשם החברות, יחידת רשם השותפויות, יחידת רשם המשכונות, יחידת רשם העמותות, יחידת רשם ההקדשות וחברות לתועלת הציבור ויחידת רשם המפלגות. צירוף היחידות לרשות אחת נבע מן ההכרה כי יש צורך בארגון מחדש - תפיסתי ומבני - של טיפול המדינה בתאגידים, ותוך התאמתו למציאות המשפטית, הכלכלית והטכנולוגית של עולם התאגידים בישראל.


לצדן של היחידות המקצועיות דלעיל, הוקמו ברשות התאגידים שתי יחידות נוספות:

  1. מחלקת אכיפה ובקרה, האמונה על בקרה ואכיפה של הוראות הדין על תאגידים, הן בתחום העמותות וחברות לתועלת הציבור (בדגש על הגשת בקשות לפירוק עמותות וחל"צ בצו בית משפט) והן בתחום החברות (הכרזה על חברה מפרה).
  2. היחידה לשירות הציבור האמונה על כל מערך השירות לציבור, ובכלל זאת מרכז השירות והמידע, קבלת קהל ושירותי דואר וסריקה של הרשות כולה.

 

סמכויות רשמי היחידות השונות הוקנו לראש רשות התאגידים, ונקבעו בדברי החקיקה הבאים: חוק העמותות, תש"ם-1980; חוק הנאמנות, התשל"ט-1979; חוק החברות, תשנ"ט-1999; פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983; פקודת השותפויות (נוסח חדש), תשל"ה-1975; פקודת רישום שמות עסק - 1935; חוק המפלגות, תשנ"ב-1992; חוק המשכון, התשכ"ז-1967; תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ"ד-1994; תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי - עמותות), תשס"ד-2004, וכן כל חיקוק אחר מכוח החוקים והפקודות האמורים, וחיקוקים נוספים הנוגעים להפעלת סמכויות אלה.

  

מאז הקמתה, פועלת רשות התאגידים ללא לאות להצבת סטנדרטים של מצוינות, חדשנות ומקצועיות, להבטיח שיפור מתמיד של השירות שניתן לציבור, כמו גם פיקוח, בקרה ואכיפה אפקטיביים של הוראות הדין על תאגידים. בין יתר התמורות והישגי הרשות ניתן למנות העיקרים הבאים:
  • הקמת מוקד המידע הרשותי שהינו בבחינת מהפך של ממש באיכות השירות שניתן לציבור ובזמינותו - מתן מענה טלפוני ובאמצעות דואר אלקטרוני לבירורים, לשאלות ולבקשות שירות הקשורים בתאגידים המפוקחים, כמו גם מתן תמיכה טכנית לשימוש באתר רשות התאגידים וביצוע פעולות וקבלת שירותים באמצעותו.
  • שדרוג ופיתוח מערכות מחשוב וטכנולוגיה, אשר כללו הטמעה של תוכנות מחשוב חדישות ומתקדמות ביחידות המקצועיות, לצד ביצוע פיתוחים מחשוביים בתוכנות העבודה הקיימות. בד בבד, מקדמת הרשות במרץ ובעבודה משותפת עם עובדי אגף מערכות מידע, אפיון ופיתוח מערכת מחשוב כוללת ואחודה לכל יחידות הרשות ("בראשית"), אשר תהווה מערכת רשותית מקוונת, לאפשר לתאגידים לעדכן ולבצע פעולות באופן מקוון מלא באמצעות אתר האינטרנט של הרשות, לרבות הגשה מרחוק של בקשות לשירותים ברשות, קבלת עדכונים על סטטוס פעולות, קבלת התראות על חובות ועוד.
  • מעבר ל"רשות ללא נייר" שהינו פרויקט סריקה של כלל תיקי התאגידים למאגר דיגיטלי, אשר הושלם במהלך שנת 2012. בהתאם, הורחבו השירותים הניתנים לציבור הרחב ואלה כוללים אפשרות להזמנה מרחוק של תיקי תאגידים סרוקים על גבי תקליטורים (CD), לצד הצבת עמדות עיון ומידע ממוחשבות, ו"קיוסקי מידע ותשלום", המאפשרים לציבור הרחב קבלת שירותים וביצוע תשלום אגרות. 
  • מעבר לשירותים מקוונים והרחבתם, הכוללים בין היתר: טפסים מקוונים, דיווחים מקוונים, הפקת נסח חברה, איתור חברה וקבלת מידע אודותיה וצפייה בפרטי עמותה וחברה לתועלת הציבור, הכל באמצעות אתר האינטרנט של הרשות.
 

חזון רשות התאגידים

ליבת חזון רשות התאגידים הינה בשיפור השירות שניתן לציבור במדדי איכות, מקצועיות, יעילות ונגישות, לצד פיקוח, בקרה ואכיפה אפקטיביים של הוראות הדין על תאגידים.
 
לשירותכם באתר האינטרנט החדש של רשות התאגידים, דפי שירות מפורטים, נגישים ונהירים ביחס לכל אחד מהשירותים הניתנים בכל אחת מיחידות רשות התאגידים (חברות, שותפויות, משכונות, עמותות וחברות לתועלת הציבור, הקדשות, מפלגות ומחלקת אכיפה ובקרה).
 
עוד ניתן למצוא באתר, מגוון שירותים מקוונים  הניתנים ביחידות השונות של הרשות. זאת לצד,הנחיות ומדריכים  בקשר עם השירותים, טפסים  מקוונים וטפסים להורדה, אפשרות לביצוע תשלומים, דברי חקיקה  רלוונטיים בנסחם המעודכן, שאלות נפוצות ותשובות, וכן חדשות ועדכונים. הכל, ביחס לכל אחת מיחידותיה המקצועיות של רשות התאגידים.
 
באתר מתפרסמים באופן שוטף עדכונים והודעות מטעם רשות התאגידים, כמו גם פרסומים שונים הרלוונטיים להתנהלותם של תאגידים.
 
אנו מקווים כי המידע באתר יביא תועלת למשתמשים בו ויסייע לפעילותם התקינה של תאגידים בישראל.