קול קורא והזמנה לשיח עם בעלי העניין והציבור: אגודות עותומניות - הגשת דיווחים לגבי פעילותן

 
|28/05/2018 |

בהתאם להחלטת הממשלה, שאושרה על ידי הכנסת, רוכזו כלל הסמכויות לפי החוק העותומני על האגודות בידי רשם העמותות במשרד המשפטים.

תמונה דקורטיבית
​בכוונת משרד המשפטים לפעול במסגרת הסמכויות הקיימות היום בדין, וכן לעגן כללים שלפיהם יגישו אגודות עותומניות דיווחים לגבי פעילותן. זאת, על מנת להחיל עליהן הסדרים דומים, ככל הניתן, לאלה החלים על תאגידים אחרים ללא כוונת רווח בישראל. מידע זה ישמש, בין היתר, על מנת ליצור ולנהל פנקס מעודכן ופומבי של האגודות העותומניות הקיימות בישראל, בדומה לפנקסי רישום הקיימים לגבי תאגידים אחרים.

  • ​לעיון בנוסח המלא של הקול הקורא​
​​​​