תשלומים ואגרות

 
ניתן לשלם אגרות ליחידות הרשות באופן מקוון באמצעות אתרי האינטרנט היחידתיים.

  • ​במידה ובחרתם לשלם באמצעות אתר האינטרנט, בגמר ביצוע התשלום יש להדפיס את אישור התשלום ולצרפו למסמכים המועברים למשרדינו לשם קבלת השירות.  
  • יש להשתמש בדפדפן Explorer 9 ומעלה בלבד.

 

 

חיפוש אגרות
תוצאות 45-31 מתוך 46 תוצאות
תוצאות 45-31 מתוך 46 תוצאות
האגרהיחידהתעריףאופן התשלום
עבור כל תעודת רישוםרשם השותפויות
128 ₪​
תשלום מקוון
רישום שם עסק מתנהל לפי פקודת רישום שמות עסק 1935,
אין הגנה על שם עסק – כל שם יתקבל, איננו בודקים אם שם עסק כבר קיים לפני שאנו רושמים אותו.
מאגר שמות העסק אינו ממוחשב ולא ניתן לבדוק אם שם עסק רשום אצלנו או לא.
כמו-כן איננו בודקים אם קיימים חברה או שותפות בשם המבוקש.
אין חובה על בעל העסק לרשום את שם העסק.
אגרת רישום שם עסק: 255+ 125=  380ש"ח
תשלום עיצום כספירשם המפלגות
כמפורט בעיצום

תשלום מקוון
בקשה לרישום מפלגה רשם המפלגות
2,238 ₪​
תשלום מקוון
רישום שינוי על פי דיווחרשם המפלגות
65 ₪​
תשלום מקוון
עיון בבקשה ובמסמכים שצורפו להרשם המפלגות
114 ₪​
תשלום מקוון
אימות מסמך, לכל דף מחשב או עמוד מצולםרשם המפלגות
8.95 ₪ לכל עמוד​
תשלום מקוון
הוצאות פרסום- רישום מפלגה , שינוי מטרות מפלגהרשם המפלגות
35,000 ש"ח
תשלום מקוון
הוצאות פרסום - שינוי שם מפלגהרשם המפלגות
30,000 ₪​
תשלום מקוון
בקשה לשינוי שם מפלגהרשם המפלגות
2,238 ₪​
תשלום מקוון
בקשה לשינוי מטרות מפלגהרשם המפלגות
2,238 ₪​
תשלום מקוון
קבלת העתק תעודת התאגדות מקורית או תעודת התאגדות משוחזרתרשם השותפויות
10 ₪​
תשלום מקוון
בקשה לקבלת מידע באשר למסמכי תיק הקדש רשם ההקדשות
20 ₪​
תשלום מקוון

עיון במסמכי תיק הקדש הינו בהתאם להוראות חוק חופש המידע ותקנות חופש המידע (אגרות) - "בקשה לקבל מידע". על המבקש למלא טופס בקשה לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע.

רשות התאגידים מעמידה את המידע למבקש באמצעות תקליטור צרוב (CD), הכולל את תיק ההקדש המתנהל אצל הרשם.

את התקליטור ניתן לקבל בדואר או במסירה ביד במשרדי רשות התאגידים.

הפרשי אגרהחברה לתועלת הציבור

​לחצו על תשלום מקוון

תשלום מקוון
אגרה שנתיתחברה לתועלת הציבור

שיעורי תעריפים​

תשלום מקוון
​על פי הוראות חוק החברות, התשנ"ט- 1999- כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית בשיעור ובאופן שקבע שר המשפטים בתקנות. 
 
מידע כללי לגבי תשלום האגרה השנתית עבור חברה:
 
אגרה שנתית מופחתת לתשלום עד סוף חודש מרץ 2018: 1,120 ₪
אגרה שנתית רגילה לתשלום החל מה-2 באפריל 2018: 1,488 ₪​
 
הנחיות תעריפי אגרה שנתית
 
* השנה ניתן לשלם עד 1.4.18 (31.3.18 יוצא ביום שבת).
קבלת תקליטור CD צרוב של תיק חברה לתועלת הציבור בדוארחברה לתועלת הציבור
42 ₪​
תשלום מקוון
להזמנת תיק חל"צ ע"ג תקליטור, יש להשתמש בטופס זה בלבד.
לעמוד הראשון הקודם
הבא לדף אחרון