עדכון הוראות העבודה

 
|25/02/2019 |

עדכון הוראות העבודה מהדורה 18 לבחינת בקשה לרישום סימן מסחר וכן מהדורה 6 לנוהל ביצוע חיפושים ,מהדורה 8 לביצוע בחינה על אתר.

לתשומת לבכם כי מהדורה חדשה של הוראות העבודה שלהלן ונספחיהן בעניין בחינת בקשה לרישום סימני מסחר (לאומית ובינלאומית), הועלו לאתר האינטרנט של רשות הפטנטים, כדלקמן:
תשומת הלב כי אין נהלים חדשים, רב השינויים הם בעקבות השיפורים במערכת, שינוי ניסוחים והבהרות.