עדכון הוראות העבודה

 
|18/02/2018 |

עדכון הוראות העבודה מהדורה 17 לבחינת בקשה לרישום סימן מסחר וכן מהדורה 5 לנוהל ביצוע חיפושים ומהדורה 7 לביצוע בחינה על אתר.

לתשומת לבכם כי מהדורה חדשה של הוראות העבודה שלהלן ונספחיהן בעניין בחינת בקשה לרישום סימני מסחר (לאומית ובינלאומית), הועלו לאתר האינטרנט של רשות הפטנטים, כדלקמן:
 

תשומת הלב כי אין נהלים חדשים, רב השינויים הם בעקבות השיפורים במערכת, שינוי ניסוחים והבהרות.