הודעה לציבור בדבר פעילות הרשות בעקבות הארכת הסגר

 
|20/01/2021 |

לציבור המבקשים, עורכי הפטנטים ועורכי הדין שלום רב,

 

הממשלה החליטה על תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף קורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות), התשפ"א- 2021 (להלן: "תקנות הידוק הגבלות").

תקנות אלו יחולו בתקופה שמיום כ"ד בטבת התשפ"א (8 בינואר 2021) עד יום ח' בשבט התשפ"א (21 בינואר 2021) (להלן: "תקופת הידוק ההגבלות").

לאור הארכת תקופת הידוק ההגבלות  עד יום 31.1.2021, ממשיכות לחול ההוראות בהודעה הרשם שפורסמה ב-10.1.2021.