הודעה בדבר אפשרות רישום מען לעניין המכס בסימני מסחר רשומים

 
|18/02/2018 |

הודעה בדבר אפשרות רישום מען לעניין המכס בסימני מסחר רשומים

ציבור המבקשים, עורכי הפטנטים ועורכי הדין

שלום רב,
 
רשות הפטנטים שמחה להודיע, כי בעקבות מפגש שנערך עם נציגי מנהל המכס, נוספה לאתר המקוון של מחלקת סימני המסחר פנייה חדשה, לשם רישום מען למסירת הודעות לעניין המכס.
עם רישומו של סימן, תהיה אפשרות להגיש פנייה זו, אליה יצורף מסמך המפרט את הכתובת אליה תישלח הודעה לבעל סימן המסחר, בהתאם לסעיף 200א (א)(2) לפקודת המכס [נוסח חדש] ולצרף ייפוי כוח מתאים.

את הפנייה ניתן להגיש גם בסימנים בין-לאומיים, בהם לא מונה מיופה כוח.

הגשת פנייה לרישום מען למסירת הודעות לעניין המכס, לא תביא לשינוי מיופה הכוח הרשום בתיק, ששמו ומענו ימשיכו להופיע בנסח ככתובת למשלוח הודעות, לעניינים אחרים מלבד עניין המכס.
המסמך שיוגש במסגרת הפנייה ניתן לצפייה, כמו כל מסמך אחר בתיק שאינו חסוי, במאגר סימני המסחר.
 
לאתר המקוון של מחלקת סימני מסחר להגשת הפנייה