הודעה בדבר פרסום תקנות העיצובים (תיקון), התשע"ט-2019 [דחיית מועד תחילתה של תקנה 17(ד)(3)]

 
|09/07/2019 |

​ביום 1.7.2019 פורסמו תקנות העיצובים (תיקון), התשע"ט-2019, במסגרת תיקון זה נדחה מועד התחילה של תקנה 17(ד)(3), אשר עניינה הגשת בקשה לדין קדימה, ואשר מאפשרת להפנות להעתק הבקשה הקודמת על ידי הפקדתה בארגון העולמי לקניין רוחני. בהתאם לתיקון ידחה מועד תחילתה של תקנה זו בשנה (1.7.2020).