תקנות המדגמים (תיקון), התשע"ט-2018

 
|31/12/2018 |

הרינו להודיעכם כי ביום 26/12/2018 פורסמו בקובץ התקנות  8130, תקנות המדגמים (תיקון), התשע"ט-2018. 

ניתן לצפות בקובץ התקנות באתר הרשומות:קישור לאתר הרשומות

התיקון לתקנות המדגמים כולל שינוי בתוספת השלישית, והוא יכנס לתוקף ביום 01/01/2019 ומקביל לתיקון שנעשה בסיווג לוקרנו.

מצורף קישור לנוסח המשולב של התיקון: