משרד המשפטים מפרסם בזאת טיוטת תיקון לתקנות הפטנטים לעיון ולהערות הציבור

 
|13/07/2014 |

​עיקרי התיקון, אשר צפוי להיכנס לתוקף 30 יום לאחר פרסומו ברשומות ("יום התחילה"), כוללים:
1. עדכון אופן הגשת בקשות ומסמכים בנייר.
2. הוספת אפשרות להגשה מקוונת של בקשות ומסמכים באתר רשות הפטנטים, החל מיום התחילה, וזאת בנוסף לאפשרות הגשת מסמכים בנייר, וכן:
      א. הגשת מסמכים לפי פרקים ח' ו-ט' לחוק הפטנטים (הליכים בפני הוועדה לפיצויים ותמלוגים בנושא אמצאות שירות וכן מסמכים הנוגעים לרישוי עורכי פטנטים), תתאפשר החל מיום י' בטבת תשע"ה (1.1.2015), אלא אם יידחה תאריך זה.
      ב. לאחר שישה חודשים מיום התחילה, תחול חובת הגשה באתר על תאגידים ובעלי תעודה אלקטרונית שהם בעלי מקצוע מורשים על פי דין, וההגשה מתבצעת במסגרת מקצועם או רישיונם, בדומה לקבוע בתקנות סימני מסחר 1940.
3. הוספת אפשרות לקבלת הודעות מרשות הפטנטים בדוא"ל.
4. עדכון אופן הגשת בקשות לתיקון פירוט במהלך הבחינה, לאחר קיבול הבקשה או לאחר מתן הפטנט.
5. הוספת חובה לצרף התייחסות לליקויים שהועלו כלפי הבקשה בדוח החיפוש הבין-לאומי, דוח הבחינה המקדימה או חוות הדעת הנלווית, לפי העניין, במסגרת מתן התשובה לדרישה על פי סעיף 18 לחוק, בבקשה שהיא שלב לאומי של בקשה בין-לאומית המייעדת את ישראל.
6. הוספת האפשרות לספק תרגום לאנגלית של מסמך המוגש במסגרת חומר ראיות בהליך על ריב, הערוך בשפה שאינה שפה רשמית (כיום ניתן להגיש תרגום לשפה רשמית בלבד).
7. האחדת סדרי הדין בין הליך השגה על פעולת בוחן והליך השמעת טענות בפני הרשם.
8. עדכון סדרי הדין בפני הועדה לפיצויים ותמלוגים והוספת האפשרות להגיש בקשות בכתב.
9. מתן הנחה באגרת הגשת בקשה לפטנט על ידי מוסד להשכלה גבוהה, או חברה למסחור טכנולוגיה שהיא בבעלות מלאה של מוסד להשכלה גבוהה.
10. תיקונים נוספים.

 

הערות לטיוטה ניתן להעביר עד ליום שלישי, כ"ד תמוז תשע"ד (22.7.2014), לכתובת הדוא"ל ayeletf@justice.gov.il
> לעיון בתקנות