הודעה בדבר פרסום יומני העיצובים (מדגמים)

 
|16/08/2018 |

 רשות הפטנטים שמחה להודיעכם על פרסומו האחרון בפורמט הנוכחי של יומן המדגמים. יומן המדגמים 08/2018 כולל מידע הנוגע לפעולות שנעשו במדגמים מיום א' 29/07/2018 ועד יום ה' 09/08/2018. ניתן לצפות בו בכתובת הבאה:

​​​​​​http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/midgamim/Pages/Hipush-Midgamim.aspx 
 
החל מהיום, את יומני המדגמים יחליפו יומני העיצובים (מדגמים), שיתפרסמו באופן אוטומטי בכל יום חמישי, אחת לשבוע, באמצעות יישום ייעודי, באתר רשות הפטנטים, בכתובת הבאה:

https://designsearch.justice.gov.il/DesignFile/DesignJournal?lang=he
יומני העיצובים (מדגמים) יכללו את כל המידע הנוגע לעיצובים ולמדגמים שהותרו לפרסום, בשבוע שקדם ליום הפרסום ויאפשרו את סינון  המידע והצגתו לפי הנושאים הבאים: בקשות שהוגשו, רישומים, חידושים, פקיעות תוקף, תום תוקף, ביטולים ומחיקות, שינויים בפנקס והליכים משפטיים, וכן יאפשרו חיפוש על פי המבקש, הסוג ומספר הבקשה. בנוסף היומנים יאפשרו צפייה בתיאור החזותי של העיצוב/המדגם וכניסה לפרטים נוספים הכוללים את הנסח ואת מסמכי התיק.

הננו מקווים שיומן העיצובים (מדגמים) החדש יקל על ציבור המבקשים ויסייע באיתור המידע בו.