פורסם דו"ח מצב בחינת בקשות להארכת תקופת תקפם של פטנטים לחודש ינואר 2018

 
|05/02/2018 |

​להלן הדו"ח