כניסתו הקרבה לתוקף של חוק העיצובים, התשע"ז-2017

 
|01/08/2018 |

הננו שמחים לבשר על כניסתו הקרבה לתוקף של חוק העיצובים, התשע"ז-2017, ביום ג' 07/08/2018 (להלן: "החוק"). לפיכך מובהר כדלקמן:

  1. ​ככל שתקנות העיצובים לא תיכנסנה לתוקף עם כניסת החוק לתוקף, בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בסעיף 130(א) לחוק, תחולנה תקנות המדגמים, 1925, בשינויים המחויבים, על בקשות המוגשות בהתאם לחוק. בכלל זה, האגרות שנקבעו בתוספת הראשונה לתקנות המדגמים ייגבו גם בגין בקשות המוגשות בהתאם לחוק.

  2. נמצא בבעלות המבקש מדגם רשום השולל את החידוש או את האופי הייחודי שבעיצוב המבוקש לרישום, אולם העיצוב המבוקש לרישום עומד בתנאי סעיף 31 לפקודת הפטנטים והמדגמים, 1924, יראו את הבקשה לרישום עיצוב כבקשה לפי סעיף 31 לפקודה, למעט לעניין פרסומה לפי סעיף 22 לחוק.

  3. יומן העיצובים והמדגמים יפורסם אחת לשבוע בכל יום חמישי ויכלול את כל המידע הנוגע למדגמים ולעיצובים שהותרו לפרסום. הודעה נפרדת על פרסומו ומיקומו באתר תישלח עם פרסומו הראשון ביום 16/08/2018.

  4. בהתאם לחוק מערכת ההגשה המקוונת תאפשר הגשה של בקשות לרישום הכוללות שני עיצובים או יותר (להלן: "בקשות רב עיצוביות"). עם הגשתן המערכת התפעולית תחלק בקשות רב עיצוביות למספר בקשות לרישום עיצוב כך שכל בקשה תכלול עיצוב אחד וכל בקשה תקבל מספר נפרד.

  5. בחינה מהותית של בקשות לרישום עיצוב תחל לאחר פרסומן, לפי סעיף 22 לחוק.


הציבור מוזמן לפנות למחלקת מדגמים בטלפון 02-5651658 בכל שאלה בנוגע לכניסת החוק החדש לתוקף.