הודעה בדבר פרסומן וכניסתן לתוקף של תקנות העיצובים, התשע"ט - 2019

 
|22/01/2019 |

​רשות הפטנטים שמחה להודיע שתקנות העיצובים, התשע"ט-2019 פורסמו היום 22/01/2019 ברשומות בקובץ התקנות 8152.