בחינות ורישוי עורכי פטנטים

 
​​
בעמוד זה ניתן למצוא את הפרטים המלאים אודות נושאי הבחינות והרישוי עבור קבלת רישיון עורך/ת פטנטים.​

פרטים אודות בחינות לקבלת רישיון עורך פטנטים מועד דצמבר 2020
 
נושא רישוי עורכי הפטנטים מוסדר בישראל:
 • פרק ט' לחוק הפטנטים, התשכ"ז- 1967, (להלן: "חוק הפטנטים"), סעיפים 142 ואילך;
 • החלק העשירי לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח - 1968 (להלן: "התקנות"), תקנות 124 ואילך;
 • חוזר רשם 030/2014 מיום 16.4.2008 (להלן: "החוזר") אותו ניתן למצוא באתר רשות הפטנטים

טפסים

 

מי רשאי לקבל רישיון עורך-פטנטים​

ע"פ סעיף 142 לחוק, רשאי להירשם בפנקס עורכי הפטנטים ולקבל רישיון עורך פטנטים מי שעומד בכל התנאים הבאים:

 1. תושב ישראל.
 2. בעל השכלה מתאימה בהתאם לאחד מן הבאים:
  • רשום כמהנדס בפנקס המהנדסים והאדריכלים; 
  • סיים מוסד להשכלה גבוהה באחד המקצועות הבאים: הנדסה, כימיה, פיסיקה, ביולוגיה, רוקחות, מדעי המחשב; 
  • סיים בחו"ל מוסד להשכלה גבוהה או מוסד טכני גבוה, שאישר שר המשפטים, באחד המקצועות הנ"ל.
 3. עמד בהצלחה בבחינות (ראו פירוט בהמשך)
 4. התמחה בישראל במשך שנתיים לפחות באחד או יותר מן המקומות הבאים: 
  • משרד עורך פטנטים העוסק במקצועו שלוש שנים לפחות;
  • במחלקת פטנטים של מפעל תעשייתי;
  • במסגרת עבודתו כבוחן פטנטים במשרדי רשם הפטנטים.
 5. שילם את האגרות הנדרשות.

 

בחינות לקבלת רשיון עורך פטנטים

על מי שמבקש להירשם בפנקס עורכי הפטנטים לעמוד בהצלחה בבחינות בכתב, בעל פה ובשפות.

 

בחינה בכתב:
במסגרת הבחינה בכתב נדרש הנבחן לערוך בקשת פטנט (פירוט ותביעות) באחד מן התחומים הבאים לבחירתו: אלקטרוניקה, מחשבים, מכניקה, ביולוגיה או כימיה.

  

בחינה בעל פה:
בבחינה בעל פה על הנבחן להראות כי הוא בעל ידע בדיני פטנטים, מדגמים וסימני מסחר בארץ ובארצות חוץ ובדינים רלוונטיים אחרים. התקנות קובעות כי במסגרת בחינה זאת נכללים הדינים הבאים: עיקרי דיני זכות היוצרים בישראל; עיקרי הדינים המהותיים של הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בארצות התעשייתיות; עיקרי הדינים הבין-לאומיים בשטח ההגנה על הקניין הרוחני והתעשייתי; דיני ראיות במידה הדרושה לניהול הליכים בפני הרשם.
ניתן למצוא באתר רשות הפטנטים מאגר שאלות לדוגמא  אשר נשאלו במהלך בחינות עבר.

   

בחינה בשפות:
בחינה הנערכת בכתב במסגרתה על הנבחן להוכיח כי הוא שולט בשפה העברית ובשפה נוספת הדרושה לו לצורך עבודתו. הבחינה כוללת תרגום קטע/ים משפה לשפה.

 

 

זכאות למועד מיוחד לחיילי מילואים ולבני זוגם:

ביום 30.10.2016 פורסם תיקון לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח-1968

(קובץ התקנות, 7721, עמ' 41). בהתאם לתיקון, נקבעה זכאות לקביעת מועד מיוחד לבחינה בדינים לעורכי פטנטים, לחיילי מילואים שנקראו לשירות מילואים בקריאת פתע, וכן לבני זוגם של חיילי מילואים כאמור. הכל בהתאם להגדרות, לתנאים ולנסיבות כמפורט בתיקון לתקנות שפורסמו כאמור. נוסח התקנות גם מוצב באתר האינטרנט של רשות הפטנטים.

נבחנים אשר יימצאו זכאים לכך, מוזמנים להגיש בקשה לקביעת מועד כאמור, בהתאם לתקנות, לדוא"ל: PatentAttorney@justice.gov.il.

 

פטורים מבחינות

פטור מבחינה בעל-פה:
בהתאם לחוזר רשם 030/2014 עדכון (1) מיום 17.3.2016 (להלן: "החוזר"), על מתמחה המבקש פטור מבחינה בעל פה להראות כי הוא בעל הידיעות הדרושות בבחינה באמצעות עמידה בתנאים הבאים**:

 1. הידיעות הדרושות נרכשו בתכנית לימודים לתואר מוסמך במשפטים (LL.M. או M.A. המתמקדת בלימודי דיני הקניין הרוחני ושאושרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה, במוסד להשכלה גבוהה או במוסד אחר בלימודים סדירים).
 2. תכנית הלימודים שבסעיף 1 כוללת קורסים בתחומים המקבילים לכל הנושאים הנכללים בחומר לבחינה בדינים (עיקרי דיני זכות היוצרים בישראל; עיקרי הדינים המהותיים של הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בארצות התעשייתיות; עיקרי הדינים הבין-לאומיים בשטח ההגנה על הקניין הרוחני והתעשייתי; דיני ראיות במידה הדרושה לניהול הליכים בפני הרשם)
 3. המבקשים נכחו בלפחות 80% מהשיעורים בכל אחד מהקורסים האמורים בסעיף 2.
 4. המבקשים מדורגים בשני העשירונים העליונים של בוגרי התכנית באותה שנה בה סיימו.
 •  על המבקשים לצרף לבקשה אישורים מהמוסד להשכלה גבוהה בדבר התקיימות התנאים שבס"ק 1-4 לעיל, וכן לצרף את תכנית הלימודים המלאה (כולל פירוט תוכן הקורסים) שלמדו בפועל לצורך בדיקת עמידתם בתנאי שבס"ק 2.
 • לא תישקל בקשתם של מועמדים אשר טרם נרשמו להתמחות בעריכת פטנטים בהתאם לקבוע בחוק ובתקנות.

** התנאים המלאים קבועים בחוזר רשם 030/2014 עדכון (1).

 

פטור מבחינה בשפות:

על מנת לקבל פטור מבחינה בשפה העברית, ניתן להמציא את אחד המסמכים הבאים:

 1. תעודת בוגר תואר במוסד להשכלה גבוהה בישראל;
 2. תעודת בגרות;
 3. תעודה המעידה על לימודים בבית ספר תיכון 
 4. תעודה על לימודים בבית ספר תיכון בחו"ל ששפת ההוראה בו, בחלק ניכר, עברית;

 

על מנת לקבל פטור מבחינה בשפה זרה, ניתן להמציא את אחד המסמכים הבאים:

 1. תעודה על לימודים/סיום לימודים בית ספר תיכון בחו"ל בו נלמדים הלימודים בשפה הרלוונטית בהיקף ניכר;
 2. תעודה המעידה על לימודים/סיום לימודים במוסד להשכלה גבוהה בו נערכים הלימודים בשפה הרלוונטית בהיקף ניכר;
 3. תעודת בוגר תואר במוסד להשכלה גבוהה בו נערכים הלימודים בשפה הרלוונטית;

 

רישום לבחינות:
בחינות ההסמכה לעורכי פטנטים נערכות פעמיים בשנה. מועד הבחינות מפורסם באתר האינטרנט של רשות הפטנטים חודשיים לפחות קודם למועד הבחינה. כמו כן, נשלחת הודעה על קביעת מועד הבחינה לרשימת התפוצה של רשות הפטנטים.

 

 
על המבקש להיבחן בבחינות לשלם את אגרת הבחינה ולהודיע על כך ללשכת הרשם, לא יאוחר מחודש לפני מועד הבחינה. המועד הקובע לעניין זה הוא היום בו התקבל טופס הרישום ואישור תשלום האגרה במשרדי הרשם. לאחר קבלת טופס הרישום ואישור תשלום האגרה אצל הרשם, ישלח למבקש אישור על רישום לבחינה והודעה על מקום ושעת הבחינה.

 

רישום לבחינה מותנה בעמידה בשני התנאים הבאים:

 1. הצגת תעודת סיום תואר ראשון לפחות באחד מן המקצועות שצוינו לעיל כהשכלה נדרשת, ולחלופין הצגת אישור המעיד על הצורך בהשלמת שתי בחינות בלבד לשם קבלת התעודה כאמור;
 2. השלמה של לפחות מחצית מתקופת ההתמחות (היינו, צבירה של לפחות 12 חודשי התמחות).

 

התמחות

תקופת ההתמחות המינימלית היא שנתיים. על-פי חוזר רשם 030/2014 עדכון (1) מיום 17.3.2016, על התמחות בעריכת פטנטים להיות בהיקף של 36 שעות שבועיות לפחות.

התמחות בהיקף הנמוך מ-36 שעות שבועיות תאריך את תקופת ההתמחות בהתאמה (ראו סעיף 1.2 לחוזר), אולם לא תוכר התמחות בהיקף הנמוך מ-18 שעות שבועיות.

מתמחה לא ייעדר ממקום התמחותו יותר מ-30 יום בשנת התמחות אחת, וימי ההיעדרות העולים על 30 יום לא יבואו בחשבון תקופת ההתמחות. במניין 30 ימי ההיעדרות לא ייכללו היעדרויות מפאת מחלה (עד 30 יום), שירות מילואים או חופשת לידה ע"פ חוק.

על-פי תקנה 137, ניתן לבקש קיצור תקופת ההתמחות בשלשה חדשים לכל שנה בה עבד המתמחה בחו"ל במשרד עורך פטנטים או במחלקת פטנטים של מפעל תעשייתי, ובלבד שהתקופה המקוצרת הכוללת לא תעלה על שמונה-עשר חדשים.

ההתמחות צריכה להיעשות תחת פיקוחו של עורך פטנטים בעל רישיון לעריכת פטנטים העוסק במקצועו שלוש שנים לפחות. על המתמחה לעבוד בפיקוח שוטף של המאמן ובצמוד אליו.

התמחות הנערכת במחלקת פטנטים של מפעל תעשייתי תוכר לצורך קבלת רישיון עורך פטנטים ככל שזאת נערכת בפיקוחו ובאחריותו הישירה של עורך פטנטים העובד במפעל התעשייתי, ובכפוף לכך שהמאמן הנו בעל רישיון לעריכת פטנטים שלוש שנים לפחות.

דיווח על התמחות

על פי תקנה 136, על מאמן להודיע לרשות הפטנטים על תחילת התמחותו של מתמחה לא יאוחר מחודש לאחר שהחל המתמחה את התמחותו בפועל במשרדו של המאמן. בהתאם לחוזר הרשם, אם התקבלה הודעת המאמן בדבר תחילת ההתמחות למעלה מחודש ימים לאחר תחילת ההתמחות, ייחשב יום קבלת ההודעה כיום תחילת ההתמחות.

 
בתום כל שנת התמחות יישלח המאמן לרשות הפטנטים דוח המפרט את סוג העבודה שבה הועסק המתמחה, מספר שעות העבודה השבועיות, והעבודה הנוספת שעבד המתמחה בתקופת התמחותו – אם היתה כזו.

 

דיווח על תחילת, אמצע וסיום התמחות יש לבצע דרך אתר ההגשה המקוון של רשות הפטנטים  לאחר הזדהות עם כרטיס חכם.

רישום בפנקס עורכי-הפטנטים

על המבקש להירשם בפנקס עורכי הפטנטים להמציא האישורים המתאימים המעידים על קיום הדרישות שבסעיף 142 לחוק הפטנטים לרבות אסמכתא על תשלום האגרות הנדרשות (אגרת רישום בפנקס ואגרה שנתית לעורכי פטנטים) אותן ניתן לשלם דרך שרת התשלומים.

  

לאחר השלמת הרישום יפורסם שמו של עורך הפטנטים בפנקס עורכי הפטנטים המצוי באתר רשות הפטנטים.

 

על עורך פטנטים לשלם, את האגרה השנתית עבור השנה הבאה לפני האחד בינואר שבכל שנה. בהתאם לתקנה 142, במקרה של אי תשלום במועד, יש לשלם תוספת אגרה בעד פיגור בתשלום בשיעור של 5% לכל חודש פיגור או חלקו. עורך פטנטים שלא שילם את האגרה חמש שנים, ימחק שמו מהפנקס.


חידוש רישיון לרבות תשלום אגרה שנתית יתבצע באמצעות אתר ההגשה המקוון של רשות הפטנטים.

ייצוג

בהתאם לסעיפים 154, 155 לחוק, רשאי עורך פטנטים לייצג צדדים בפני רשם הפטנטים. כן רשאי הוא לייצג גם בהליכים בבית משפט, וזאת בכל עניין הנוגע לאמצאה או לפטנט ואינו נקודה משפטית, ובלבד שעורך דינו של אותו בעל דין נוכח אותה שעה.
 

הערה

האמור לעיל הינו תמצית בלתי מחייבת, מבחינה כלשהי, של הוראות החוק והתקנות וחוזר הרשם, ויש לעיין בהוראותיהם על מנת לדעת המצב המשפטי לאשורו. בכל מקרה תקבענה, לכל דבר ועניין, הוראות החוק והתקנות.