ועדת משמעת - הליכים משמעתיים לעורכי פטנטים

 
​על-פי סעיף 146 לחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967 (להלן: "החוק") רשאי שר המשפטים למנות ועדת משמעת, אשר תדון בתלונות נגד עורכי פטנטים. תלונות כאמור מוגשות באמצעות רשות הפטנטים.​

על-פי סעיף 148 לחוק הפטנטים, עבירות המשמעת הן:

  • הרשעה בעבירה פלילית שיש עמה קלון;
  • הרשאה להשתמש בשמו כעורך פטנטים למי שאינו עורך פטנטים;
  • גילוי חוסר יכולת, חוסר אחריות או רשלנות במילוי תפקידו כעורך פטנטים;
  • התנהגות בלתי הוגנת בעבודה מקצועית או בדרך שאינה הולמת את המקצוע;
  • הפרת כללי אתיקה מקצועית.

 

העונשים שבסמכות ועדת המשמעת הנם: התראה, נזיפה, קנס, איסור לעסוק במקצוע 5 שנים, מחיקת השם מהפנקס.
  

 

החלטות ועדת המשמעת:

ניתן לערער על החלטות הוועדה לבית המשפט המחוזי.

הוועדה מחליטה על אופן פרסום החלטותיה. ניתן לעיין בהחלטות שהוועדה התירה את פרסומן.

 

החלטות בית משפט:


ייצוג:
בהתאם לסעיפים 154 ו-155 לחוק, רשאי עורך פטנטים לייצג צדדים בפני רשם הפטנטים. כן רשאי הוא לייצג גם בהליכים בבית משפט, וזאת בכל עניין הנוגע לאמצאה או לפטנט ואינו נקודה משפטית, ובלבד שעורך דינו של אותו בעל דין נוכח אותה שעה.

 

לפניות לוועדת המשמעת ולבירורים בנושא רישוי עורכי פטנטים ניתן לפנות בדוא"ל: PatentAttorney@justice.gov.il  

 

  •  ​למידע נוסף על הגשת תלונות על עורכי פטנטים, ניתן לצפות באתר gov.il​

 

הערה: האמור לעיל הינו תמצית בלתי מחייבת, מבחינה כלשהי, של הוראות החוק והתקנות וחוזר הרשם, ויש לעיין בהוראותיהם על מנת לדעת המצב המשפטי לאשורו. בכל מקרה תקבענה, לכל דבר ועניין, הוראות החוק והתקנות.