תהליך הסדרת עיסוק עורכי הפטנטים

 
​במסגרת בחינת תיקוני חקיקה אפשריים הנוגעים להסדרת עיסוק עורכי הפטנטים בתחומי הרישוי, המשמעת והאתיקה בהתאם להחלטת הממשלה 2118 מיום 22.10.2014 בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי, המחייבת ביצוע בחינה והערכה לפני גיבוש חקיקות רגולטוריות חדשות, אנו משתפים את הציבור הרחב בתהליך החקיקה.

  •  ביום 8.9.2016 פורסם קול קורא לציבור בעניין.
  • ביום 21.3.2017 התקיים שולחן עגול עם הציבור. ניתן למצוא את תמלול הדברים שנאמרו בשולחן העגול כאן.


הנושאים הנבחנים הם בין השאר:

  • התמחות בעריכת פטנטים, לרבות דיווח ופיקוח על ההתמחות, הכשרת מאמנים ותנאים לאימון, התמקצעות נדרשת, הכנה לקראת הבחינות, משך תקופת ההתמחות והיקפה; בחינות לקבלת רשיון עורך פטנטים, לרבות סוגי הבחינות, נושאי הבחינות, אופן עריכת הבחינות, פערי הידע של הנבחנים, והידע הנדרש לעורך פטנטים, ערעור על תוצאות הבחינות; שמירה על מקצועיות עורכי הפטנטים לאחר הסמכתם, לרבות הצורך לריענון, הדרכות נוספות וקורסים מקצועיים;
  • פיקוח על עבודת עורכי הפטנטים, לרבות הליכי משמעת  עבירות המשמעת, האמצעים המשמעתיים, הרכב ועדת המשמעת, אופן הגשת התלונות והטיפול בהן, בירור התלונות, סדרי הדין בפני ועדה, ערעור על החלטת ועדת המשמעת, פרסום החלטות ועדת המשמעת.
  • אתיקה: כללי אתיקה הולמים לעריכת פטנטים, הגדרתן של עבירות אתיות, מנגנון פעילות ועדת האתיקה.
  •  שונות: עורכי פטנטים מוסמכים ממדינות אחרות/ עולים – הקלות בהליך הרישוי, אפשרות לעסוק מול רשויות פטנטים זרות; אפשרות לקבלת רישיון לפי התמקצעות – פטנטים וסימני מסחר/מדגמים.