דברי הסבר להגשת בקשות שונות

 
​ביום 1.9.2010 נכנסה לתוקף הצטרפות מדינת ישראל לאמנה לרישום סימני מסחר בינלאומיים (פרוטוקול מדריד). להלן פרוט הבקשות האפשריות:

הגשת בקשה לרישום סימן בינלאומי (טופס MM2):

 • מי שהוא בעלים של סימן מסחר רשום בישראל או מי שהגיש בקשה לרישום סימן מסחר לאומי בישראל, ושהוא אזרח/תושב/או בעל עסק פועל בישראל, יוכל להגיש בהסתמך על בקשה או סימן זה, באמצעות המשרד הישראלי, בקשה אחת לרישום סימן מסחר בינלאומי זהה, וליעד אותה לאחת או יותר מן המדינות החברות בפרוטוקול מדריד).
 • את טופס הבקשה לרישום סימן מסחר בינלאומי טופס MM2 ניתן להוריד גם מאתר האינטרנט של הארגון הבינלאומי לקניין רוחני.  יש למלא, לחתום, להמיר את הטופס לפורמט PDF ולשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני של מחלקת סימני המסחר, יחד עם העתק קבלה המעיד על תשלום אגרת הטיפול (להלן).
 • אגרת ההגשה בהתאם למדינות אליהן מיועדת הבקשה, ישלם המגיש ישירות לארגון הבינלאומי לקניין רוחני. הדרכים האפשריות לביצוע התשלום מפורטות במדריך לפרוטוקול באתר הארגון הבינלאומי לקניין רוחני. תרגום לא רשמי לעברית של חוברת ההדרכה מצוי באתר המחלקה שלנו. מחשבון לחישוב גובה האגרות מצוי גם הוא באותו אתר.
 • המשרד הישראלי יבדוק, יאשר ויעביר את הבקשה למשרד הבינלאומי – על מנת לקבל שרות זה על המגיש לשלם אגרת טיפול למשרד הישראלי (גובה האגרה מתפרסם ברשימת האגרות באתר שלנו).
 • אין אפשרות להגיש את הטופס ישירות למשרד הבינלאומי.
 

הגשת בקשת הרחבה (טופס MM4):

 • את הבקשה להלן ניתן להגיש ישירות למשרד הבינלאומי, ללא שימוש בשרותי המשרד הישראלי, אולם ניתן להגישה גם באמצעות המשרד הישראלי.
 • ניתן יהא להגיש בקשה להרחיב רישום בינלאומי קיים (שמקורו בישראל) למדינות נוספות ו/או ביחס לכל/חלק מהטובין/שירותים שנכללו בבקשה הבינלאומית. טופס בקשת ההרחבה MM4 ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הארגון הבינלאומי לקניין רוחני. את הטופס יש למלא, לחתום, להמיר לפורמט PDF ולשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני של מחלקת סימני המסחר, יחד עם העתק קבלה המעיד על תשלום אגרת הטיפול (להלן).
 • חישוב אגרת בקשת הרחבה ייעשה בהתאם למספר המדינות אליהן הוא מייעד את הבקשה, את האגרה יש לשלם ישירות לארגון הבינלאומי לקניין רוחני. הדרכים האפשריות לביצוע התשלום מפורטות במדריך לפרוטוקול באתר הארגון הבינלאומי לקניין רוחני. תרגום לא רשמי לעברית של חוברת ההדרכה מצוי באתר המחלקה שלנו. מחשבון לחישוב גובה האגרות מצוי גם הוא באותו אתר.
 • המשרד הישראלי יעביר את הבקשה למשרד הבינלאומי – על מנת לקבל שרות זה על המגיש לשלם אגרת טיפול למשרד הישראלי (גובה האגרה מתפרסם ברשימת האגרות באתר המחלקה).

 

הגשת בקשה לחידוש תוקף לסימן (טופס MM11):

 • את הבקשה להלן ניתן להגיש ישירות למשרד הבינלאומי, ללא שימוש בשרותי המשרד הישראלי, אולם ניתן להגישה גם באמצעות המשרד הישראלי.
 • ניתן להגיש בקשה לחידוש סימן בינלאומי (שמקורו בישראל). טופס בקשה לחידוש MM11 יש להוריד מאתר האינטרנט של הארגון הבינלאומי לקניין רוחני.  את הטופס יש למלא, לחתום, להמיר את הטופס לפורמט PDF ולשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני של מחלקת סימני המסחר, יחד עם העתק קבלה המעיד על תשלום אגרת הטיפול (להלן). 
 • את אגרת החידוש שעליו לשלם בהתאם למספר המדינות בהן הוא מבקש לחדש את הרישום, ישלם המגיש ישירות לארגון הבינלאומי לקניין רוחני. הדרכים האפשריות לביצוע התשלום מפורטות במדריך לפרוטוקול באתר הארגון הבינלאומי לקניין רוחני. תרגום לא רשמי לעברית של חוברת ההדרכה מצוי באתר המחלקה שלנו. מחשבון לחישוב גובה האגרות מצוי גם הוא באותו אתר.
 • המשרד הישראלי יעביר את הבקשה לחידוש למשרד הבינלאומי – על מנת לקבל שרות זה על המגיש לשלם אגרת טיפול למשרד הישראלי (גובה האגרה מתפרסם ברשימת האגרות באתר שלנו).
 

הגשת בקשות שונות אחרות:

 • את הבקשות להלן ניתן להגיש ישירות למשרד הבינלאומי, ללא שימוש בשרותי המשרד הישראלי, אולם ניתן להגישן גם באמצעות המשרד הישראלי.
 • ניתן להגיש בקשות כגון, העברת בעלות, שינוי פרטי בעלים, שינוי פרטי מיופה כח, רישום בעל רשות, ביטול סימן, הגבלת סימן וכו', עבור סימנים בינלאומיים שמקורם בישראל, באמצעות המשרד הישראלי.
 • טפסים לביצוע פעולות אלו יש להוריד מאתר האינטרנט של הארגון הבינלאומי לקניין רוחני. את הטופס יש למלא, לחתום, להמיר את הטופס לפורמט PDF ולשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני של מחלקת סימני המסחר.
 • המשרד יעביר את הבקשה למשרד הבינלאומי – שרות זה יינתן ע"י המשרד הישראלי ללא גביית אגרת טיפול. את האגרה הנדרשת ע"י המשרד הבינלאומי ישלם המגיש ישירות לארגון הבינלאומי לקניין רוחני הדרכים האפשריות לביצוע התשלום מפורטות במדריך לפרוטוקול באתר הארגון הבינלאומי לקניין רוחני. תרגום לא רשמי לעברית של חוברת ההדרכה מצוי באתר המחלקה שלנו. מחשבון לחישוב גובה האגרות מצוי גם הוא באותו אתר.
 

הגשת הבקשות הבינלאומיות באמצעות אתר האינטרנט של המחלקה:

 • "משתמשים רשומים", בעלי "כרטיס חתימה דיגיטלית" יכולים להגיש את כל סוגי הבקשות המתייחסות לסימני מסחר בינלאומיים באמצעות אתר האינטרנט של המחלקה בכתובת המצוינת מטה.
 • המגישים את הפניות באמצעות אתר האינטרנט יורידו קודם כל את הטפסים המתאימים מהאתר של הארגון הבינלאומי בכתובת המצוינת מטה, ימלאו, יחתמו וישמרו אותם כקובץ PDF.
 • לאחר מכן יכנס המשתמש למסך "הפניות שלך", יבחר באפשרות "הוספת פנייה חדשה", בשדה "סוג פנייה" יבחר את הפנייה המתאימה, ויזין את מספר הסימן הלאומי עליו מתבסס הסימן הבינלאומי (לא את מספר הסימן הבינלאומי).
 • השלב הבא הוא לחיצה על "מעבר לחתימה דיגיטלית", לשם קבלת מסך אליו ניתן לצרף את קובץ ה-PDF של הטופס שהוכן מראש. לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור "שגר פנייה". אם הפנייה שאותה מגישים מחייבת תשלום אגרת טיפול, היא תיווסף לסל תשלומים פתוח, ורק לאחר שסל זה ישולם, תועבר למשרד להמשך טיפול. במקרה של פנייה בינלאומית שאינה כרוכה בתשלום אגרת טיפול, לחיצה על כפתור "שגר פנייה", תעביר את הפנייה למשרד הישראלי.
  

קישורים: