אודות סימני מסחר

 
סימני מסחר הינם אותיות, ספרות, מילים, דמויות, צלילים או צירופים של אלה, המשמשים את היצרנים או מספקי השירותים כדי לסמן את סחורותיהם או שירותיהם, כך שיזוהו על ידי הצרכן. 

רישום סימן המסחר מעניק לבעליו זכות שימוש ייחודית בסימן לגבי סחורות ו/או שירותים שבגינם הוא נרשם, מאפשר לבעליו לבנות לעצמו מוניטין ולהבדיל את עצמו ממתחריו. בנוסף, רישום הסימן משרת גם את הצרכנים ומונע הטעייה.

 

הבקשות לרישום סימני מסחר מוגשות למחלקת סימני מסחר, וממתינות לבחינה לפי מועד הגשתן (נכון להיום זמן ההמתנה הינו 7 חודשים). בוחני המחלקה בודקים את כשירות הבקשות לרישום בהתאם לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב – 1972 ולתקנות סימני המסחר, 1940 ולהוראות העבודה.

 

תוקף של סימן מסחר הוא לעשר שנים. לאחר תקופה זו ניתן לחדשו לתקופות נוספות של עשר שנים כל אחת, בכפוף לתשלום אגרה מתאימה.
המחלקה אחראית גם על עריכת שינויים בסימני מסחר רשומים, כגון העברת בעלות, הוספת בעל רשות, שינויים בפרטי בעל הסימן וכיו"ב.
 

דוגמאות לסימני מסחר: 

 • מילה ללא כל עיצוב - בזק
 • מילים מעוצבות -    
 • סמל מסחרי (לוגו) -
 • אותיות או מספרים - 777
 • צירוף של אותיות וסמל מסחרי (לוגו)-

 

 

לצד סימני המסחר המסורתיים קיימים סימני מסחר מיוחדים כגון צבעים, סימנים תלת מימדים, המהווים את צורת המוצר או אריזתו, ואפילו צלילים שיאושרו לרישום רק במקרים חריגים ובתנאים מיוחדים:

 • צלילים - Intel
 • צבעים -
 • סימנים תלת מימדים -
 

רישום בינלאומי של סימני מסחר

ההגנה על סימן מסחר רשום בישראל היא טריטוריאלית וחלה רק בישראל. בעקבות הצטרפותה של ישראל לפרוטוקול מדריד, יכול המבקש הישראלי להגיש בקשה לרישום סימן בינלאומי, על בסיס  סימן רשום או בקשה לרישום סימן מסחר בישראל, באמצעות מחלקת סימני מסחר, ביותר מ- 100 מדינות בעולם.   
הרישום הבינלאומי באמצעות "מערכת מדריד" מנוהל  על ידי הארגוןהעולמי לקניין רוחני  ((WIPO  והוא מפשט את הליך הרישום וחוסך באופן ניכר בעלויות. 

 

שירותים נוספים שנותנת המחלקה:

 1. שירות חיפושים לאיתור סימנים דומים או זהים, עפ"י בקשה בכתב, ותמורת תשלום אגרה.
 2. שירות חיפושים עצמי ללא תשלום לאיתור סימנים דומים או זהים במאגר הנתונים הממוחשב  באמצעות אתר האינטרנט.
 3. הפקת מסמכי דין קדימה ותעודות לבתי המשפט.