שאלות ותשובות

 


 • ​בקשה לרישום סימן מסחר נבחנת לאחר הגשתה ע"י בוחני המחלקה, לשם קביעה אם היא ראויה לרישום בהתאם להוראות פקודת סימני המסחר. לצערנו עקב ריבוי הבקשות, ומחסור בכוח אדם קיים תור ארוך של בקשות הממתינות לבחינה (משך העיכוב משתנה ועומד לערך על כ-6 חודשים). במועד הבחינה ישלח אליך דו"ח בחינה. משך הזמן עד לרישום תלוי בתוצאות הבחינה, ובחליפת המכתבים המתפתחת בינך לבין הבוחן, אך עליה להסתיים לכל המאוחר בתוך שנתיים ממועד משלוח דו"ח הבחינה הראשונה ע"י הבוחן. לאחר סיום הליכי הבחינה, במידה וזו הסתיימה לשביעות רצון הבוחן, תשלח אליך הודעת קיבול והבקשה תתפרסם ביומן סימני המסחר (חלק הרשומות). אם לא מוגשת התנגדות תוך שלושה חודשים מיום הפרסום, הסימן יירשם ותשלח אליך תעודת רישום.

 • פקודת סימני המסחר מאפשרת לאדם להגיש בקשה בעצמו בלא הזדקקות לשירותי עורך דין או עורך פטנטים. אולם מגיש בקשה לרישום סימן מסחר שאינו מתגורר בישראל, חייב לספק כתובת למסירת הודעות בארץ.​
 • ​מי שיכול להוכיח כי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זירוז הבחינה (אותן יש להגיש בצורת תצהיר החתום בפני עורך דין), יכול להגיש בקשה לבחינה על אתר, תוך תשלום האגרה הקבועה בתקנות (ראה רשימת אגרות). במידה ונימוקיו יתקבלו, תבחן הבקשה זמן קצר (מספר ימים), לאחר קבלת בקשתו לבחינה על אתר.
  בדרך כלל יהיה על המבקש להוכיח כי אחרים עושים או מנסים לעשות שימוש בסימנו, או כי נסיבות מסחריות, כגון השקעה כספית , מחייבות רישום מהיר של הסימן, או שלצורך הגנה במדינות אחרות בהם החוק מתנה רישום ברישום מוקדם בארץ המקור, יש להביא לרישום מזורז של הסימן.
 • ​לא, בקשה אחת לרישום סימן מסחר יכולה להגן על סימן אחד בלבד.
 • ​אם רוצים להגן על אותו סימן ביחס לסחורות או שירותים שונים, הנכללים על פי סיווג הסחורות והשירותים (ראו סיווג סחורות ושירותים להלן) בסוגים נפרדים, ניתן לכלול במסגרת בקשה אחת סוגי סחורות רבים (ולשלם את האגרה בהתאם).

 • כן, הרישום רק מקנה לבעל הסימן זכות לשימוש ייחודי בסימן, אולם גם ללא רישום זכאי אדם להשתמש בסימנו, אלא שכל זמן שהסימן אינו רשום לא יוכל להסתמך על זכויות שמקנה פקודת סימני המסחר לבעל סימן רשום.​
 • אין הגבלה לאורך החיים האפשרי של סימן מסחר, אולם כדי לשמור את הסימן בתוקף יש לשלם אגרות חידוש (ראה רשימת אגרות). את אגרת החידוש יש לשלם אחת לעשר שנים.

 • על מנת לנסות להוכיח כי הסימן רכש אופי מבחין כתוצאה משימוש במשמעות הסעיף 8(ב) לפקודה יש להמציא תצהיר המבקשים המפרט את תאריך התחלת השימוש בסימן, היקף השימוש בו מאז בכל שנה ושנה, הסחורות לגביהם נעשה שימוש בסימן, מחזורי מכירות, פירוט לקוחות, השקעות בפרסום וכל נתון אחר היכול לחזק את הטענה כי נרכש אופי מבחין לסימן. כחלק בלתי נפרד מן התצהיר רצוי להמציא דוגמאות לשימוש בסימן, חשבוניות, חומר פרסומי, כתבות בעיתונות וכו' הכל מתוארך (ככל שהתאריך קודם לתאריך הגשת הבקשה כן יטב).כמו כן רצוי להמציא תצהירים של לקוחות וספקים המעידים גם הם על רכישת אופי מבחין לסימן.​​
 • אגרת הגשת בקשה לרישום סימן מסחר הינה עבור הגשת הבקשה ועל כן אינה ניתנת להחזר לאחר ההגשה​​
 • אם תגיש את הבקשה בעצמך, עליך לשלם רק את אגרת הבקשה (סכום אגרה מסוים לסוג הסחורות הראשון בבקשה, וסכום מופחת לכל סוג סחורות נוסף במסגרת אותה בקשה), אם תמנה עורך דין או עורך פטנטים, יהיה עליך לשלם בנוסף לאגרות דלעיל , את שכר הטרחה שנקבע עמו.
        
 • ​יש לערוך חיפוש למטרה זו. רצוי כמובן לערוך את החיפוש לפני הגשת בקשה לרישום סימן מסחר. ניתן לבצע חיפוש עצמי ללא תשלום  באמצעות מאגר הנתונים באתר זה. ניתן לבקש חיפוש רשמי בתשלום (ראה רשימת אגרות), שיבוצע ע"י בוחני המחלקה (ראה טופס חיפוש). תשובה רשמית בכתב תשלח אליך. לרשות בוחני המחלקה עומדים כלים מחשוביים המאפשרים חיפוש יותר מדויק לאיתור סימנים דומים.


 • לא, אדם אחר יכול להגיש בקשה לרישום סימן דומה או זהה. כל זמן שהסימן שהגשת אתה טרם נרשם, יחליט הרשם זכותו של מי משניכם עדיפה, על פי הראיות שיגיש לו כל צד, או על פי הסכם שיגובש בין הצדדים (ראה הוראות הסעיף 29 לפקודה). תאריך הגשת הבקשה הנו רק אחד הפרמטרים (ולא המהותי בניהם), שעל פיו יכריע הרשם זכותו של מי עדיפה בסימן.
 • מי שהוא בעלים של סימן מסחר רשום בישראל או מי שהגיש בקשה לרישום סימן מסחר לאומי בישראל, ושהוא אזרח/תושב/או בעל עסק פועל בישראל, יוכל להגיש בהסתמך על בקשה או סימן זה, באמצעות המשרד הישראלי, בקשה אחת לרישום סימן מסחר בינלאומי זהה, ולייעד אותה לאחת או יותר מן המדינות החברות בפרוטוקול מדריד.​
 • ​לא, יש להגן על הסימן בכל מדינה בנפרד. ביום 1.9.2010 נכנסה לתוקף הצטרפותה של ישראל  לאמנת פרוטוקול מדריד לרישום סימנים בינלאומיים, והחל מיום זה  ניתן להגיש באמצעות המשרד הישראלי, בקשה בינלאומית אחת (בהתבסס על בקשה או רישום סימן בישראל), ולבקש באמצעותה לרשום את הסימן בכל המדינות החברות באמנה.
 • ​אם יש לך סימן (מילה; צרוף מילים; אותיות; דמות; צרוף של מילים, אותיות ודמות, צליל ) המשמש אותך לסימון סחורה המיוצרת או משווקת על ידך, או שרות הניתן על ידך, תוכל לרשום לגביו סימן. סימן מסחר הוא הגנה הניתנת ע"י רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בהתאם לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), תשל"ב – 1972.

 • ​עליך להגיש בקשה לרישום סימן בינלאומי בטופס MM2 (לפרטים מלאים ר' הדרכה לרישום סימן בינלאומי) . יש למלא, לחתום, להמיר את הטופס לפורמט PDF ולהגיש באמצעות האתר המקוון של מחלקת סימני המסחר. משרדנו יבדוק, יאשר ויעביר את הבקשה למשרד הבינלאומי.

 • עליך להגיש בקשה לרישום בטופס המתאים (ראה דברי הסבר) למחלקת סימני המסחר, ולשלם את האגרה הקבועה בתקנות. ​