אודות אמנת ה-PCT

 

אמנת ה- PCT (Patent Cooperation Treaty), האמנה לשיתוף פעולה בפטנטים, העוסקת בהגשת בקשות בינלאומיות לפטנטים ותהליכי החיפוש והבחינה הבינלאומיים של הבקשות, נחתמה בשנת 1970 בוושינגטון, במטרה ליצור מנגנון אחיד לרישום פטנט במספר מדינות, על סמך בקשה בינלאומית אחת. זאת בעיקר, על מנת להתגבר על בעיית אי האחידות בתנאי הפרוצדורה הקיימים במדינות העולם השונות.

 

 • האמנה מנוהלת על ידי ארגון האומות המאוחדות (האו"ם) בידי הלשכה הבינלאומית של הארגון העולמי לקניין רוחני (World Intellectual Property Organization - WIPO) שמרכזו בג'נבה.  
 • באמנה חברות 152 מדינות (ירדן הצטרפה ביוני 2017).
 • האמנה מאפשרת לבקש הגנת פטנט על המצאה במקביל בכל אחד ממספר רב של מדינות על ידי הגשת בקשה "בינלאומית" אחת לפטנט, במקום הגשת מספר בקשות פטנט לאומיות או אזוריות נפרדות. הענקת הפטנטים נשארת תחת השליטה של משרדי הפטנטים הלאומיים או אזוריים במה שמכונה "השלב הלאומי".

 

מוסדות ה-PCT:

 • הלשכה הבינלאומית (International Bureau - IB): נמצאת בג'נבה, שוויץ: אמונה על ניהול הוראות האמנה; איסוף, פרסום, הפצה ושימור של דוחות החיפוש והבחינה הבינלאומיים; מעקב ופיקוח על מוסדות PCT האחרים.
 • משרדים מקבלים (Receiving Offices - RO): בדרך כלל משרדים אלה ממוקמים בלשכות הפטנטים הלאומיות, המוסמכות לקבל בקשות בינלאומיות מתושבי ואזרחי אותה מדינה / אזור.
 • רשויות בינלאומיות לחיפוש (International Searching Authority -ISA): קיימות מספר רשויות בינלאומיות לחיפוש, הממוקמות במשרדי הפטנטים הגדולים ביותר ומונו על ידי אסיפת ה- PCT כרשויות חיפוש בינלאומיות (ISA), אשר מעסיקות צוותים גדולים של מחפשים מומחים וברשותם מאגרי מידע גדולים של פטנטים ומאמרים.
 • רשויות לבחינה מקדימה בינלאומית (International Preliminary Examination Authority - IPEA): קיימות מספר רשויות בינלאומיות לבחינה מקדימה של בקשות בינלאומיות. בדרך כלל מדובר על אותם משרדים המשמשים כרשויות חיפוש.

 

הליך ה-PCT:

הגשה: הגשת בקשה בינלאומית, העונה לדרישות הפורמאליות של ה- PCT, בשפה אחת, ותשלום סט אחד של אגרות.  בקשה בינלאומית תוגש בדרך כלל במשרד הלאומי של המדינה החברה באמנה בה המגיש תושב או אזרח, או לפי בחירתו של המבקש, בלשכה הבינלאומית של WIPO בג'נבה. במשרד המקבל (ROׂׂ) הבקשה נבדקת באופן פורמאלי בלבד ועותקים ממנה נשלחים ללשכה הבינלאומית ולרשות החיפוש הבינלאומית.

 •  חיפוש בינלאומי: הבקשה הבינלאומית נתונה לאחר מכן ל"חיפוש בינלאומי" המבוצע על ידי אחת מרשויות החיפוש הבינלאומיות (ISA). תוצאות החיפוש נרשמות ב"דו"ח חיפוש בינלאומי" (ISR – International Search Report), כלומר רשימה של ציטוטים של מסמכים שפורסמו (ידע קודם) שעשויים להשפיע על כשירות ההמצאה הנתבעת בבקשה הבינלאומית להיות כשירה לקבל פטנט. במקביל, רשות החיפוש הבינלאומית מכינה "חוות דעת בכתב" (WO - Written Opinion ) על הפטנט בה הבוחן מחווה דעה על פוטנציאל הכשירות לקבל פטנט על האמצאה בהתייחסות לשלושת הקריטריונים הנדרשים לקבלת פטנט: חדשנות, התקדמות אמצאתית ויישום תעשייתי.
 • פרסום בינלאומי: דוח החיפוש הבינלאומי וחוות הדעת בכתב מועברים על ידי רשות החיפוש הבינלאומית ללשכה הבינלאומית ולמבקש, שייתכן ויחליט לבטל את בקשתו עקב כך, במיוחד כאשר הדו"ח או חוות הדעת מותירים סיכוי מועט לקבל אישור לפטנט.
  אם לא בוטלה הבקשה, היא תתפרסם על ידי הלשכה הבינלאומית יחד עם דו"ח החיפוש הבינלאומי וחוות הדעת מיד לאחר תום 18 חודשים ממועד ההגשה המוקדם ביותר (דין הקדימה). תוכן הבקשה הבינלאומית ייחשף לעולם.
 • בחינה מקדימה בינלאומית (אופציונלי): לאחר קבלת דו"ח החיפוש וחוות הדעת, המבקש רשאי במסגרת הזמן המוקצב להגיש דרישה לבחינה ישירות לרשות הבחינה הבינלאומית הרלוונטית. במסגרת הדרישה לבחינה, המבקש יכול להגיש תיקונים על רוב חלקי הבקשה, כל עוד שלא מוסיף חומר חדש לבקשה ו/או להגיש השגות על הממצאים בדוח החיפוש וחוות הדעת. הרשות הכשירה שתבחר, מבצעת ניתוח כשירות נוסף לפטנט, בדרך כלל על נוסח מתוקן של הבקשה.
 • השלב הלאומי: לאחר סיום הליך ה-PCT, במידה והמבקש מחליט להיכנס לשלב הלאומי, יש לפנות ישירות למשרדים הלאומיים / אזוריים של אותן מדינות בהן מעוניינים לקבל פטנט. על המבקש לעשות כן במועד שנקבע (ראה הוראות בעניין השלב הבינלאומי), לרוב עד 30 חודש מתאריך דין הקדימה. כניסה לשלב הלאומי כרוכה בתשלום האגרה הלאומית במשרד הפטנטים של כל מדינת יעד או אזור יעד, בגובה ובמטבע שנקבע ובהגשת תרגום לשפה הנקבעת על ידי אותו משרד, אם קיים צורך בכך. למרבית המדינות יש טופס מיוחד לשלב זה.
  1. בשלב הלאומי כל משרד מיועד יתייחס לבקשה הבינלאומית כמו לבקשה לאומית, היא תבחן ויינתן עליה פטנט בהתאם לחוק באותה מדינה. יש להדגיש, כי לא קיים "פטנט בינלאומי". מדובר בבקשה בינלאומית, שבשלב מאוחר יותר תועבר למדינות המיועדות.
  2. בשלב הלאומי המבקש יצטרך להתכתב עם כל משרד לאומי בעצמו, ובדרך כלל הוא אף יזדקק לנציג מקומי. 

 

להליך במסגרת ה-PCT יש יתרונות גדולים למבקש, למשרדי הפטנטים ולציבור הרחב:

היתרונות של הליך ה-PCT טמונים בריכוזיות הפעולות בשלב הבינלאומי ובאפשרות לדחות לתקופה מסוימת את ההוצאות הכספיות של המבקש הכרוכות בטיפול בבקשה בשלב הלאומי בכל מדינה.

 • למבקש:
 1. יש עד 18 חודשים יותר מאשר בהליך הרגיל שאינו PCT על מנת להעריך את הכדאיות של בקשת הגנה במדינות זרות, למנות סוכני פטנטים מקומיים בכל מדינה זרה, להכין את התרגומים הדרושים ולשלם אגרות לאומיות.
 2. המבקש יכול להיות סמוך ובטוח כי אם הבקשה הבינלאומית שלו הינה בצורה שנקבעה על ידי תקנות ה-PCT, משרד לאומי אינו יכול לדחות אותה בנימוק פורמלי בשלב הלאומי.
 3. על בסיס דו"ח החיפוש הבינלאומי או חוות הדעת בכתב, המבקש יכול להעריך ברמת הסתברות סבירה את הסיכויים של ההמצאה שלו לקבל פטנט.
 4. יש למבקש אפשרות, במהלך הבחינה המקדימה הבינלאומית, לתקן את הבקשה הבינלאומית על מנת לסדר אותה לפני העברתה למשרדים הנבחרים.

 

 • עבודת החיפוש ובחינה של משרדי פטנטים יכולה להיות מופחתת משמעותית או כמעט בטלה הודות לדו"ח החיפוש הבינלאומי, חוות הדעת בכתב, ודו"ח בחינה מקדימה בינלאומית, המתלווים לבקשה הבינלאומית.
 • מאחר וכל בקשה בינלאומית מתפרסמת יחד עם דו"ח חיפוש בינלאומי וחוות דעת, צדדים שלישיים נמצאים בעמדה טובה יותר כדי לגבש דעה מבוססת היטב בדבר מתן פטנט להמצאה הנתבעת.