מדריך לביצוע תיקונים בפנקס הפטנטים ובבקשות לפטנטים

 
המדריך כולל מידע בנושא שינויי בעלות, שינוי בפרטי בעל הפטנט ושינוי כתובת למסירת הודעות.

 • העברת בעלות - לצורך העברת בעלות על פטנט בהתאם לסעיף 169 לחוק הפטנטים יש להגיש:
 1. מכתב לוואי המפרט את הצירופים והתשלום, במידה וישנו כזה.
 2. שטר העברה מבויל כדין, הנושא תאריך ההעברה. שטר העברה שנעשה בחו"ל חייב ביול תוך 30 יום מיום הגעת השטר לארץ, אם השטר לא בויל במועד יש לגשת לשלטונות המכס.
 3. שטר העברה שני (עותק נאמן למקור) מבויל כדין אף הוא. על עותק נאמן להיות מבויל בבול ע"ס 1 ש"ח.
 4. אגרה לרישום העברת זכויות ראה אגרות פטנטים לכל בקשת פטנט או פטנט.
 5. אם בקשת הרישום מוגשת באמצעות בא כוח (עו"ד או עורך פטנטים) יש להגיש ייפוי כוח מטעם הנעבר לטובת בא הכוח. אם קיים כבר בלשכה יפויי כוח כללי בתיק אחר, יש לשלוח העתק של יפויי הכוח הכללי.
 6. יש להגיש טופס בקשה מתוקן (ט' 2), ודפי שער (אם קיימים), עבור בקשת פטנט שעדיין לא פורסמה.

 

 • שינוי מען למסירת הודעות ו/או שינוי מיופה כוח - לצורך שינוי מען למסירת הודעת או שינוי מיופה כח (בהתאם לתקנות 146(א) ו-149 (א)לתקנות הפטנטים) יש להגיש:
 1. מכתב לוואי המפרט את הצירופים והתשלום, אם יש.
 2. יש לשלוח טופס בקשה (ט' 2) מתוקן בשני עותקים, עבור בקשת פטנט שעדיין לא פורסמה.
 3. במקרה של החלפת מיופה כוח, יש לשלוח ייפוי הכוח והודעה על ביטול ייפוי הכוח הקודם.
 4. אם מפנים לייפוי כוח כללי בתיק אחר אצלנו, יש לשלוח עותק וגם הודעה על ביטול ייפוי הכוח הישן.
 5. תשלום אגרה אחת (ראה אגרות פטנטים) עבור שינוי מען למסירת הודעות.

 

 • שינוי שם או כתובת של בעל פטנט - לצורך שינוי שם או כתובת בעל הפטנט  (בהתאם לתקנות 146(א) ו-149(א)) יש להגיש:
 1. מכתב לוואי המפרט את הצירופים והתשלום, אם יש.
 2. יש לצרף טופס בקשה (ט' 2) מתוקן בשני עותקים, עבור בקשת פטנט שעדיין לא פורסמה.
 3. יש לשלוח יפויי הכוח חדש בהתאם לשינויים, אם השינוי נגרם כתוצאה של שינוי כאישיות משפטית, כגון לאחר מיזוג, כאשר החברה הממשיכה היא אישיות משפטית אחרת. שינוי בכתובת או שינוי בשם בעל הבקשה בלי שינוי באישיות משפטית, אינו מצריך ייפוי כוח חדש.
 
 • יש לשלוח מסמך רשמי המעיד על שינוי השם.
 • תשלום אגרה - (ראה אגרות פטנטים) עבור שינוי שם או כתובת.
 

הערות נוספות:

 • למידע נוסף בנושא תשלום אגרות - ראה אגרות פטנטים.
 • פרסום השינויים ביומן הפטנטים נעשה רק על פי בקשה מפורשת. לבקשת פרסום השינוי הנ"ל יש לצרף אגרה (ראה אגרות פטנטים).
 • פרסום אחד יכול לכלול מספר של פטנטים ובקשות לפטנטים שלגביהם נעשה אותו שינוי.