סיווג סחורות

 
 להלן רשימת סיווג הסחורות שתיכנס לתוקפה ביום 01/01/2019 עבור בקשות לרישום מדגמים (עיצובים), על פיה יש לפעול מיום תכולתה.
 
תשומת לבכם שבעל זכות מדגם (עיצוב) אשר הגיש בקשה לרישומו ובקשתו טרם נתקבלה, רשאי לתקן את בקשתו כדי שהמדגם יסווג לפי הסוגים והתת-סוגים המפורטים בתקנות אלה:
להלן נוסח סיווג הסחורות תוספת שלישית תיקון תשע"ג:


להלן נוסח סיווג הסחורות הישן: