הגשת בקשה חדשה

 
סרטון ההדרכה הוכן על פי גרסאות קודמות של אתר ההגשה המקוון לפיכך ישנו הבדל בסדר שדות המילוי ובסדר הלשוניות וכותרתן, אך ככלל תהליך הבקשה נשאר זהה.