שאלות ותשובות

 
 • תשובות לשאלות שכיחות בנושא רישום עיצובים (מדגמים) וההגנה עליהם

  • ​סעיף 1 לחוק העיצובים מגדיר כך:
   "עיצוב" – מראהו של מוצר או של חלק ממוצר, המורכב ממאפיין חזותי אחד או יותר של המוצר או של חלק מהמוצר, לפי העניין, ובכלל זה מיתאר, צבע, צורה, עיטור, מרקם או החומר שממנו הם עשויים;

   "מוצר" – לרבות מערכת של פריטים, אריזה, סימן גרפי (Graphic symbol), תצוגת מסך, ולמעט גופן ותוכנת מחשב;

   הכוונה בסימן גרפי הינה ל-icon, ולא ללוגואים שעשויים לזכות בהגנה בדינים אחרים (כגון סימני מסחר וזכויות יוצרים).

   לא ניתן לקבל הגנת עיצוב על עיצוב מוצר המוכתב אך ורק בידי פעולתו של המוצר, היות וההגנה על אופן תפקוד המוצר או השימוש בו מוענקת במסגרת דיני הפטנטים ובהתאם לתנאים הקבועים שם.​​
  • ​עיצוב רשום הינו עיצוב הרשום בפנקס העיצובים. זוהי זכות קניינית שנועדה להקנות לבעל העיצוב הרשום בלעדיות בישראל על השימוש בעיצובו כדי למנוע מכל אדם אחר לנצל את העיצוב, על פי מגבלות החוק. בעליו של עיצוב (מדגם) רשום זכאי לבלעדיות, למשל במכירה, הפצה וייצור של המוצר הנושא את העיצוב הרשום. את הזכות הזו מוסמך להעניק רשם הפטנטים והעיצובים (מדגמים).​
  • ​לבעל עיצוב רשום זכות בלעדית בייצור, מכירה, השכרה, הפצה בהיקף מסחרי, או ייבוא לישראל, לגבי העיצוב הרשום ולגבי כל עיצוב אחר היוצר רושם כללי שאינו שונה מהרושם הכללי שיוצר העיצוב הרשום. במקרה של הפרת זכויותיו רשאי בעל העיצוב לתבוע את המפר כדי למנוע ממנו כל פעילות בעלת אופי מסחרי.​
  • ​לבעל העיצוב הרשום מוענקות זכויות בלעדיות על השימוש בעיצוב אך ורק במדינה בה הוא נרשם ותעודת הרישום הניתנת לבעליו מעידה על זכויותיו אלו.
  • משך ההגנה על עיצוב רשום הוא עד 25 שנים ממועד הגשת הבקשה.
   עיצוב שנרשם תקף לחמש שנים מהגשתו לרישום. ניתן לחדש את תוקף הרישום לארבע תקופות נוספות של חמש שנים כל אחת, באמצעות אתר ההגשה המקוון​​ ​ובכפוף לתשלום אגרת חידוש.

  • ​בעל העיצוב, או מי מטעמו, יכול לפרסם את העצוב במהלך 12 החודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה או לתאריך דין הקדימה.​
  • ​יש להגיש מספר תמונות שיחדיו יאפשרו התרשמות מכל פרטי העיצוב בצורה ברורה ומדויקת. עוד על תקינות התמונות​.
  • ​עיצוב יהיה כשיר להגנה כעיצוב רשום אם הוא חדש ובעל אופי ייחודי ולא פורסם על ידי בעליו, או כתוצאה ממידע שמקורו בבעליו, במהלך 12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה או לדין הקדימה.
   • מראהו של מוצר או של חלק ממוצר המוכתב אך ורק בידי פעולתו של המוצר.
   • ​מראהו של מוצר או של חלק ממוצר, אם המוצר או חלק מהמוצר כאמור נועדו להתחבר למוצר אחר, להשתלב במוצר אחר או שמוצר אחר ישתלב בהם, ולשם הגשמת ייעודם כאמור יש לייצרם בדיוק בצורה ובממדים שבהם יוצרו.
  • ​המעצב הוא הבעלים הראשון של עיצוב, אלא אם כן נקבע אחרת בהוראות החוק.

   הבעלים הראשון של עיצוב שעוצב בידי עובד לצורך ביצוע תפקידו או תוך שימוש של ממש במשאביו של המעסיק הוא המעסיק, אלא אם כן הוסכם אחרת בין העובד ובין המעסיק.

   הבעלים הראשון של עיצוב שעוצב לפי הזמנה, הוא המזמין, אלא אם כן הוסכם אחרת בין המזמין ובין המעצב.

   בעל עיצוב רשאי להגיש בקשה לרישומו. מי שנרשם בפנקס כבעל עיצוב רשום, רואים אותו כבעל העיצוב הרשום אלה אם כן הוכח אחרת.

   בעלות על עיצוב ניתנת להעברה. כמו כן ניתן לתת רישיון ייחודי או רישיון שאינו ייחודי לזכויות בעיצוב.​​
  • יומן העיצובים​​​​​ ​​מפורסם באתר רשות הפטנטים אחת לשבוע, בכל יום חמישי ומכיל את כל המידע הנוגע לעיצובים ולמדגמים שהותרו לפרסום בשבוע שקדם ליום הפרסום. היומן כולל את המידע הבא: בקשות שהוגשו, רישומים, חידושים, פקיעות תוקף, תום תוקף, ביטולים ומחיקות, שינויים בפנקס והליכים משפטיים.

   יומן העיצובים מאפשר צפייה בתיאור החזותי של העיצוב/המדגם וכניסה לפרטים נוספים הכוללים את הנסח ואת מסמכי התיק.​​
  • ​מספר חודשים לאחר הגשת הבקשה מתחילה הבחינה. משך הבחינה תלוי בתוצאותיה, במשך הזמן שלוקח לכם להשיב לדו"ח הבחינה ובאופי תשובתכם. משך הזמן האפשרי למענה לדו"ח בחינה ולסיום הבחינה מוגבלים בזמן. משך הזמן ניתן להארכה באמצעות אתר ההגשה המקוון ​​​בכפוף לתשלום אגרת פיגור מתאימה. ​​
  • ​רישום עיצוב ותהליך בחינת הבקשה לרישום מפורטים בחוק העיצובים ובתקנות העיצובים. תהליך בחינת הבקשה הינו תהליך בו בוחן העיצובים בודק האם הבקשה כשירה לרישום על פי תנאי הכשירות המופיעים בחוק ומגבש דעה, לעיתים תוך העלאת ליקויים בבקשה ומתן אפשרות לתיקונם, באמצעות התכתבות עם מבקשת הרישום. במהלך הבחינה נבדק האם העיצוב חדש ובעל אופי ייחודי, האם התיאור החזותי (התמונות) מייצג את העיצוב נאמנה, האם הסיווג תואם למוצר וכד'. עוד על בחינת בקשה לרישום עיצוב ניתן למצוא בהוראות העבודה המפורסמות לציבור.​
  • לדו"ח הבחינה יש להשיב בתוך שלושה חודשים מיום משלוח ההודעה. מועד זה ניתן להארכה באמצעות אתר ההגשה המקוון, על פי בקשה בכתב ובכפוף לתשלום אגרת הארכת מועד שתיגבה עבור כל חודש או חלק ממנו. אם לא התבקשה הארכה כאמור יראו את המבקש כמי שהסתלק מן הבקשה ותיק הבקשה ייסגר.

   את הטיפול בבקשה יש להשלים תוך 12 חודשים ממועד תחילת הבחינה. במקרים בהם בחינת הבקשה לא הושלמה, באשמת המבקש, בתוך הזמן הקצוב בתקנות ייחשב המבקש כמי שהסתלק מן הבקשה ולכן התיק ייסגר. מועד זה ניתן להארכה בשלושה חודשים בכפוף לתשלום אגרת הארכת מועד, באמצעות אתר ההגשה המקוון​.​​​

  • ​אם תגישו את הבקשה באופן עצמאי, תדרשו לשלם אגרת הגשת בקשה שאת סכומה המעודכן תוכלו למצוא ב"תשלומים ואגרות​" שבאתר מחלקת עיצובים. אם תמנו עורך פטנטים או עורך דין שיגיש את הבקשה עבורכם, יהיה עליכם לשאת בשכר טרחתו על פי הסיכום בינכם.​
  • ​לא. עליכם להגיש בקשת עיצוב נפרדת לכל מדינה שאתם מעוניינים לקבל בה הגנה. רשות הפטנטים איננה משרד קבלה לבקשות המיועדות למדינות אחרות. אם תגישו בקשה באחת המדינות החתומות על אמנה בין-לאומית, תוכלו לתבוע את תאריך הגשת המדגם בישראל .כדי לממש זכות זו, עליכם לבקש מרשות הפטנטים 'מסמך בכורה' שעליו תוכלו לבסס את הבקשה בחו"ל.​
  • ​לצורך זה יש לערוך בדיקה וחיפוש. עיצובים ומדגמים רשומים בישראל ניתן לאתר באמצאות מאגר העיצובים (מדגמים)​ המקוון. פרסומים קודמים אחרים ניתן לאתר באמצעות האינטרנט או באמצעות מאגרי מידע ומנועי חיפוש ייעודיים מקצועיים. 
  • ​​אין חובת הגשה באמצעות עורך פטנטים או עורך דין, זכותכם להגיש את הבקשה בעצמכם. אולם מגיש בקשה שאינו מתגורר בישראל חייב לספק כתובת למסירת הודעות בישראל.​​
  • ​עורך פטנטים הינו אדם הרשום בפנקס עורכי הפטנטים​ ואשר רשאי על פי חוק לעסוק בהגשת בקשות לפטנטים, סימני מסחר ועיצובים ולייצג את בעליהם בפני רשות הפטנטים. עורך הפטנטים מוסמך לייעץ לכם על מהותה והיקפה של ההגנה שתוכלו לקבל ואיך לפעול כדי להשיג אותה. על עורך הפטנטים מוטלת האחריות לדאוג לעניין לקוחותיו. עורך פטנטים שיתרשל או ימעל בתפקידו צפוי לקבל עונש שיקבע על ידי ועדת משמעת.
  • ​רשות הפטנטים אינה ממליצה על עורכי פטנטים. אפשר לגשת לכמה מהם, לבדוק את תחום ההתמחות שלהם, לבדוק כמה שנים הם רשומים בפנקס עורכי הפטנטים ולהשוות מחירים.​
  • ​האפשרות להקדים את הבחינה תישקל במקרים מיוחדים מוכחים בלבד. מדובר בנסיבות יוצאות דופן כגון: גילו המתקדם או מצבו הרפואי של המבקש, ניצול העיצוב או חשש מבוסס לניצולו על ידי אדם אחר. הגשת בקשה להקדמת בחינה מצריכה תשלום אגרה. את הנסיבות המצדיקות את הקדמת הבחינה יש להוכיח באמצעות תצהיר.​
  • ​עובדי רשות הפטנטים יתנו הדרכה כללית. אין הם נותנים ייעוץ משפטי או טכני ואינם מביעים דעה מראש אם יש סיכוי לרשום את העיצוב. עובדי רשות הפטנטים מחויבים בשמירת סודיות.​
  • ​אין זה בסמכות הרשות ואין לעובדיה ידיעות מוסמכות בנושא.​