הוראות למילוי טופס בקשה למדגם

 
על בקשה חדשה לרישום מדגם לכלול טופס בקשה למדגם מודפס בשני עותקים זהים, לכל בקשת מדגם. ניתן לראות ולמלא טופס בקשה למדגם בקישור זה. אנא קראו לפני מילוי הטופס את המדריך למבקש מדגם.

להלן ההנחיות למילוי טופס בקשה למדגם:

יש לעקוב אחר ההנחיות על פי סדר יורד של המקטעים המסומנים ב"מרקר" בדוגמא למילוי טופס בקשה למדגם שמופיע בקישור זה.

 
לתשומת לבכם: שדות חובה מסומנים בטופס הבקשה ב - * .
 
 • שם המבקש וכתובתו בעברית ובאנגלית: אם המבקש הוא תושב ישראל חובה עליו למלא את שמו גם בעברית - מימין וגם באנגלית - משמאל.

 

 • ת.ז. / ח.פ. : על מבקש ישראלי לרשום מספר ת.ז. או ח.פ. לפי העניין.

 

 • "בעל מדגם מכוח": על המבקש לרשום מתוקף איזו עילה חוקית הוא בעל המדגם. כגון מכוח הדין, מכוח היותי המעצב, מכוח העברת בעלות.

 

 • שם המדגם (דבר התוצרת) נשוא הבקשה בעברית: יש לציין בקצרה שם מתאר של החפץ ולא שם מסחרי.

 

 • שם המדגם (דבר תוצרת) נשוא הבקשה באנגלית: יש להקפיד לרשום שם מדגם זהה בעברית ובאנגלית.

 

 • "המדגם מיועד ל...": יש לפרט בקצרה מהו ייעודו של החפץ נשוא הבקשה כדי לאפשר לבוחן לבחון את הסיווג המוצע.

 

 • בסוג: יש לרשום בשדה זה את סווג החפץ. לנוחותכם ניתן לעיין ברשימת הסוגים.

 

 • המדגם נרשם לפני כן בסוג: יש להתייחס לשדה זה אך ורק במקרים בהם המדגם נרשם בישראל קודם לכן בסוג שונה.

 

 • דרישת דין קדימה: יש להתייחס לשדה זה אך ורק במקרים בהם הנכם דורשים תאריך בכורה שנסמך על אותו מדגם שרישומו מתבקש במדינה אחרת החתומה על אמנת פריס.

 

 • מועד החתימה על טופס ההגשה: יש למלא את התאריך בו חתמתם על טופס ההגשה. יום, חודש, שנה.

 

 • כתובת דואר אלקטרוני: יש למלא אך ורק באם הנכם מעוניינים לקבל את המסמכים ממחלקת מדגמים בדרך זו, למעט העתק מאושר של הבקשה למדגם, תעודת רישום והעתק מאושר שלה.

 

 • המען למסירת מסמכים: יש לציין את שם וכתובת בישראל של המבקש/אחד מן המבקשים או את שמו וכתובתו של הסוכן (דהיינו עורך פטנטים או עורך דין שלו משרד בישראל) שמייצג אתכם. יש לתת כתובת מלאה אחת עבור משלוח תכתובות.

 

 • חתימת המבקש: על מי שהגיש את הבקשה למדגם או על הסוכן שמייצג אותו לחתום על טופסי ההגשה. לפחות אחד משני טופסי ההגשה צריך לכלול חתימה מקורית.

 

 • הודעה על חידוש בהתאם לתקנה 17: ניתן לרשום בבקשה הערה קצרה באשר לחידוש העיצובי. הצהרת החידוש תופיע על תעודת המדגם, אם תינתן.

 

 • הודעה על ויתור בהתאם לתקנה 24: במקרים בהם המדגם כולל מילים, אותיות או ספרות אנא ספקו הודעת ויתור בנוסח הבא – "הרישום אינו מקנה זכויות בלעדיות לאותיות ולספרות המופיעות על החפץ מושא הבקשה". הודעת הוויתור תופיע על תעודת המדגם, אם תינתן.

 

 

 • הערה - יש לעמוד עם הסמן בשדה שנועד עבור שם המבקש בעברית ולעבור באמצעות מקש ה-TAB משדה לשדה כדי למלא אותו.