מחלקות הרשות

 • מחלקת הפטנטים

  למחלקת פטנטים של הרשות מוגשות בקשות לפטנטים מכל העולם. כל בקשה מופנית לפי תחום האמצאה לבחינה על ידי בוחן שהוא מהנדס או אקדמאי המתמחה באותו תחום, ואם היא עונה על דרישות החוק, היא תזכה למתן פטנט. רשם הפטנטים, באמצעות פקידי הרשות והבוחנים, מופקד על מתן פטנטים ועל ניהול פנקס הפטנטים. שאר תפקידי רשם הפטנטים, בוחני הפטנטים ופקידי הרשות ודרכי עבודתם מוגדרים בחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, ובתקנות הפטנטים.
  להרחבה
 • PCT מחלקת

  בתוך הרשות פועלת המחלקה הבין-לאומית בכפוף לאמנת ה- Patent Cooperation Treaty PCT, האמנה לשיתוף פעולה בפטנטים, העוסקת בהגשת בקשות בינלאומיות לפטנטים, אשר נחתמה בשנת 1970 בוושינגטון, במטרה ליצור מנגנון אחיד לרישום פטנט במספר מדינות, על סמך בקשה בינלאומית אחת. זאת בעיקר, על מנת להתגבר על בעיית אי האחידות בתנאי הפרוצדורה הקיימים במדינות העולם השונות. ​

  להרחבה
 • מחלקת מדגמים

  מדגם רשום הינו זכות קניינית במסגרתה מוענקת הגנה על עיצוב מוצר תעשייתי חדש או מקורי. זכות זו נועדה להקנות לבעל המדגם הרשום בלעדיות על השימוש במדגם. פקודת הפטנטים והמדגמים 1926 (*) קובעת כי ניתן לרשום מדגם בגין כל חפץ או מוצר תעשייתי בעל צורה, עיצוב או קישוט הבולט לעין ושהוא חדש או מקורי ולא נמכר, שווק או פורסם בישראל לפני מועד הגשת הבקשה.​

  להרחבה
 • מחלקת סימני מסחר

  סימן מסחר הוא סימן המשמש או מיועד לשמש לאדם לעניין הטובין או השירותים שהוא מייצר או עוסק בהם. אותיות, מספרים, מילים, דמויות, או אותות אחרים, או שילוב שלהם, בשניים או שלושה מימדים, יכולים לשמש כסימני מסחר. לצד סימן המסחר וסימן השירות קיימים הסימן המאשר והסימן הקיבוצי סימן המיועד לשמש בידו של אדם, שאיננו מנהל עסק, לאישור מקורם של טובין שיש לו עניין ב ...
  להרחבה