הודעת אזהרה מפני הגשות תשלום מטעות הנשלחות למגישי בקשות לרישום סימני מסחר ובקשות PCT

 
לאחרונה הובא לתשומת ליבנו כי ישנם מבקשי בקשות PCT ומבקשי בקשות לרישום סימני מסחר ובאי כוחם, אשר קיבלו דרישות תשלום מטעות מגופים זרים עבור רישום במאגר אינטרנטי כלשהו, אשר טיבו וטיב השירות הניתן בו אינו מוכר לרשות הפטנטים.

יובהר כי השירותים המוצעים בדרישות התשלום, אינם קשורים בכל דרך שהיא לרשות הפטנטים או ל-WIPO ולמיטב ידיעתנו גם לא לארגון בינלאומי רשמי אחר.

 

  • לפרטים נוספים בנושא דרישות תשלום למגישי בקשות PCT, היכנסו לכאן
  • לפרטים נוספים בנושא דרישות תשלום למגישי בקשות לרישום סימני מסחר, היכנסו לכאן