התרת ברית הזוגיות

 
נוהל התרת ברית הזוגיות

  • על מנת להתיר את ברית הזוגיות על בני הזוג למלא ולהגיש לרשם את טופס 3,
    המובא בתוספת לתקנות ברית הזוגיות, התשע"א-2010, בצירוף קבלה על תשלום אגרה.
  • לאחר הגשת הבקשה יוזמנו בני הזוג ללשכת הרשם ויזוהו על ידו באמצעות תעודת זהות או דרכון ישראלי תקף.
  • באם השתכנע הרשם כי שני בני הזוג מסכימים בהסכמה חופשית להתרת ברית הזוגיות, יתיר את הברית וימחק את בני הזוג מן המרשם.