מרשם ברית הזוגיות

 
שרות הניתן לבני זוג הזכאים להירשם/ להמחק במרשם ברית הזוגיות בהתאם לחוק ברית הזוגיות.

רקע:

 • חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע- 2010 (להלן – החוק) התקבל בכנסת ביום כ"ט באדר התש"ע (15 במרס 2010) ונכנס לתוקף ביום י"ד בתשרי התשע"א (22 בספטמבר 2010).
 • על פי החוק, מוגדרת ברית זוגיות כהסכם שנערך בין בני זוג שהם איש ואישה (להלן - "בני זוג") המאפשר לעגן את חייהם המשותפים בקיום חיי משפחה ומשק בית משותף.
 • החוק קובע הליך שבמסגרתו רשאים בני זוג אשר שניהם חסרי דת כמפורט בחוק ובתקנות, לבוא בברית זוגיות כמשמעה בחוק.
 

פניות ובירורים:

 • פניות ובירורים בהקשר של רישום ומחיקה ממרשם הזוגיות, יש לפנות לגב' ענת זקן:
  בטלפון: 02-5867549 או בפקס:02-6467890
 

הליך הרישום:

 • בני זוג, העומדים בתנאים המקדימים הקבועים בס' 2 לחוק. והמעוניינים להירשם במרשם ברית הזוגיות, יגישו בקשה באמצעות טופס הגשת בקשה לרישום.
 • לאחר הגשת הבקשה ובדיקתה, וימצא רשם הזוגיות כי בני הזוג עומדים בתנאי ס' 2 לחוק, תפורסם הודעה לציבור אודות הבקשה.
 • במקביל יועבר עותק מהבקשה לכל אחד מראשי בתי הדין של העדות המוכרות. במידה ותתקבל התנגדות כלשהי לרישום בני הזוג במרשם, ההתנגדות תיבחן בהתאם לאמור בחוק ובהתחשב בתגובת בני הזוג.
 

הליכי המחיקה:

 • בני זוג ששניהם מסכימים להימחק ממרשם ברית הזוגיות רשאים לעשות זאת בפני רשם ברית הזוגיות באמצעות טופס בקשה למחיקה, בהתאם לסעיף 10(א).
 • היה ומדובר בפסולי דין או במי שמונה לו אפוטרפוס, תוגש הבקשה לבית משפט לפי סעיף 11 (א) לחוק.
 

המינוח שניתן לבני זוג שירשמו במרשם:

 • יודגש כי בני הזוג שירשמו במרשם ברית הזוגיות יכונו במינוח: "בני זוג הרשומים במרשם ברית הזוגיות" ולא נשוי/ נשואה.
 

הבדלים שנקבעו בחוק בין בני זוג הרשומים במרשם לבני זוג נשואים:

 • בהתאם לסעיף 13 לחוק, דינם של בני זוג הרשומים במרשם הזוגיות לפי הוראות החוק, כדין בני זוג נשואים.
 • עם זאת, הוראות חוק האזרחות, התשי"ב- 1952; חוק השבות, התש"י- 1950; וחוק הכניסה לישראל, התשי"ב- 1952, החלות על בני זוג נשואים, לא יחולו על בני זוג הרשומים במרשם הזוגיות.
 • כמו כן, הוראות חוק אימוץ ילדים, התשמ"א- 1981 והוראות חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו- 1996, הנוגעות לבני זוג נשואים, יחולו על בני זוג הרשומים במרשם הזוגיות רק לאחר 18 חודשים מיום הרישום.
 

רשם הזוגיות:

 • ביום י"ב בתשרי התש"ע (20.9.2010) ולקראת כניסת החוק לתוקפו, מינה שר המשפטים, פרופ' יעקב נאמן, את עו"ד יוסי הרשלר, ממונה בכיר במשרד המשפטים, לרשם הזוגיות.
 

לתשומת לב; המידע המובא בעמוד זה הינו חלקי ולשם קבלת התמונה המלאה ומידע מדויק אודות ההליך, יש לעיין בחוק ברית הזוגיות והתקנות.