טיוב ורגולוציה

 
רגולציה (אסדרה) היא כלי מרכזי של המדינה לשמירה על אינטרסים ציבוריים ולקידום הכלכלה והחברה, באמצעות קביעת כללי התנהגות מחייבים באופן שהולם את ערכי המדינה ושמייצר תשתית לצמיחה ברת קיימא ולחברה שוויונית ובריאה. ​

על הממשלה מוטלת האחריות לוודא כי הרגולציה מבטאת איזון נכון בין התערבות במשק לבין יצירה ושמירה של מרחב הפעילות החופשית של אזרחים ועסקים. רגולציה שאינה מאוזנת עשויה להטיל על המשק עלויות שאינן הכרחיות לטובת הגנה על האינטרס הציבורי, או, במילים אחרות - נטל רגולטורי עודף. 

מכיוון שרגולציה ממשלתית היא מערכת מורכבת, נדרש מאמץ מודע ומכוון לטובת שימור האיזון הנכון. לשם כך, קיבלה הממשלה את החלטה מספר 2118, מיום 22.10.2014, בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי. ההחלטה ממסדת שני מנגנונים במטרה לחזק את האיזון שבין תכלית הרגולציה לעלויותיה ולהפחית את הנטל הכרוך בה. 

  1. המנגנון הראשון הוא טיוב הרגולציה הקיימת, מהלך חמש שנתי שנועד לבחון כיצד ניתן להפחית בנטל הכרוך ברגולציה לאור האינטרס הציבורי, כאשר בכל שנה עוברות את התהליך יחידות רגולטוריות שונות במשרד. הנחת המוצא בתהליך היא שבמבט לאחור ניתן לזהות תהליכים בירוקרטיים ודרישות רגולטוריות, שניתן לבחון מחדש ולהקל בהן תוך שמירה על האינטרס הציבורי. טיוב הרגולציה מתבצע באמצעות מתודולוגיה, הכוללת שיח עם בעלי עניין וארגונים מייצגים, המתנקז ליצירתה של תכנית עבודה לטיוב רגולציה הכוללת צעדים להפחתת הנטל הרגולטורי העודף. 
  2. המנגנון השני הוא הליך הערכת השפעות רגולציה, או בקיצור – RIA (Regulatory Impact (Assessment. תהליך זה נועד לוודא כי בעת יצירה של רגולציה חדשה, ישקול הרגולטור שורה של שיקולים באופן שיבטיח איזון בין תכלית הרגולציה – האינטרס הציבורי עליו מופקד הרגולטור, לבין עלויות הרגולציה ומבלי לפגוע באינטרסים ציבוריים נוספים. 

מהו דו"ח RIA?

דו"ח RIA נועד לתת מבט מסכם לתהליך הערכת השפעות הרגולציה, ומצורף לכל תזכיר חוק ממשלתי או טיוטת תקנות ממשלתית המחילים רגולציה, לפי הגדרתה בהחלטת הממשלה. הדו"ח פותח בהצגה של תכלית הרגולציה ורקע, מגדיר את המצב הקיים והבעיות הקיימות הדורשות שינוי. המשך הדו"ח מפרט מהן החלופות האפשריות לצורך פתרון הבעיה, ומתאר את תהליך ההכרעה ביניהן, שמטרתו מציאת החלופה המיטבית, לאחר בחינת התועלות והחסרונות של החלופות השונות לעומת המצב הקיים. בנוסף, הדו"ח מתאר את השיח שהתקיים עם הציבור בנושא ואת המתודולוגיה בה נקטו בתהליך העבודה.