דרכי פנייה לנציבות והגשת תלונה

 
פניה לנציבות תיעשה בכתב לפי הטופס שבתוספת לתקנות נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ד – 2003, ותכיל את הפרטים המפורטים בטופס.

לפי תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ד – 2003, הגשת תלונה צריכה להיעשות בכתב, בחתימת המתלונן ובציון שמו ומענו, לפי הטופס שבתוספת לתקנות.
 
באפשרותך להגיש את התלונה גם באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת:  Shoftim@justice.gov.il. אם בחרת להגיש את התלונה באמצעות דואר אלקטרוני, עליך להוסיף על גבי טופס התלונה חתימה אלקטרונית מאושרת על פי חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001,  או לחלופין להמיר טופס עם חתימתך הידנית לקובץ ממוחשב (למשל, באמצעות סריקה) ולאחר מכן לשלוח אותו לנציבות באמצעות הדוא"ל. 
 
תלונה בלתי חתומה שתועבר באמצעות הדוא"ל לא תיבדק.
הנציב לא יפתח בבירור תלונה שהוגשה בעילום שם, אולם החוק מאפשר לנציב לברר את התלונה מבלי למסור לשופט הנילון או לכל גורם אחר את פרטי המתלונן, אם סבר כי הדבר אינו דרוש לצורך בירור התלונה. 
תלונה שמגיש אסיר, עצור או כלוא תוגש במעטפה סגורה למנהל בית הסוהר, מפקד בית המעצר או מפקד מיתקן הכליאה, לפי העניין, והוא יעבירה, בלי לפתחה, אל הנציבות.
 

כתובת משרד הנציבות: 

רחוב נחום חפצדי 5, בית עופר, גבעת שאול, ירושלים, 9548401
טלפון 6595511– 02, פקס 6595516– 02 
דואר אלקטרוני: Shoftim@justice.gov.il  

להורדת טופס הגשת תלונה : ​

כמו כן, ניתן למלא את הטופס בדרך מקוונת, לחתום עליו ולהעבירו לנציבות:

 

טופס תלונה מקוון