החלטות הנציב בעניין הצהרות הון של נושאי משרה שיפוטית

 

ביום 17.11.2016 פורסם ברשומות חוק שירות הציבור (הצהרות הון), התשע"ז – 2016. החוק כולל, בין היתר, תיקון עקיף בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 ובחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1989. ​​​​


 

מכוח החוק והתיקונים העקיפים מוטלת חובה על נושאי משרה שיפוטית ובכללם שופטים, רשמים, שופטים צבאיים ודיינים להגיש הצהרת הון הכוללת את פרוט הנכסים של נושא המשרה השיפוטית, של בן/בת זוגו/ה החי עמו וילדיו הסמוכים על שולחנו.

החקיקה החדשה מקנה ל"מפקח", כמשמעותו בחקיקה, את הסמכות ליתן דחיה או לאפשר מיזוג הצהרות הון במקרים המנויים בחוק. לעניין נושאי משרה שיפוטית ה"מפקח" הוא נציב תלונות הציבור על שופטים. הנציב רשאי לעיין בהצהרות ההון לצורך בדיקה אם הן עומדות בדרישות החוק ולערוך בדיקות מדגמיות בדבר השלמת הפרטים והמסמכים הנדרשים.
 
פראפרזות של החלטות הנציב בבקשות ושאילתות שהוגשו לו על ידי השופטים, שיש בהן השלכות רוחב, תפורסמנה באתר הנציבות.

איתור החלטות בעניין הצהרות הון
תוצאות 10-1 מתוך 45 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 45 תוצאות
קובץ   כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדשדה מיוןממויין לפי שדה מיון בסדר יורד
קובץ PDF10-17 מהו המועד להגשת הצהרת הון לנציבות מקום בו הוגשה הצהרת הון קודמת לרשויות המס28-02-201710.17
קובץ PDF11-17 האם ניתן להסתפק בהצהרת הון שהוגשה לרשות המיסים לפני יותר מ-4 שנים ומהו המועד המעודכן להצהרת הון09-03-201711.17
קובץ PDF1-17 דרך הגשת הצהרת הון – האם ניתן להגישה בדואר האלקטרוני06-02-20171.17
קובץ PDF19-17 הגשתה למפקח של הצהרת הון (המתייחסת לתא המשפחתי המשותף) שיגיש בן זוגה של הפונה לרשות המסים עד סוף אפריל 201705-04-201719.17
קובץ PDF2-17 המועד להגשת הצהרות הון ראשונה ומועד עדכון הצהרת הון והצרופות לה 09-03-20172.17
קובץ PDF2-17ב האם שופט שהגיש הצהרה לשלטונות המס יוכל להשתמש בה כהצהרה ראשונה09-03-20172.5
קובץ PDF22-17 מהי ההגדרה של ילדים סמוכים על שולחנו לצורך הכנת הצהרת הון09-04-201722.17
קובץ PDF23-17 החובה לקיים אחר הוראות רשות המסים והקשר בינה לבין מילוי הוראות חוק שירות הציבור (הצהרת הון)07-05-201723.17
קובץ PDF24-17 הגשת הצהרת הון עם סיום הכהונה והמועד העדכני של נתוני הצהרת הון07-05-201724.17
קובץ PDF26-17 הגשת הצהרת הון מקום בו בת הזוג הגישה הצהרת הון לרשויות המס11-05-201726.17
 
הבא לדף אחרון