אושרה הרפורמה בחוק חינוך מיוחד

 
|02/07/2018 |

היום (2 ביולי 2018) אישרה וועדת החינוך של הכנסת תיקון נרחב לחוק חינוך מיוחד, לקריאה שנייה ושלישית במליאה. להלן התייחסות הנציבות לתיקון.

​בחודשים האחרונים התקיימו בוועדת החינוך דיונים רבים שעסקו בתיקון זה. תיקון החוק נעשה כחלק מרפורמה רחבת היקף בחינוך המיוחד. 

 

תקציר עקרונות הרפורמה 

בתמצית, אלו העקרונות שעומדים בבסיס החוק והרפורמה: 
 • שינויים בוועדות ההשמה

ועדות ההשמה שעד כה התקיימו ברשות המקומית יעברו לניהול משרד החינוך וייקראו מעתה "ועדות זכאות ואיפיון". כחלק מהשינוי נקבע בחוק שההורים הם שיחליטו האם ילדם ישובץ כתלמיד משולב בבי"ס רגיל, או בבי"ס לחינוך מיוחד.

 • צמצום סמכויות ועדות השילוב

תחומי האחריות של וועדות השילוב יצומצמו, והן ידונו רק בחלק מהמוגבלויות ורמות התפקוד.

 • תוספת משאבים לחינוך הרגיל

לדברי משרד החינוך, מטרת משאבים אלו היא לחזק את החינוך הרגיל.

 • בניית כיתות חינוך מיוחד

בעקבות המחסור הגדול בכיתות חינוך מיוחד בכל שנה, הקצה משרד החינוך כמיליארד ₪ לבינוי כיתות חינוך מיוחד.

 

התנגדות נציבות שוויון זכויות

נציבות שוויון זכויות התנגדה לרפורמה ולתיקון החוק לאורך כל הדרך מהסיבות הבאות:

 • הציבור לא היה שותף

תהליך בניית הרפורמה ותיקון החוק נעשה ללא שיתוף והתייעצות עם ארגונים והורים של אנשים עם מוגבלות. זאת בניגוד לעקרונות המחייבים של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ואמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות לפיהם "שום דבר עלינו בלעדינו".

 • הפער התקציבי בין החינוך המשולב לחינוך הרגיל נותר בעינו

מזה שנים רבות חוזר משרד החינוך ומתחייב שוב ושוב להשוות את ההתאמות הניתנות לילדים המשולבים בחינוך הרגיל, להתאמות הניתנות בחינוך המיוחד. מאז שנת 2002, התחייבויות אלו ניתנו במענה לעתירות לבג"צ ובדיוני הכנסת. גם ועדת דורנר שהגישה את המלצותיה בשנת 2009 קבעה את עיקרון "התקציב הולך אחר הילד". ואולם, תיקון החקיקה הנוכחי אינו משווה את ההתאמות הניתנות לילדים משולבים בחינוך הרגיל לילדים בחינוך המיוחד, ואף מקבע את ההפליה בין שתי הקבוצות בחקיקה.

התוספות שלדברי משרד החינוך יתווספו לחינוך הרגיל, אינן עונות אפילו על מקצת צרכי הילדים הלומדים בו.

 • החינוך המיוחד יורחב

על מנת שהשילוב יצליח, יש צורך להפנות את התוספת התקציבית לצורך הכשרה למורים, לתוספת סייעות ועוד. הרפורמה שמציע משרד החינוך מפנה תקציבים בעיקר לבניית מוסדות נפרדים לחינוך מיוחד.

 • תימרוץ ההורים שלא לבחור בשילוב

לעיגון בחקיקה של בחירת ההורים אין משמעות רבה, אלא אם יתוקצבו לימודי ילד המשולבים בחינוך הרגיל, באותה מידה כבחינוך המיוחד. נוכח הפער בין התקציבים המושקעים בחינוך המיוחד לעומת השילוב, לרעת השילוב - הורים רבים לא יבחרו בשילוב.

 • אפשרות לשלול את בחירת ההורים

בנוסף, נכנסה בחוק הסתייגות המאפשרת לוועדה לשלול את החלטת ההורים בעילה של סיכון לילד או מסוכנותו.

 

שינויים שהושגו ברפורמה

לאורך הדיונים ברפורמה בפורומים שונים, העלתה הנציבות את התנגדויותיה והביאה לתיקון החוק במספר היבטים:

 • פירוט מוגבלויות מזכות והתאמות בגוף החוק 

לחוק נוספו שלוש תוספות שבהן מפורטות המוגבלויות המזכות בשירותי חינוך מיוחד וההתאמות שיקבל מי שזכאי בכל מסגרת שבה יבחר. ראשית, הדבר יגביר את היכולת של ההורים לערוך בחירה מושכלת ולפקח על כך שילדם מקבל את זכויותיו. שנית, השקיפות תאפשר לציבור האנשים עם מוגבלות לבקר את המשאבים שמושקעים בתחום החינוך המיוחד.

 • זכויות ילדים "סטטיסטיים" וצוות רב מקצועי

עיגון זכותם של הילדים "הסטטיסטיים" לזכויות מכוח חוק חינוך מיוחד והחזרת ועדות השילוב, בשם חדש: צוות רב מקצועי, שיקבע את זכאותם של ילדים אלה במסגרת בית הספר.

 • מטרת החוק תהיה לקדם שילוב

התאמת סעיף המטרה של החוק למונחי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התחייבות לכך שמטרת החוק היא לאפשר השתתפות שוויונית ופעילה במערכת החינוך, והבעת מחויבות לקידום שילוב של ילדים עם מוגבלות במערכת החינוך הכללית.

 • שלילת בחירת ההורים רק באישור גורם בכיר

הכנסת מנגנוני בקרה ופיקוח על סמכות הוועדה לשלול את בחירת ההורים בעילת הסיכון – החלטה בניגוד לעמדת ההורים תובא לאישור גורם בכיר במשרד החינוך וכלל ההחלטות ידווחו לכנסת מדי שנה.

 

יישום הרפורמה והשלמת הפערים עוד לפנינו.

נציבות שוויון קוראת למשרד החינוך לשתף פעולה עם ארגוני החברה האזרחית, עם ההורים ועם הנציבות כדי לצאת מכאן לדרך חדשה.

להרחבה