בקשה לתגובות הציבור לקראת תיקון תקנות הנגישות בנושא: שירות הכרחי במקום נגיש

 
|25/07/2018 |

​נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מגבשת תיקון לתקנות הנגישות, בנושא שירות הכרחי במקום נגיש.
אנו קוראים לציבור להתייחס לסוגיות המפורטות להלן.
ניתן להגיב עד ליום 2 באוגוסט 2018, למייל Hadasag@justice.gov.il.
בנוסף, ייערך שולחן עגול לשמיעת הציבור לעניין זה ביום 5 באוגוסט 2018, בשעה 10:30, במשרדי הנציבות.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות רואה חשיבות רבה ואף חובה בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים בכל שינוי חקיקה שנעשה על ידה. בהתאם לכך, אנו מבקשים לקבל את התייחסותכם לסוגיות המפורטות להלן, על מנת שעמדתכם תובא בחשבון בגיבוש תיקון החקיקה.

המצב הקיים

במצב הקיים (לפי תקנה 10(ה) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות מקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב-2011) ישנם שירותים שלגביהם חובה לעבור מקום, אם המקום הנוכחי אינו נגיש ברמה המאפשרת לאדם עם מוגבלות לקבל שירות יחד עם כלל הציבור, וזאת גם אם הבניין קיבל פטור כדין. שירותים אלו הם בעיקר משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, בנקים, דואר (בסייגים מסוימים) ושירותים שהם חובה לפי חיקוק (כגון בדיקות שמחייב משרד התחבורה).לחצו לנוסח המלא של התקנה.
 

על סמך הניסיון שנצבר בנציבות בשנים האחרונות, אנו שוקלים לתקן את ההוראות בנושא מתן שירות במקום נגיש, כדי ליצור הסדר ברור ומאוזן יותר.

עקרונות התיקון

 1. נגדיר "שירות הכרחי" שלגביו תהיה חובה לעבור מקום;
 2. לגבי "שירות הכרחי" שניתן כבר היום בבניין קיים – נגדיר רשימה של מרכיבי נגישות הכרחיים, שאם אינם מתקיימים יש חובה לעבור מקום.
 3. נקבע כי מכאן ואילך, שירות הכרחי חדש יינתן רק במקום נגיש באופן מלא. כלומר: סניף חדש של שירות הכרחי כלשהו לא יוכל להיפתח בבניין (חדש או קיים) שאינו נגיש.
 4. ניתן סמכות לנציב לתת פטור ממעבר מקום לפי שיקולים מסוימים.

שאלות לתגובת הציבור

נבקש את התייחסות הציבור לשאלות הבאות:

 1. הנקודות בשאלה זו מיועדות לגופים החייבים בהנגשה.

  - האם אתם חייבים לעבור מקום לפי התקנות? אם כן, מהם מרכיבי ההנגשה החסרים שבגללם יש לעבור מקום?
  - האם באפשרותכם להעריך את עלות מעבר המקום? נשמח לקבל נתונים המתייחסים בנפרד לסניפים קטנים וגדולים, פריפריה ומרכז וכל פרמטר רלבנטי נוסף.
  - אנא התייחסו גם ליתרונות וחסרונות נוספים של מעבר המקום מבחינתכם ומבחינת לקוחותיכם. האם היו שיקולים נוספים למעבר מלבד הצורך בהתאמות נגישות?
 2. הגדרת שירות הכרחי

  - מהו שירות שלגביו יש לחייב נגישות גם במחיר של מעבר מקום?
 3. קביעת מרכיבי הנגישות ההכרחיים שבלעדיהם יש לחייב מעבר מקום

  - האם למשל ניתן להסתפק ב"דרך נגישה" הכוללת גם התגברות על הפרשי גובה בין מפלסים? האם יש לחייב גם בית שימוש נגיש? האם יש לחייב קיומה של חניה נגישה?
  - מהי רמת הנגישות הנדרשת בכל אחד מהמרכיבים (כידוע בתקנות בניין קיים בחלק מהמקרים נדרשת רמת נגישות נמוכה יותר, וישנה התאמה חלופית במצב של פטור)?
 4. תהליך קבלת הפטור והשיקולים שמצדיקים מתן פטור מחובת מעבר מקום

  - האם למשל קיומו של סניף מקביל במרחק סביר מצדיק מתן פטור?
  - האם התחייבות נותן השירות לספק לאדם עם מוגבלות את השירות במקום חלופי תצדיק מתן פטור?

 

ניתן להעביר התייחסות עד ליום 2 באוגוסט 2018 לכתובתHadasag@justice.gov.il 
בנוסף, בכוונתנו לקיים שולחן עגול לשמיעת הציבור לעניין זה ביום 5 באוגוסט 2018 בשעה 10:30 במשרדי הנציבות.על מנת להיערך לכך, ולשקול את הצורך לקיים מספר שולחנות עגולים באותו היום, אנא הודיעו לנו האם בכוונתכם להגיע לשולחן העגול.

בברכה,

עו"ד עירית שביב-שני, ממונה משפטית (שאילתות פטורים)
עו"ד הדס אגמון, ממונה משפטית (חקיקה)
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

 

_________________________________________

פורסם 16 ביולי 2018