55% מהגופים הציבוריים אינם עומדים ביעד הייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות

 
|03/06/2018 |

​היום, 3 ביוני 2018, לראשונה מאז תוקן החוק, פורסמו באתר זה נתונים של המוסד לביטוח הלאומי, בדבר מידת עמידתם של הגופים הציבוריים הגדולים ביעד הייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות בקרב עובדיהם.

​נתונים אלה מתפרסמים על פי תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הקובע חובת ייצוג הולם בגופים ציבוריים, ואשר נכנס לתוקפו בינואר 2017. בין השאר, החוק מחייב גופים ציבוריים גדולים להעסיק לפחות 5% אנשים עם מוגבלות משמעותית. "גופים ציבוריים גדולים" מוגדרים בחוק ומעסיקים 100 עובדים לפחות. גופים אלה נדרשים גם לנקוט בפעולות לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות בקרבם ובכלל זה למנות ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות.
מטרת החוק לקדם את תעסוקתם של אנשים עם מוגבלות. העבודה חשובה לא רק כאמצעי לפרנסה, אלא גם כמנוף למיצוי יכולות, תרומה לחברה ופיתוח כישורים אישיים, כמו גם ליצירת חברה שוויונית ומכילה.

הפקת הנתונים

כחלק מיישום החוק נקבע תהליך ייחודי להפקת נתונים, שמטרתו לשמור על פרטיותם של האנשים עם מוגבלות מחד גיסא ולספק למעסיקים לקבל מידע על מצבם ביחס ליישום החוק מאידך גיסא. תהליך המדידה נעשה על ידי המוסד לביטוח לאומי ללא מעורבות של המעסיק, באיסוף נתונים מנהליים של אנשים עם מוגבלות משמעותית, כמוגדר בחוק, והצלבתם עם נתוני העובדים בכל גוף ציבורי.
 
הנתונים שפורסמו מאפשרים לקבל תמונה אודות שיעור ייצוג העובדים עם מוגבלות משמעותית, בארבע קטגוריות - עמידה מלאה, רמה בינונית, רמה נמוכה ואי-עמידה.

נתונים לדוגמא

להלן הפילוח עבור הגופים הציבוריים הגדולים שנתוניהם פורסמו כעת:
 
שיעור ייצוג העובדים עם מוגבלות משמעותית​ מידת העמידה ביעד הייצוג​ מספר הגופים בכל קטגוריה (באחוזים)​
5% לפחות​ עמידה מלאה​ 114 (45%)​
מ-3.5% ופחות מ-5%​ רמה בינונית​ 75 (29%)​
מ-2% ופחות מ-3.5%​ רמה נמוכה​ 54 (21%)​
פחות מ-2%​ אי עמידה​ 13 (5%)​​
סה"כ 255 גופים (100%)​
 

 להלן הפילוח בקרב הרשויות המקומיות:

 

שיעור ייצוג
מועצות
 מקומיות​ ​
מועצות
 אזוריות​ ​
מועצות
 דתיות​ ​
עיריות​ סה"כ רשויות​ אחוז עמידה ביעד

עומד ביעד

(לפחות 5%)

43​ 47%​ 15​ 32%​ 4​ 67%​ 47​ 64%​ 108​ 50%
רמה בינונית
 (3.5%-5%)​
21​ 23%​ 19​ 40%​ 1​ 17%​ 20​ 27%​ 60​ 28%
רמה נמוכה(​2%-3.5%)​ 24​ 25%​ 12​ 26%​ 1​ 17%​ 5​ 7%​ 41​ 19%
לא עומד ביעד (2% ומטה)​ 5​ 5%​ 1​ 2%​​ 0​ 0​ 1​ 1%​ 7​ 3%​
סה"כ 93 47 6 73 219 100%​

 

אכיפה

הגורם האמון על יישום ואכיפה של חוק ייצוג הולם בגופים ציבוריים הוא נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים. הנציבות הפועלת לשילובם המלא של אנשים עם מוגבלות בכל היבטי החיים, לקידום השוויון ולמניעת אפליה. הנציבות פועלת ליישום החוק הן בכלים הסברתיים על ידי פרסום מידע למעסיקים והן בכלים משפטיים ואכיפתיים.
כמו כן, הנציבות מטפלת בכלים המשפטיים שברשותה בפניות של אנשים שמרגישים שהופלו בעבודה, ומגישה תביעות על כך. רק לאחרונה נסגרו שני תיקים של נציבות השוויון בתיקי הפליה בתעסוקה בפשרות על סך עשרות אלפי שקלים.

תעסוקת אנשים עם מוגבלות

נתונים שעובדו עבור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מראים כי 50% מאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות הינם בוגרים בגילאי העבודה. מדובר על כ-700 אלף איש אשר רק 51% מהם עובדים, וזאת לעומת 79% בקרב אנשים ללא מוגבלות. יתרה מכך, רמות השכר בקרב עובדים עם מוגבלות נמוכות לעומת אנשים ללא מוגבלות – 41% מקרב אנשים עם מוגבלות חמורה מרווחים פחות מ- 5,000 ₪, ו27% מהם עובדים במשרות חלקיות.
 
הנתונים מראים עוד, כי יותר אנשים עם מוגבלות (51%) מעריכים כי הסיכויים למצוא עבודה אם יאבדו את מקום עבודתם קטנים או אינם קיימים כלל, לעומת אנשים ללא מוגבלות (39%). אנשים עם מוגבלות גם חוששים יותר לאבד את מקום עבודתם. בחברה הערבית הפער אף גדול יותר - רק 27% מן האנשים עם מוגבלות בגילאי העבודה מועסקים, לעומת 60% מהאנשים ללא מוגבלות באותם גילאים.
 
אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: "אנשים עם מוגבלות נתקלים מדי יום בחסמי תעסוקה מסוגים שונים. החסמים העומדים בפניהם בעולם התעסוקה מקרינים גם על שאר תחומי החיים ולכן תעסוקה היא נדבך חשוב לשווין ולהשתלבות בחברה. להעסקת אנשים עם מוגבלות תפקיד חברתי, כלכלי וערכי ממדרגה ראשונה ועל כן נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פועלת בכלים רבים כדי לקדמה. הנתונים שפרסמנו כעת מעידים כי ישנם גופים המצליחים לעמוד בדרישות החוק ואילו אחרים כושלים בכך. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תמשיך לפעול על מנת להעלות את מספר המועסקים במשק כולו בכל האמצעים העומדים לרשותה."

למידע נוסף