דחיית מועדי נגישות מבנים ממשלתיים בהצעת התקציב

 
|08/01/2018 |

הצעת תקציב המדינה לשנת 2019 כוללת הצעה לדחיית המועדים הקבועים כיום בחוק לביצוע נגישות המבנים שבאחריות ממשלתית.

הצעה זו פוגעת משמעותית בהנגשה לאנשים עם מוגבלות. ההצעה היא לדחות את לוחות הזמנים לביצוע התאמות עבור הפלח שלא בוצע מתוך מבני הרשות הציבורית (משרדי ממשלה). כיום, משרדי הממשלה נדרשים לסיים את תהליך ההנגשה לקראת סוף שנת 2018, על פי פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שנחקק בשנת 2005. אם ההצעה תתקבל בנוסחה הקיים, היא תאפשר לדחות את סיום ביצוע התהליך עבור 30% מהמבנים עד לסוף שנת 2021, בהדרגה. בנוסף לשינוי המועדים, מוצע בהצעת התקציב אף לקבוע כי מקום שהמדינה מחוייבת בהנגשתו ועתיד להתפנות עד סוף שנת 2023 לא יהיה חייב בהנגשה. פירוש ההצעה דחיה נוספת של הנגשת המרחב הציבורי בישראל לאנשים עם מוגבלות - והמשך מתן שירות לציבור על ידי משרדי ממשלה במקומות שאינם נגישים. בבסיס ההצעה, טענתו של הגוף האמון על הנגשת משרדי הממשלה (הדיור הציבורי) כי אינו יכול לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו.

הנגשת המרחב הציבורי היא תנאי בסיסי כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות, המהווים 20% מן הציבור בישראל, גישה לשירותים היומיומיים הבסיסיים ביותר. ביניהם - משרדי הממשלה השונים, תחנות משטרה, בתי משפט ועוד. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, המתנגדת להצעה זו, רואה בכך פגיעה בחוק השוויון ובתהליך הנגשת המרחב הציבורי בישראל. הנציבות סבורה, כי ניתן פרק זמן ארוך דיו ליישום החוק, וכי במסגרת החוק הקיים ישנם מנגנונים אשר מאפשרים מתן מענה לרוב הבעיות העולות מהשטח, תוך איזון בין הקשיים בביצוע ההנגשה לבין זכותם של אנשים עם מוגבלות לנגישות.

אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: "לצערי, דחיית לוח הזמנים לביצוע התאמות נגישות ברשות ציבורית מעביר מסר חד וברור לאוכלוסייה המהווה 20 אחוז ממדינת ישראל, ואשר מחכה להנגשה כבר שנים רבות, כי אינם חלק מהמרחב הציבורי. אנשים עם מוגבלות בישראל נתקלים מדי יום במרחב ציבורי שאינו נגיש, ושאינו מאפשר להם להשתלב בחיי החברה. קיימנו שורה של ישיבות והצענו חלופות לבעיות שהוצגו, אך לצערי ללא הצלחה. כשהמדינה עצמה דוחה את מועדי ההנגשה במבנים שבבעלותה יש בכך כשל חמור בהתנהלות שלא ניתן להשלים עמו ונפעל לשינוי ההצעה הספציפית כמו גם המסר הבעייתי שהיא מעבירה."