תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: נוספו חלופות לאפוטרופסות

 
|31/03/2016 |

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תוקן תיקון נרחב, ונוספו לחוק חלופות מלבד אפוטרופסות כדי לאפשר לאדם לממש את רצונו ובחירותיו, באופן התואם את עקרונות זכויות האדם.

מדובר בתיקון רחב היקף המתקן עניינים רבים בחוק, בעיקר בנוגע לאפוטרופוסות ולחלופות לה.

  • התיקון מביא עמו בשורה משמעותית לאנשים עם מוגבלות ולחברה כולה ומאפשר לאנשים עם מוגבלות להחליט על חייהם, לבחור, לטעות וללמוד מטעויות.
  • על פי התיקון, לא ימונה לאדם אפוטרופס אם ישנן חלופות המגבילות פחות את עצמאותו. עקרון זה תואם את אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.

 

נקבעו שתי חלופות משמעותיות חדשות:

  • הראשונה - "ייפוי כוח מתמשך" - הסדר זה מאפשר לאדם לתכנן את עתידו, ולקבוע מי ירצה שינהל את ענייניו וכיצד, תוך אפשרות למתן הנחיות מקדימות למיופה הכוח.
  • השניה - "קבלת החלטות נתמכת" - מינוי תומך בקבלת החלטות יאפשר לאדם את הסיוע הנדרש לו כדי שיוכל לקבל החלטות בהתאם לרצונותיו ולבחירתו, ולחיות חיים עצמאים. החוק קבע במפורש את האפשרות למנות תומך, והוגדר באופן כללי מהו תפקיד התומך בקבלת החלטות.
  • כמו כן, הוטלו הגבלות שונות על מינוי אפוטרופוס ועל סמכויותיו, בדרך המאפשרת יותר ביטוי לרצון האדם עם המוגבלות.

 

שינוי סמנטי אך עם זאת משמעותי מאוד התקבל בתיקון זה. עד כה, אדם אשר מונה לו אפוטרופוס נקרא "חסוי", ביטוי המוחק את משמעותו כאדם. כעת המונח החוקי הרשמי הוא "אדם אשר מונה לו אפוטרופוס".

 

התיקון הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו–2016, והוא התקבל במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית ביום 29 במרס 2016. זאת, לאחר דיונים ממושכים בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת בראשותו של ח"כ ניסן סלומינסקי, בהשתתפות נציגי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וארגוני אנשים עם מוגבלות.

 

אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: "נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אמונה על יישום אמנת האו"ם לזכויות אנשים עם מוגבלות, ובכלל זה שמירה על האוטונומיה האישית וקבלת החלטות עצמאית. תיקון חוק הכשרות המשפטית נקבע כהכרחי על מנת להביא את ישראל לעמוד בעקרונות האמנה, ועל כן פעלנו רבות וליווינו באינטנסיביות תהליך חקיקה זה. שינוי המצב החוקי בישראל בתחום האפוטרופסות מהווה שינוי חברתי בו כל החברה - ההורים, המטפלים, בתי המשפט והאנשים עצמם - מכירים בכך שאנשים עם מוגבלות הינם בעלי יכולת לקבל החלטות באופן עצמאי בהינתן ההנגשה והתמיכה הנדרשים. באמצעות החלופות שנקבעו בחוק, יתאפשר לאנשים עם מוגבלות לממש את החזון שנקבע בחוק השוויון – לחיות חיים עצמאיים, מכובדים, למצות את מלוא הפוטנציאל שלהם בכל תחומי החיים."

 

החוק פורסם ברשומות ביום 11 באפריל 2016, וייכנס לתוקף ביום 11 באוקטובר 2016, בכפוף לאמור בסעיף התחילה.

 

_________________________________________________

פורסם 31 במרס 2016

מעודכן ליום 7 ביוני 2016