הקרן למימון תובענות ייצוגיות

 
​הקרן למימון תובענות ייצוגיות הוקמה מכח סעיף 27 לחוק תובענות ייצוגיות, במטרה לסייע במימון תובענות ייצוגיות, אשר יש חשיבות ציבורית וחברתית בהגשתן ובבירורן.
הקרן החלה פעילותה בשנת 2010.

 על המבקש לעמוד בתנאים הקבועים בתקנות תובענות ייצוגיות (סיוע במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות) התש"ע-2010, וכן להגיש בקשתו, בצירוף המסמכים הנדרשים, בהתאם לקבוע בתקנות.