התאמות פרטניות בחינוך לתלמיד ולהורה

 
מאמר זה מתאר את ההליך לקבלת התאמות פרטניות עבור תלמיד עם מוגבלות או הורה עם מוגבלות, בהתאם לתקנות העוסקות בהתאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה.​​​​​​

תוכן המאמר

 

לתלמיד עם מוגבלות זכות לנגישות לשירותי חינוך ולמבנה נגיש. בנוסף, יש גם זכות לאדם עם מוגבלות, לנגישות למוסד החינוך שבו לומד ילדו, על פי חוק. הזכות חלה גם לגבי גן ילדים.
מימוש הזכות – כלומר הטלת חובות ההנגשה על החייבים – פוצל לשני חלקים:
 
 • חלק א - חובת הנגשה כללית, לשירותי חינוך ולמבנה חינוך, עד מועד מסוים.
 • חלק ב - הנגשה מסוימת של שירותי חינוך ושל מבנה חינוך, בהתאמה לתלמיד מסוים שהוא אדם עם מוגבלות או אדם מסוים שהוא הורה לאדם עם מוגבלות. שלב זה נקרא הנגשה פרטנית.
 
 
מתן ההתאמות הפרטניות (חלק ב) במוסד החינוך ייעשהבהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ח – 2018. מאמר זה מתאר את ההליך לקבלת התאמות פרטניות עבור תלמיד עם מוגבלות או הורה עם מוגבלות, בהתאם לתקנות.
 
יש להדגיש כי בתחום החינוך, שלא כמו בתחומי נגישות אחרים, הועבר חלק משמעותי בתהליך הנגשת המבנה והעלויות הכרוכות בכך, מהנגשה כללית להנגשה פרטנית.
 

מי צריך לספק את התאמות הנגישות?  

הבעלים של מוסד החינוך חייב להנגיש את שירותי ומוסד החינוך, לתלמיד עם מוגבלות וגם להורה עם מוגבלות. לדוגמה, הרשות המקומית, בעליה של רשת פרטית וכדומה. 
במקרים בהם מסופק שירות החינוך על-ידי משרד החינוך ישירות לתלמיד – משרד החינוך הוא שחייב בהנגשת השירות לתלמיד עם מוגבלות וגם להורה עם מוגבלות, כגון בבחינות בגרות, מבחנים ארציים וחומרי למידה שזכויות היוצרים עליהן של משרד החינוך.
חשוב להדגיש כי משרד החינוך מסייע לבעלים של מוסד החינוך במימון ההנגשה – ואולם האחריות של הבעלים אינה תלויה בקבלת מימון זה. כלומר, דחייה של בקשת מימון לא משחררת את הבעלות מהחובה לבצע הנגשה.
 

עקרונות להנגשת שירותי חינוך ומוסדותיהם

 1. יש לבצע את ההנגשה כדי שתאפשר לתלמיד עם מוגבלות ולהורה עם מוגבלות שירות חינוך שוויוני, מכובד ועצמאי.
 2. ההנגשה תבוצע בצורה שתשמור על כבודם ופרטיותם של התלמיד וההורה.
 3. ההתאמה צריכה לתת מענה לצרכי הילד. ככלל – ההתאמות יינתנו מתוך הרשימה שבתוספת השנייה. אבל ייתכן שתידרש התאמה שלא מופיעה ברשימה (תקנה 18​).
 4. הכלה – ההנגשה תבוצע כחלק בלתי נפרד מהשירותים הניתנים לכלל התלמידים וכלל ההורים. יש שני מקרים בלבד בהם מותר, בזהירות רבה ובמידה מינימלית, להנגיש גם בצורה לא מכילה:
  א. אם​ ההפ​​​רדה נחוצה למתן השירות באותה רמה שבה שהוא ניתן לכלל הציבור. לדוגמה, אם נדרש שיעור במקום שקט, תתאפשר הפרדה בין תלמידים הזקוקים לכך לשאר התלמידים.  
  ב. אם הנגשת השירות בצורה מכילה תפגע באופן מהותי באופי הפעילות החינוכית. לדוגמה, אם כחלק מתכנית הלימודים משתתפים התלמידים בסדנת הכנה לשירות צבאי, המחייבת פעילות גופנית מאומצת, עיקר הפעילות תבוצע כשתלמיד עם מוגבלות תנועה לא ייקח בה חלק. גם במקרה זה, יש לבחון כיצד משלבים ככל הניתן את התלמיד בפעילות – לדוגמה, באמצעות סיכום הפעילות בכיתה, ועוד.
  יש להדגיש כי במקרה של הנגשה באחד משני חריגים אלה – חייבים לספק את ההנגשה באותו מועד שבו ניתן השירות לכלל התלמידים או לכלל ההורים, וכמובן שיעמוד בעקרונות (1) ו-(2).
 5. ​​​אסור לגבות תשלום עבור התאמת נגישות או בקשה לביצוע התאמה.​

החובה להודיע ולפרסם מידע על הזכות להתאמות נגישות פרטניות

הודעת רשות מקומית על זכאות להתאמות נגישות פרטניות

על מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית להודיע על זכותו של תלמיד עם מוגבלות או הורה עם מוגבלות, לקבל התאמות נגישות פרטניות. ההודעה על כך תימסר יחד עם ההודעה על מועדי ההרשמה הנשלחת לבית התלמיד. רשות מקומית צריכה להתאים את נהליה, כך: 
 • כל שנה, במסגרת ההכנות לפתיחת שנת לימודים, יאותרו כל הילדים עם מוגבלות ששייכים לאותה רשות מקומית שהגיעו לגיל לימוד חובה. בנוסף, יאותרו כל אותם אנשים עם מוגבלות שהם הורים לילדים שהגיעו לגיל לימוד חובה. 
 • במסגרת כל ההודעות הכלליות של הרשות לתושביה בנושאי רישום – תתייחס הרשות גם לזכאות של תלמידים עם מוגבלות והורים עם מוגבלות להתאמות נגישות פרטניות, כיצד הם יכולים לממש זכות זו, למי ואיך לפנות.
 • כל שנה, באותה עת שהרשות המקומית מודיעה אישית לכל תלמיד והוריו על הגיעו לגיל לימוד חובה, היא תודיע לתלמיד ולהוריו על זכאותם להתאמות נגישות פרטניות לשירותי חינוך ולמוסד החינוך
 • בנוסף – על הרשות המקומית להתאים את נהלי ההרשמה למוסדות החינוך באופן הבא:
 1. תהליך ההרשמה יאתר מוקדם ככל האפשר תלמיד עם מוגבלות או הורה עם מוגבלות.  
 2. מיד עם איתור תלמיד או הורה עם מוגבלות, תישלח להם הודעה על זכאותם להתאמות נגישות פרטניות. 
אם ההרשמה מבוצעת באמצעות אתר אינטרנט, יש להודיע על הזכות להתאמות פרטניות באתר. 
באתר האינטרנט של הרשות המקומית צריכה להיות חוברת מידע, שיכין משרד החינוך ושתכלול הסבר על הזכאות להנגשה של מוסדות חינוך ותיאור של סוגי ההנגשה האפשריים. החוברת צריכה להיות נגישה.
 

ישום מוקדם

מנהל מחלקת החינוך יפעל ליידע הורים לתלמידים עם מוגבלות על זכותם לרישום מוקדם למוסד החינוך, כדי לאפשר היערכות של מוסד החינוך לאספקת ההתאמות, שכן לעיתים ההיערכות לאספקת ההתאמות אורכת זמן רב. תינתן הודעה על כך גם באתר האינטרנט של הרשות. הרישום המוקדם יהיה 15 חודשים לפני הכניסה למוסד הלימודים. 
אם במעבר בין שלבי חינוך יש לתלמיד עם מוגבלות אפשרות רישום יחידה, כלומר עומדת לרשות התלמיד אפשרות ללמוד במוסד חינוך מסוים אחד בלבד, תבצע הרשות המקומית את ההנגשה של שלב החינוך הבא מבעוד מועד ומבלי להמתין למועד הרישום לשלב החינוך הבא, זאת בכפוף לכך שהרשות תקבל אישור מראש של משרד החינוך.

חובת הפרסום של מוסד חינוך

כל בעל מוסד חינוך יפרסם, כל שנה, כחלק מההכנות לרישום למוסד החינוך שלו ומוקדם ככל האפשר, איך וכיצד להגיש בקשה לקבלת התאמות נגישות. הרשות המקומית תפרסם זאת גם אצלה. הפרסום יעשה בכל צורות הפרסום שבהם מפרסמים על פתיחת הרישום למוסדות החינוך, כגון באתרי האינטרנט, במודעות בעיתונות מקומית, ובדף הפייסבוק של הרשות.
 

שלבי ההליך לקבלת התאמות פרטניות

שלבי ההליך רשומים להלן: 
 1. הגשת בקשה לקבלת התאמות
  - רישום מוקדם
 2. טיפול בבקשה וקבלת החלטה
 3. ביצוע התאמות הנגישות
  - בקשה לסיוע ממשרד החינוך
  - החלטת משרד החינוך – תכנית ההנגשה
  - לוחות הזמנים לביצוע התאמות נגישות, במקרה שהוגשה לגביהן בקשה להשתתפות במימון מצד משרד החינוך

​תרשים זרימה

בחלקים הבאים מתוארים השלבים בהרחבה.
1. הגשת בקשה לקבלת התאמות
כדי להגיש בקשה לקבלת התאמות פרטניות עבור תלמיד או הורה יש למלא את טופס הבקשה המופיע בתוספת הראשונה לתקנות. לטופס זה יש לצרף מסמכים המעידים על המוגבלות, ועל הצרכים הנובעים מהמוגבלות. את טופס הבקשה יש להגיש עם הרישום למוסד החינוך. 
טופס הבקשה והמסמכים יועברו לבעלי מוסד החינוך, והבעלים יעבירו עותק של הבקשה למנהל המוסד כדי שייערך. אם חסרים מסמכים – מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית יודיע להורה על כך תוך 7 ימים, וייפרט אלו מסמכים חסרים וכיצד ניתן להשיגם. מנהל מחלקת החינוך יכול גם להציע להורה כי יאסוף את המסמכים עבורו, בהסכמת ההורה. 

2. טיפול בבקשה וקבלת החלטה

בעל מוסד החינוך יקבל החלטה ביחס לבקשה וינמק אותה. התקנות קבעו מועדים לסיום תהליך זה:
 • את ההחלטה יש לגבש בתוך 30 יום, אם לא נדרש היתר בנייה לצורך ביצוע ההתאמות. 
 • אם נדרש היתר בניה לביצוע ההתאמות – על מוסד החינוך לגבש ההחלטה תוך 60 יום. 
 • אם מוסד החינוך נוכח שנדרש כבש (רמפה) ולא ניתן לסיים את ביצועו עד להגעת הילד למוסד, כולל מיצוי חלופות הולמות אחרות, עליו לגבש המלצותיו תוך 14 ימים.

3. ביצוע התאמות הנגישות

ככלל, יש לבצע באופן מידי התאמות נגישות שניתן לבצע באמצעים הקיימים בידי מוסד החינוך. בכל מקרה אחר שאינו מצריך היתר בניה, יש לספק את ההתאמות לכל המאוחר עד לתחילת שנת הלימודים. אם נדרשות התאמות במהלך שנת הלימודים, כגון, הוספת שקע, הנמכת לוח, הורדת כיתה לקומת קרקע, יש לספקן תוך זמן סביר במסגרת שנת הלימודים.

בקשת סיוע ממשרד החינוך 

אם  בעלי מוסד החינוך מעוניין שמשרד החינוך ישתתף בעלויות ההנגשה, עליו להעביר למשרד את המסמכים הבאים:
 • טופס הבקשה המקורי והמסמכים הנלווים, תוך 60 יום מהגשת הבקשה על-ידי התלמיד או ההורה, אם נדרש היתר בנייה לצורך ביצוע ההתאמות, ותוך 30 יום אם לא נדרש.
 • המלצות ותכניות מאנשי מקצוע הנוגעים לעניין. 
 • אומדן עלויות
 • לוח זמנים מוצע שיבטיח הספקת ההתאמות בזמן
אם מדובר בהתאמות במבנים, תשתיות וסביבה, יש לצרף:
 • תכנית התאמות מאושרת על-ידי מורשה נגישות מתו"ס או שירות.
 • תיאור טכני של הפתרון המוצע בצירוף המסמכים ההנדסיים הרלוונטיים
 • תיק שיוכן על-ידי אדריכל רישוי או מהנדס רישוי שבו תיאור המצב הקיים וההתאמות המוצעות. על התיק לכלול:
- תשריט מגרש
- צילומים של המבנה
תכנית קומות המבנים​

החלטת משרד החינוך – תכנית ההנגשה

החלטת המשרד (הממונה) תינתן, בכתב ובצירוף נימוקים, בתוך 40 ימים מיום שהוגשה לו הבקשה, ובתוך 14 יום אם הוגשה בקשה לכבש (רמפה). ההחלטה תימסר למנהל מחלקת החינוך ברשות החינוך המקומית מיד לאחר נתינתה בצירוף התכנית הטכנית. אם החליט המשרד על דחיית הבקשה -  בצרוף מכלול המסמכים שצורפו לבקשה. אם מסיבה כלשהי יש צורך בהשלמת מסמכים, תינתן למנהל ארכה של 10 ימים להשלמתם.
את החלטת משרד החינוך יעביר מנהל מחלקת החינוך ברשות החינוך המקומית לתלמיד או לבעל מוסד החינוך, למנהל בתי הספר, למהנדס הרשות, לגזבר ולהורה, בתוך 7 ימים מיום שנודעה לו. חובת ההנגשה נותרת על מוסד החינוך גם אם החליט משרד החינוך לדחות את הבקשה לסיוע במימון ההנגשה.
החלטת משרד החינוך תהייה בתוקף כל עוד לומד התלמיד במוסד החינוך ואין צורך להגישה בכל פעם מחדש. אם המוגבלות היא זמנית, יקצוב משרד החינוך את תקופת תוקף ההנגשה ובסופה תיבחן הבקשה ללא צורך בהגשת בקשה מחודשת.
 

לוחות הזמנים לביצוע התאמות נגישות במקרה שהוגשה לגביהן בקשה להשתתפות במימון מצד משרד החינוך

אם אין צורך בהיתר בנייה 
על בעל מוסד החינוך להיערך לאספקת התאמת הנגישות כשנודעת לו החלטת משרד החינוך, ולסיים את ההיערכות עד לתחילת שנת הלימודים. 
אם צריך להוציא היתר בנייה
 • אם התאמת הנגישות מבוצעת בבניין המרכזי – מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מלוח זמנים של עד 10 חודשים.
 • אם התאמת הנגישות מבוצעת בכל מקום אחר שאינו הבניין המרכזי – מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מלוח זמנים של עד 18 חודשים.
אם כבר קיים היתר בנייה
מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מלוח זמנים של עד 10 חודשים.
אם התאמת הנגישות היא כבש – יש לבצע אותה בתוך 14 יום מהחלטת משרד החינוך. יש לשים לב כי לבניין המרכזי אמור כבר להיות היתר בנייה, לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.
תכנית ההנגשה שאישר הממונה, היא התכנית המחייבת לביצוע ההנגשה.

השגה על החלטה בנוגע לבקשה

אם מגיש הבקשה רוצה לשנות את החלטת בעלי מוסד החינוך בנוגע להתאמה שעליה החליט, הוא יכול לפנות למשרד החינוך. הממונה על יישום התקנות במשרד החינוך יתייעץ בעניין עם מורשה נגישות מתו"ס או שירות, אשר לא היו מעורבים בהחלטה המקורית.
מגיש הבקשה וכן בעל מוסד החינוך יכולים לערער גם על החלטת הממונה במשרד החינוך, בפני מנכ"ל המשרד. כך לכל אחד יש זכות ערעור אחת: המבקש יכול לערער למשרד החינוך, והבעלים יכולים לבקש וועדה נוספת במשרד. על המנכ"ל להיוועץ עם מורשה נגישות מתו"ס או שירות, שלא היו מעורבים בהחלטה עליה מוגש הערעור. 
את הערעור יש להגיש בכתב, תוך 15 יום מקבלת ההחלטה. 
ההחלטה בערר תהייה מנומקת ותינתן בתוך 30 יום מהגשת הערר.
בעלי מוסד החינוך אחראים על תחזוקת התאמות הנגישות ואספקתן בעת הצורך לתלמיד או להורה עם מוגבלות, בכל השעות בהן ניתן השירות במוסד החינוך. אין להשתמש בהתאמות הנגישות לצרכים אחרים, לדוגמה, לא ניתן להפוך בית שימוש נגיש למחסן. אם קרתה בהתאמה תקלה או שיש צורך לתחזק או לשפץ אותה, על הבעלים לספק התאמה חלופית.

הנגשת פעילויות בתוך מוסד החינוך ומחוצה לו

בעל מוסד חינוך יבצע את ההתאמות הדרושות, כדי לאפשר לתלמיד עם מוגבלות להשתתף בכל הפעילויות הנערכות במוסד החינוך ובכל חללי הלימוד בהם הן מתקיימות. התאמות אלה כוללות  מעברים מתאימים לתלמיד המתנייד בכיסא גלגלים ולתלמיד עם מוגבלות ראייה.
 
על בעלי מוסד החינוך לוודא כי פעילות חינוכית המתקיימת מחוץ למוסד החינוך, כגון טיול או פעילות ספורט, תהייה נגישה לתלמידים עם מוגבלות. לכן על מוסד החינוך להיערך ולברר מראש, האם לילד עם מוגבלות שאמור להשתתף בפעילות תהיה נגישות אליה והוא יוכל להשתתף בה יחד עם שאר התלמידים. על מוסד החינוך להיערך מספיק מוקדם כדי שיוכל גם לבצע שינוי בתכנית ובפעילות אם הבירור יעלה שלא ניתן להנגיש את הפעילות. בכל מקרה – זו חובתו של מוסד החינוך להבטיח שפעילות חוץ מוסדית תהיה נגישה. 
 
במקרה של פעילות מיוחדת שהיא טיולים, פעילות ספורט ופעילות אתגרית, התירו התקנות חריג: אם קיימת בעיה משמעותית להנגשת הפעילות, גם לאחר בחינת חלופות, מותר במקרים מיוחדים שהפעילות המיוחדת תתקיים גם עם נגישות חלקית או אף ללא הנגשה אם לא ניתן כלל להנגיש. אולם, במקביל תהיה פעילות הפתוחה לכלל התלמידים ולא רק לתלמידים עם מוגבלות, שמשתתפים תלמידים עם מוגבלות ולתלמידים ללא מוגבלות. פעילות זו צריכה להיות הולמת ומכובדת.

 

הסתייעות בחיית שירות

מוסד חינוך חייב לאפשר לתלמיד או להורה המסתייעים בחיית שירות, להכניס את החיה למוסד ולהסתייע בה בהתאם לצרכיהם. במקרים מיוחדים רשאי מנהל מוסד חינוך באישור המפקח ובהתייעצות עם מורשה נגישות שירות לאסור כניסת חיית שירות לחלקים מסוימים במוסד, אם הדבר מהווה סכנה בריאותית. הגבלה זו יש להפעיל בצמצום רב, בין היתר לאור חוק איסור אפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה, התשנ"ג - 1993.אם הוחלט לאסור את הכניסה, יש לספק מקום לשהיית חיית השירות, ונגישות חלופית לתלמיד או להורה.
 • פיר מעלית, המותאם למעלית מטיפוס 2, בבניין המרכזי של מוסד החינוך. 
 • בתי שימוש נגישים מטיפוס 1 בקומת הכניסה של הבניין המרכזי במוסד החינוך
 • דרך נגישה המחברת את פיר המעלית ובתי השימוש הנגישים אל הבניין המרכזי ואל מבנים אחרים במוסד.
התקנות למתן התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה מפרטות הנחיות לגבי ביצוע ההתאמות נוספות על מרכיבים אלה, כדי להתאים את בית הספר עבור תלמיד שבשל מוגבלותו נזקק להן או הורה עם מוגבלות:
 • מעלית - התקנת מעלית מטיפוס 2 בתוך הפיר שהוכן, בהתאם להוראות ת"י 2481, חלק 70.
- ראו תקנה 9 - ראו תקנה 10
 • הנגשת הכניסה למוסד ולדרכי הגישה - הנגשת הכניסה למוסד חינוך, דרך נגישה מהכניסה לבניין המרכזי, דרך נגישה בין הבניין למבנים, לרבות חדרי ספח והספרייה ודרכי הגישה לחצר ומתקניה ולאולם הספורט, לרבות כבשים, לפי ת"י 1918 חלק 2 ולפי התכנית.
- ראו תקנה 11
 • מענה מיגוני - תכנית ההנגשה צריכה להתייחס גם למתן מענה מיגוני בהתאם להוראות פיקוד העורף, בהתאמה לצרכיו של תלמיד שבשל מוגבלותו אינו יכול לעשות שימוש במיגון הקיים. 
- ​ראו תקנה 12
שימו לב, כי ייתכן שתידרשנה התאמות פיזיות נוספות.
 

הנגשת פנימיות

כאשר תלמיד מתגורר בפנימייה, מרכז חייו בפועל מתקיים בפנימייה ובמוסד החינוך, ולא בביתו, לאורך כל שעות היממה. לכן יש לדאוג להכלה נרחבת ומשמעותית. התקנות למתן התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה מפרטות הנחיות לגבי ביצוע ההתאמות במבנה הפנימיות: התאמות בכל מתקני הפנימייה, כגון חדר אוכל, אולמות, חדר כושר, מתקנים ושטחים חקלאיים, כך שתלמיד עם מוגבלות יוכל להגיע אליהם וליטול חלק בפעילות הנערכת בהם.
 • על מפעיל הפנימיה להנגיש את כל הפעילות החינוכית ואת פעילות הפנאי הנערכות בפנימייה, לפי צרכיו של תלמיד עם מוגבלות
ראו תקנה 13(ו)
 • הנגשה של יחידות האחסון - לפי צרכיו של תלמיד עם מוגבלות המשתמש ביחידת האכסון לפי ת"י 1918 חלקים 3.1,​ 3.2, 5.1, 5.2,​ ולפי צרכיו של הורה עם מוגבלות המבקר בפנימייה.
ראו תקנה 13(א)
 • הנגשת דרכי הגישה בין מבני הפנימייה.
ראו תקנה 13(ב)
באפיון ההתאמות הנדרשות יש לקחת בחשבון את ההתאמות המפורטות

בתוספת השנייה לתקנות.

 

בעל מוסד חינוך, שבבעלותו מוסדות חינוך שבהם עובדים סך הכול יותר מ- 25 עובדים ומורים, ידריך את העובדים והמורים במוסד החינוך בנושא נגישות. ההדרכה מתקיימת בשני נדבכים:
1. הדרכה כללית לעובדים
הדרכה כללית לעובדים תיערך לפי הנושאים המפורטים להלן:
 • איסור הפלייתם של אנשים עם מוגבלות וזכותם של אנשים עם מוגבלות ובכלל זה ילדים, להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, באופן שיאפשר להם לחיות בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד.
 • היכרות עם צרכיהם של תלמידים עם מוגבלויות שונות וסוגי התאמות הנגישות הדרושות למתן מענה לצרכים אלה.
 • עיקרי החובות ולוחות הזמנים החלים לפי החוק ולפי תקנות אלה על המוסד החינוכי, לביצוע ההתאמות נגישות.
 • היכרות עם התאמות הנגישות המצויות במוסד החינוכי, ואופן הפעלתן.
 • נהלי מוסד החינוך ביחס להנגשה כגון, הנגשת מידע, הנגשת טכסים ואירועים, נגישות טיולים, נהלי פינוי בחרום.
 • הפעולות שיש לנקוט לביצוע התאמות הנגישות, לרבות תפעול אמצעי עזר ותחזוקתם, מתן שירותי עזר או הזמנתם, ותחזוקת ההתאמות אשר בוצעו במוסד החינוכי.
 • הנגשה חברתית, כלומר שילוב של תלמידים עם מוגבלות בפעילויות מעורבות עם כלל התלמידים, כדי לאפשר היכרות הדדית, הסרת סטיגמות והבנה זה את צרכיו של זה.
ההדרכה תהייה בהתאם להנחיות תקנות נגישות השירות בנושא הדרכת עובדים או עובדי קבלן, כולל התנסות חווייתית פרט לכך שהתנסות חווייתית מחויבת לעובדים זמניים שמשך העסקתם הוא 5 חודשים ומעלה.
2. הדרכה ייעודית לגבי תלמיד מסוים עם מוגבלות המצטרף למוסד:
לפני התחלת לימודיו של תלמיד עם מוגבלות, יודרך צוות המורים והעובדים לגבי מוגבלותו וצרכיו במוסד החינוך. הדרכה זו תלמד כיצד יש לסייע לתלמיד להיות חלק ממוסד החינוך, ליטול חלק בכל הפעילויות החינוכיות והחברתיות הנערכות בו יחד עם שאר התלמידים, בתוך מוסד החינוך ומחוצה לו.
___________________
פורסם 22 באוקטובר 2018