דרישות הנגישות ממוסד חינוך קיים

 
מטרת מאמר זה הינה לתאר את התאמות הנגישות הנדרשות ממוסד חינוך קיים.

 • מוסד חינוך בהגדרת תקנות הנגישות הינו מוסד חינוך רשמי, מוסד חינוך מוכר, מוסד חינוך פטור ומוסד לחינוך מיוחד. לעניין תקנות הנגישות האלו, המוסדות האלה כוללים בתי ספר מכיתה א' עד יב' (בית ספר יסודי, חטיבת ביניים  או בית ספר תיכון), אך לא גני ילדים, ישיבות גבוהות וכוללים.
 • מטרת מאמר זה הינה לתאר את התאמות הנגישות הנדרשות ממוסד חינוך קיים. יש להדגיש כי בנוסף להתאמות הבסיסיות המפורטות במאמר זה, יש לבצע התאמות עבור תלמיד עם מוגבלות הלומד או אמור ללמוד בבית ספר או הורה עם מוגבלות של תלמיד הלומד או אמור ללמוד בבית ספר. התאמות אלה נקראות התאמות פרטניות. התאמות פרטניות יש לבצע גם בגן ילדים עבור ילד או הורה עם מוגבלות. כמו כן, יש לבצע התאמות פרטניות עבור עובד עם מוגבלות במוסד החינוך (פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות).
 • כמו כן יש להדגיש כי מבנה של מוסד חינוך, שהיתר לבנייתו ניתן לאחר 1972, חייב במקביל ובנוסף לאמור כאן, לעמוד בדרישות הנגישות שנקבעו לפי פרק ה'1 לחוק התכנון והבניה,כלומר לעמוד ב-הוראות חלק ח' לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (היתר בניה, תנאיו ואגרות) (החלק "הישן").

על מי חלות התקנות?

 • התקנות חלות על בעלים של מוסד החינוך, כמפורט להלן:
  1. מוסד חינוך רשמי – על פי רוב, הרשות המקומית.
  2. מוסד חינוך מוכר – הגוף בעל הרישיון ממנכ"ל משרד החינוך להפעלת מוסד החינוך לפי חוק הפיקוח.
  3. מוסד חינוך פטור – אדם או גוף המפעיל את מוסד החינוך.
 • הערה: תקנות אלה חלות על מוסד חינוך קיים, כלומר, הינו מוסד שקיבל היתר בנייה או יקבל היתר בנייה עד לתאריך כניסתן לתוקף של תקנות נגישות מוסדות חינוך חדשים (נכון ליום כתיבת מאמר זה תקנות נגישות מוסדות חינוך חדשים טרם אושרו. לעדכונים בנושא פנו לרשימת חוקים תקנים ותקנות בתחום החינוך).

היכן יש לבצע את התאמות הנגישות? 

 • התקנות קובעות כי את התאמות הנגישות במוסד חינוך קיים יש לבצע בבניין מרכזי בו. בניין מרכזי הוא בניין שמנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית, באישור הממונה על הנגישות במשרד החינוך, הורה עליו כבניין המרכזי של מוסד החינוך. בניין זה נקבע כך שישרת את מירב התלמידים והתפקודים במוסד החינוך, בהתחשב במשתנים הבאים:
 1. מספר התלמידים המשתמשים בכל מבנה – יועדף מבנה שבו משתמשים תלמידים רבים יותר.
 2. כמות הכיתות ומרחבי הלימוד בכל מבנה – יועדף מבנה שבו כמות מרחבי לימוד רבה יותר (כיתות לימוד, ספריה, מעבדה, חדר מחשבים ועוד).
 3. מספר הקומות – יועדף מבנה שבו קומות רבות יותר.
 4. מיקום התפקודים במוסד החינוך – התאמות הנגישות תתבצענה בעדיפות למבנה שיש בו או שהוא הקרוב למעבדות, ספרייה, חדרי מחשבים, אולם ספורט וכד', כך שהמרחק שבין חלקי מוסד החינוך השונים המשמשים את התלמידים לצורך פעילות לימודית לבניין זה יהיה הקרוב ביותר.

אלו התאמות נגישות יש לבצע?

 • במוסד חינוך קיים יש לבצע את התאמות הנגישות הבאות:
 1. פיר למעלית
 2. שני בתי שימוש נגישים
 3. דרך נגישה אל פיר המעלית והשירותים
 • פיר מעלית;
  1. אם קיים פיר מעלית בבניין המרכזי יש לבדוק האם הוא עומד בדרישות הבאות: פיר המעלית צריך להיות בבניין המרכזי ולקשר בין כל קומות הבניין. על פיר המעלית להיות מתאים למעלית מטיפוס 1, במידות של 160X190 ס"מ.
   (לפי ת"י 2481, חלק 70ולפי ת"י 1918 חלק 3.1).
  2. אם פיר המעלית אינו עומד בדרישה זו,יש צורך להתקין בבניין המרכזי פיר מעלית המתאים למעלית מטיפוס 2, במידות של 180X180 ס"מ או 160X200 ס"מ  (לפי ת"י 2481, חלק 70 ולפי ת"י 1918 חלק 3.1).המעלית תותקן כאשר תלמיד עם מוגבלות הרשום לבית הספר או הורה עם מוגבלות, יזדקקו למעלית.
  3. חשוב לציין כי יש צורך להתקין את כל התאמות הנגישות גם עבור עובד או מועמד לעבודה שהינם עם מוגבלות. בהתאם לזכויותיו של עובד עם מוגבלות, לפי פרק ד' (פרק התעסוקה) בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
 • בתי שימוש;
  1. בקומת הכניסה של הבניין המרכזי צריכים להימצא שני בתי שימוש נגישים, אחד לגברים ואחד לנשים. אם קיימים תאי שירותים הם צריכים לעמוד בדרישות תקנות הנגישות לבניין קיים(סעיף 21 בטבלת הבדיקה והביצוע, טור ד, סעיף (א)).
  2. אם תאי השירותים אינם עומדים בדרישות אלה, יש להתקין תאי שירותים מטיפוס 1 לפי ת"י 1918 חלק 3.1.
  3. המרחק מכל מרחב לימוד בבניין עד לבית השימוש הנגיש לא יעלה על 80 מ'. אם בית השימוש הנגיש נמצא בקומה אחרת ממרחב הלימוד, המרחק של 80 מ' לא יכלול את המעבר האנכי בין הקומות (למשל, המרחק שעושה המעלית).

שרטוט מרחק הליכה לבית שימוש נגיש

  1. בבית ספר שיש בו הפרדה בין בנים לבנות, יש להתקין בית שימוש נגיש אחד במתחם הלימוד של הבנים ובית שימוש נגיש אחד במתחם הלימוד של הבנות
  2. אם קיים בבניין המרכזי בית שימוש נגיש אחד, הממונה על יישום תקנות אלה במשרד החינוך, רשאי לאשר באופן חריג כי בית השימוש השני יהיה בבניין אחר או בקומה אחרת ובתנאי שתוביל אליו דרך נגישה.
 • דרך נגישה;
  1. על-מנת שניתן יהיה לעשות שימוש במעלית או בבית השימוש הנגיש, יש לוודא כי מובילה אליהם דרך נגישה. דרך נגישה צריכה להוביל ממבנים אחרים בבית הספר, מכיתות הלימוד הסמוכות וממרחבי הלימוד הנגישים, מהחנייה, מהחצר ומהכניסה למגרש שבו מצוי בית הספר ועד לפיר המעלית ולבתי השימוש הנגישים.
  2. אם קיימת דרך נגישה העומדת בדרישות הדרך הנגישה בתקנות בניין קיים (תוספת ראשונה לתקנות, סעיף 2 (5, 7-11, 14)ניתן להסתפק בדרך זו.
  3. אם לא קיימת דרך נגישה, יש להתקין דרך נגישה שתעמוד בדרישות(ת"י 1918 חלק 1, ת"י 1918 חלק 2 ות"י 1918 חלק 3.1).

תחזוקה של התאמות הנגישות

 • יש לוודא כי התאמות הנגישות תהיינה תקינות וזמינות בכל עת שבית הספר פועל ופתוח לציבור.

מוסד חינוך שמשתמשים בו לשימושים נוספים 

 • אם נעשה במוסד החינוך שימוש נוסף מעבר לפעילות בית הספר, אזי יש להנגיש את המבנה בהתאם לסוג השימוש הנוסף הנעשה בו, בנוסף לדרישות הנגישות ממוסד.
 • דוגמאות
 1. אם נעשה במוסד החינוך שימוש לצורך חוגים מחוץ לשעות הלימוד, פעילויות ספורט ותרבות, פעילויות למבוגרים וכדומה, על המוסד לעמוד בדרישות תקנות בניין קיים, מעבר לדרישות התקנות ממוסד חינוך. ראו תקנות בניין קיים.
 2. אם נעשה במוסד שימוש לצורכי לימוד של מוסד אקדמי (כדוגמת לימודים באוניברסיטה הפתוחה), עליו לעמוד בדרישות התקנות למוסדות להשכלה על תיכונית,מעבר לדרישות התקנות ממוסד חינוך.

קישורים נוספים

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il