הנגשת מקום קדוש, מקום לתצוגה, אתר שעשועים, גן חיות, אתר הנצחה וגן אירועים שאינם בניין

 
|27/09/2017 |

מאמר זה עוסק במקום קדוש, מקום לתצוגה, אתר שעשועים, גן חיות, אתר הנצחה וגן אירועים, שאינם בניין. המאמר עוסק בדרישות הנגישות הייחודיות מכל אחד מהמקומות הללו בהתאם לתקנות מקום שאינו בניין. יש לשים לב כי על מקומות אלה חלות גם שאר הוראות התקנות ועקרונותיהן.

​תוכן המאמר

מאמר זה עוסק במקומות הציבוריים הבאים, שאינם בניין:
המאמר עוסק בדרישות הנגישות הייחודיות מכל אחד מהמקומות הללו בהתאם לתקנות מקום שאינו בניין.
יש לשים לב כי על מקומות אלה חלות גם שאר הוראות התקנות ועקרונותיהן. 
ראו עוד במאמרים:
יש לשים לב שבלא מעט מהמקומות המפורטים במאמר מצויים בניינים. לבניינים אלה יש להתייחס בהתאם לתקנות הרלוונטיות [ראו בפרק "בניין, מקום להתקהלות וחנייה במקום שאינו בניין", שבמאמר "המפרטים הטכניים להתאמות הנגישות במקום שאינו בניין: התוספת השנייה לתקנות מקום שאינו בניין"].
חלק מהמקומות כוללים גם שרידים ארכיאולוגים, כמו מבנים קדושים עתיקים, או עבודות אמנות. ביחס אליהם יתכנו מקרים שבהם לא ניתן יהיה ליישם נגישות סבירה ללא פגיעה במקום ועל כן יהיה צורך לשקול דרישות מופחתות ואף פטור [ראו בפרק "פטורים מהנגשת מקום שאינו בניין וחלופות" שבמאמר "המפרטים הטכניים להתאמות הנגישות במקום שאינו בניין: התוספת השנייה לתקנות מקום שאינו בניין"].
עוד נדגיש שמאמר זה מתייחס למקומות שבחלקם מתקיימים אירועים או טקסים (כגון טקס זיכרון באתר הנצחה). אירועים או טקסים אלה יש להנגיש, כמובן, גם בהתאם להנחיית תקנות נגישות השירות

מקום קדוש המשמש לעלייה לרגל

מקום קדוש מוגדר בתקנה 1 כמקום המשמש בפועל לעלייה לרגל על פי מנהג עדה דתית. מדובר במקום שעונה על שני התנאים הבאים:
 1. מקום זה משמש כאתר עליה לרגל עבור אחת הדתות, עדה או קבוצה אתנית. לדוגמה, קברי קדושים, אתר טבילה מקודש, מתחם הכותל, מתחם נבי שועייב. התקנות כוללות בהגדרה כל מקום שאנשים עולים אליו לרגל בפועל, מכוח מנהג שנוצר. לא נדרשת הכרזה פורמאלית על המקום או על קדושתו.
 2. מדובר במקום שאינו בניין [ראו במאמר "מדריך להנגשת מקום שאינו בניין"]. אם במתחם מצוי גם מבנה, כגון מבנה שבו מצוי קבר או מבנה המיועד לתפילה, המבנה יונגש לפי תקנות מקום קיים או חדש [ראו בתוספת השנייה סעיף 2, ובמאמר "המפרטים הטכניים להתאמות הנגישות במקום שאינו בניין: התוספת השנייה לתקנות מקום שאינו בניין" בפרק "בניין, מקום להתקהלות וחנייה במקום שאינו בניין"].
יש לשים לב למקרה של שמורת טבע או גן לאומי שבתוכן מקום קדוש שמשמש לעלייה לרגל (הוא חלק מהשמורה/הגן) - תקנות הנגישות המרכזיות שחלות כאן הן תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התאמות נגישות לאתר, התשס"ח-2008. בנוסף, על המקום הקדוש יחולו דרישות תקנות מקום שאינו בנין.
 

דרישות הנגישות

 1. לפי תקנה 14(א) יש להתקין דרך נגישה רציפה, לפחות מהכניסה העיקרית למתחם ועד למרכז העניין העיקרי בו, לפחות. מומלץ לבחון לפי היקף הפעילות במקום, קיומם של מרכזי עניין נוספים חשובים שראוי להנגיש גם אותם, כדי לאפשר לאדם עם מוגבלות ליטול חלק במכלול הטקסים והפעילויות הנערכים במקום.
  הדרכים המובילות למרכזי העניין העיקריים לפחות, יובחנו בניגוד מישושי וחזותי.
  את הדרך יש להנגיש בהתאם לדרישות התוספת השנייה  [ראו במאמר: התוספת השנייה לתקנות].
 2.  עבור מקום שבו מבקרים 5,000 איש לפחות בשנה, יש להכין תכנית פעולה כשלב ראשון בהנגשתו [ראו תקנה 2(ג)(5), ובמאמר "תכנית פעולה להנגשת מקום שאינו בניין"].
 אם ביצוע ההנגשה יפגע בקדושת המקום באופן שאסור לפי הוראות הדת, בהתאם להחלטת ראש העדה הדתית שהמקום קדוש לה – אין חובה לבצע את ההנגשה. יש לשים לב שמדובר רק בפגיעה שממש אסורה לפי הוראות אותה דת; לא די בכך שעלולה להיגרם פגיעה. יש להשתמש בצמצום במנגנון החרגה זה משום פגיעתו בעקרון השוויון. הליך זה מצריך הנמקה בכתב, אך אינו מחייב תהליך הוצאת פטור המתואר בתקנה 6

מקום לתצוגה

מקום לתצוגה מוגדר בתקנה 1 כמקום שאינו בניין, המיועד להצגה תחת כיפת השמיים של אובייקטים, כגון פסל סביבתי, או שמתקיימות בו התרחשויות כגון הצגת רחוב. יש להדגיש כי מדובר באובייקטים או בהתרחשויות מתחום האמנויות.
לאור הגדרת מקום לתצוגה בתקנות, חשוב לשים לב כי במקרה של אירוע אומנות חד פעמי שנערך במקום פתוח, יש להבחין האם:
 • מדובר במקום שבוצעו או יבוצעו בו עבודות הכשרה משמעותיות כדי לשמש ככזה, כגון ביצוע תשתיות גישה ודרכים למקום ובתוכו – שאז יסווג המקום כמקום לתצוגה שתקנות מקום שאינו בנין חלות עליו (ובהתאם לכך יונגש תשתיתית ומבנית), נוסף על הנגשת האירוע לפי תקנות השירות, או:
 • האירוע נערך במקום כפי שהוא, ללא שבוצעו בו עבודות הכשרה פיזיות משמעותיות  – אז יש להנגיש את האירוע בהתאם לתקנות השירות, שכן המקום אינו הופך למקום שאינו בניין המיועד לתצוגה רק מעצם עריכה של אירוע חד פעמי.
 

דרישות הנגישות

בהתאם לתקנה 16 בתקנות מקום שאינו בניין יש להתקין דרך נגישה רציפה שתאפשר לצפות באובייקטים או בהתרחשויות במקום, או לחוות אותן. לפיכך, יש לנתח מה מהות הפעילות במקום ואיזו חוויה היא נועדה לייצר – צפייה, התנסות, השתתפות פעילה. אם מדובר בהשתתפות פעילה, יש להנגיש את המקום באופן שיאפשר גם לאדם עם מוגבלות ליטול חלק ולחוות ככל מבקר במקום. על אף שאין חובה להכין תכנית פעולה למקום מסוג זה, מומלץ לעשות שימוש בכלי זה כדי לזהות בצורה נכונה את החוויות, מרכזי הענין ומה ראוי להנגיש [ראו תקנה 2(ג)(5), ובמאמר "תכנית פעולה להנגשת מקום שאינו בניין"].
ייתכנו מקרים בהם התאמות הנגישות עלולות לפגוע במעשה אומנות. במצבים אלה יש לפעול לפי הליך הוצאת הפטורים המתואר בתקנה 6 [ראו במאמר "מדריך להנגשת מקום שאינו בניין" בפרק "פטורים וחלופות"], ולבחון האם יש מקום להקלות או לפטורים. יש לצרף חוות דעת של האומן, ואם נפטר – ממנהל עזבונו האומנותי. 

אתר שעשועים

אתר שעשועים מוגדר בתקנה 1 כמקום שמצויים בו אחד מאלה:
 1. מתקני שעשועים ארעיים או קבועים: מתקן שעשועים מוגדר בתקנה 1 כמתקן שלגביו נקבעו הוראות בתקן ישראלי ת"י 1604 חלק 1: מכונות ומבנים של ירידים וגני שעשועים – בטיחות. אלה כוללים, גלגל ענק, רכבת הרים, קרוסלות, מכוניות מתנגשות וכדומה.
 2. פעילות אחרת שהציבור עובר במהלכה חוויה ייחודית (המוגדרת בתקנה 1), באתר שעשועים, לרבות השטחים הצמודים למיתקנים ולפעילות. הדגש הוא על חוויה שלה מאפיינים לא שגרתיים. לדוגמה, מסלולי הליכה שמתקיימת בהם אווירה מיוחדת, או שיש להתנסות בפעילויות שונות, כגון מסלול בתוך חלל חשוך עם קולות מפחידים, או  התנסות בפעילות אתגרית. אין הכוונה לפעילויות רחיפה באויר (כגוון מצנחי רחיפה או בלון פורח) או פעילות שקשורה ברחצה במים.

 

דרישות הנגישות

דרישות הנגישות מאתר שעשועים מתחלקות לשניים: דרישות ממתקני שעשועים ודרישות ממסלולים חוויתיים, בהתאם לתקנה 12 לתקנות מקום שאינו בניין.
 

מתקני שעשועים

אתרי שעשועים כוללים את המתקנים והפעילויות המייצרים את החוויה, ושירותים נלווים כמזנון, בתי שימוש, קופה, מקום לשמירת חפצים אם קיים, וכדומה. יש להתקין דרך נגישה רציפה שתאפשר הגעה אל המתקנים כולל המושב שבו יושב המשתמש, ושימוש בהם. במקום קיים יש להנגיש 20% לפחות מהמתקנים ובמקום חדש 25% לפחות מהמתקנים. ההנגשה חייבת להיות למגוון של סוגי מתקנים. אין חובה לכלול מתקנים מסוג "אקסטרים" כגון רכבת הרים, אך בהחלט מומלץ להנגיש מתקני אקסטרים כפי שנעשה במקומות שונים בעולם.
במקום קיים שמוסיפים לו מתקנים, המתקנים החדשים יצטרפו לכמות המתקנים הקיימים שמהם יש לחשב 20% לפחות שיש להנגיש.
בחלק מהמתקנים המושבים מוגבהים מפני הקרקע או הרצפה עליהם הם מוצבים. הנגישות מהדרך הנגישה שמגיעה לסביבה הקרובה של המושב, ולתוך המושב, יכולה להיות גם באמצעות סיוע. כלומר, אין חובה ליצור נגישות עצמאית מסביבת המושב הקרובה אל תוך המושב, מתוך הבנה שייתכנו מקרים שבהם עלולות להיגרם בעיות תפעוליות או בטיחותיות עקב תנועת המתקנים. הסיוע יינתן בצורה יעילה ומכובדת ויעמוד בדרישות תקנות השירות, בפרט – הוא יוטמע בנהלי החייב (ראו תקנה 9 לתקנות השירות).
באותם מקרים בהם שינוי גובה המושב, התאמתו לגובה כסא גלגלים, והאפשרות התפעולית של אדם בכסא גלגלים להגיע למקום ולעבור לכסא, אינם כרוכים במאמץ או בעיות מיוחדות – ראוי שהנגישות למושב תתאפשר גם באופן עצמאית.
כמו כן, הדרך הנגישה צריכה לאפשר מעבר בין המתקנים, השירותים הנלווים, והשטחים המיועדים לשימוש הציבור, כמו גם הגעה לשאר המקומות בהם הציבור נמצא [ראו במאמר "מדריך להנגשת מקום שאינו בניין"].
 

מסלולים המשלבים חוויה ייחודית

מסלול קיים חייב להיות נגיש לאדם עם מוגבלות, אם מתקיימים בו כל אלה:
 1. הוא מסלול שהמעבר בו בהליכה;
 2. השיפוע האורכי באותו מסלול אינו עולה על 10 אחוזים;
 3. הפעילות במסלול אינה פעילות אתגרית.
מסלול חדש, כלומר מסלול שהותקן לאחר 11, במאי, 2014, והמעבר בו הוא בהליכה, יהיה נגיש לאדם עם מוגבלות. אם מתוכנן במסלול חדש חלק הדורש יכולות אתגריות או חלק בלתי נגיש, יש לאפשר לאדם עם מוגבלות את השלמת הביקור, עם שאר הציבור, ביתרת המסלול. לדוגמה, על-יד מעקף של החלק האתגרי באמצעות דרך נגישה שתתחבר להמשך המסלול.
יש להכין תכנית פעולה לאתר שעשועים שכולל חמישה לפחות מתקני שעשועים או פעילויות שבמהלכן עובר הציבור חוויה מיוחדת [ראו תקנה 2(ג)(3), ובמאמר "תכנית פעולה להנגשת מקום שאינו בניין"].
 
הבהרה חשובה: תקנות מקום שאינו בנין שנדונו לעיל מחייבות הנגשה של אתר שעשועים. חשוב מאוד לשים לב לנושא שונה – הזכות של אדם עם מוגבלות לעשות שימוש במתקני שעשועים ובמסלולים המשלבים חוויה מיוחדת, בין אם הונגשו ובין אם לאו. לדוגמה, אדם עם מוגבלות המבקש לעשות שימוש ברכבת הרים שהדרך אליה ולתוכה אינה נגישה עבורו (לפי תקנות מקום שאינו בנין אין חובה להנגיש את הדרך עד למושב של רכבת הרים (ראו תקנה 12(3)(א))). עמדת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות היא כי זכותו של כל אדם עם מוגבלות לעשות שימוש בכל מתקן שעשועים או מסלול המשלב חוויה מיוחדת, ככל אדם אחר, ואין למנוע זאת ממנו רק בשל מוגבלותו. יחד עם זאת, רשאי מפעיל האתר, לפרסם לציבור הנחיות בטיחות שנובעות מצרכי בטיחות אמיתיים, מראש ובשילוט באתר השעשועים, לגבי מגבלות ברורות ומדידות על שימוש במתקן זה או אחר, אשר חלות על כל הציבור. לדוגמה, הוראה שקובעת שבמתקן מסוים רשאי לעשות שימוש רק מי שגובהו עולה על גובה מסויים, או שמשקלו עולה על משקל מסוים, או שלצורך השימוש במתקן נדרשת אחיזה בשתי ידיים. משפורסמו הוראות כאלו לציבור כולו, הרי שמי שאינו ממלא אחר הוראה כזו, לא יורשה לעשות שימוש במתקן, לרבות אדם עם מוגבלות.
 

גן חיות

תקנה 15 עוסקת בהנגשת גן חיות ובמקומות אחרים שדומים בייעודם לגן חיות כגון פינת חי, שבה מוחזקים בעלי-חיים בשביה ומוצגים לציבור למטרות כגון צפייה, הנאה, או חינוך (התקנות לא הגדירו מהו גן חיות, אך בהגדרת "מקום שאינו בנין" בתקנה 1, יש הפניה לרשימת המקומות בתוספת הראשונה ולמקומות אחרים הדומים להם בייעודם).הפעילות המרכזית בגן חיות היא צפייה בבעלי החיים, הצמחים והמוצגים השונים. במהלך השנים, התפתחו פעילויות נוספות, למשל, פעילויות ליטוף ומשחק עם בעלי חיים שאינם מסוכנים לציבור. גם עיצוב מקומות אלה התפתח - למשל עיצוב המקום כך שהמבקר הופך לחלק מהמקום - חווית הצפיה וההנאה הופכות לממשיות ולתלת-ממדיות: המבקר לא מסתפק בצפיה על בעלי חיים שנמצאים בכלוב או מתקן סגור, אלא נמצא בסביבה שעוצבה כסביבה טבעית ומטייל בה, כאילו שהוא חלק ממנה, כולל טיפוס לגובה. בהתאם לכך, לאדם עם מוגבלות המבקר בגן חיות תהיה נגישות, בהתאם לתקנה 15 בתקנות מקום שאינו בניין, כדלהלן:
 1. לצפייה בבעלי החיים שבו. אם יש כמה עמדות צפייה בבעל חיים מסוים, תהיה נגישות למרביתן.
 2. למרכזי עניין שבהם יש פעילויות נוספות; הוראה זו לא תחול בנוגע לפעילויות שנדרשת בהן יכולת הליכה או פעילות אתגרית אחרת ומחייבות התאמות נגישות לאדם עם מוגבלות בניידות, כגון הליכה על גשר חבלים כדי לצפות בציפורים.
 3. למקום שניתנת בו לציבור אפשרות ללטף חיות מחמד.
הדרכים העיקריות המובילות לעמדות הצפייה בבעלי החיים ולמרכזי העניין הנוספים יובחנו בניגוד מישושי וחזותי.
יש להכין תכנית פעולה לגן חיות [ראו תקנה 2(ג)(6), ובמאמר "תכנית פעולה להנגשת מקום שאינו בניין"].
 

אתר הנצחה

אתר הנצחה מוגדר בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998 (חוק גנים לאומיים), סעיף 1. מדובר באתר שעבר הליך הכרזה לפי חוק זה, ומשמש להנצחת לוחמי צבא-הגנה-לישראל ומערכות הביטחון, שנתנו נפשם על הבטחת קיומה של מדינת ישראל, להנצחת לוחמי מערכות ישראל שנפלו למען תקומת ישראל ולהנצחת חללי פגיעות איבה.
בהגדרה זו נכללים שלושה סוגים של אתרי הנצחה:
 1. אתר הנצחה שהוכרז על-ידי שר הפנים לפי סעיף 47 לחוק גנים לאומיים.
 2. אתר הנצחה לאומי
 3. אתר הנצחה חיילי
הסוג השני והשלישי הוכרזו על ידי שר הבטחון לפי סעיף 45 לחוק גנים לאומיים.
תקנות מקום שאינו בנין מחייבות הנגשה של לפחות שלושת סוגי האתרים הללו.
 

דרישות הנגישות

בהתאם לתקנה 17 בתקנות מקום שאינו בניין  באתר הנצחה תהיה לאדם עם מוגבלות נגישות רציפה למקומות המיועדים לביקור קהל ובכלל זה למקומות ההתקהלות וההתייחדות שבו.
הדרכים העיקריות המובילות למרכזי העניין יובחנו בניגוד מישושי וחזותי.
יש להכין תכנית פעולה לאתר הנצחה שהוא ממלכתי או חיילי [ראו תקנה 2(ג)(7), ובמאמר "תכנית פעולה להנגשת מקום שאינו בניין"].
את הדרך יש להנגיש בהתאם לדרישות התוספת השנייה [ראו במאמר: התוספת השנייה לתקנות].
 

גן אירועים

התקנות מתייחסות כאן למקומות שהם שטח פתוח בעיקרו שבו מתקיים האירוע, כלומר מקום שאינו בנין, ולא למקום שעיקרו אולם אירועים ולצידו גן שמטרתו רק להוביל לאולם (שטח חוץ). יש לשים לב שאולם אירועים, מכיוון שהוא בניין, יונגש לפי תקנות בניין קיים או חדש. ועוד הבהרה – מקום שבו אולם אירועים ולצידו גן פתוח שבו כשלעצמו מתקיימיים אירועים, האולם – יוגש כאמור לעיל, והגן – לפי תקנות מקום שאינו בנין, כמפורט להלן.
 

דרישות הנגישות

בהתאם לתקנה 18 בתקנות מקום שאינו בניין בגן אירועים תהיה לאדם עם מוגבלות נגישות רציפה אל:
 1. 5% לפחות מסך כל מקומות הישיבה במקום. מקומות אלה יש לפזר על-פני שטח של שליש לפחות משטח ההתקהלות העיקרי, כך שיהוו חלק בלתי נפרד ממנו. זהו יישום של עיקרון ההכלה, שיאפשר לאדם עם מוגבלות שיישב באחד מהמקומות הנגישים הללו, להרגיש חלק מהאירוע ולהתרועע עם משתתפים אחרים בו.
 2. אל מרכזי העניין האלה: אזור קבלת פנים, מזנון, בר משקאות, רחבת ריקודים, מקום צפייה בהתרחשות מרכזית בגן כגון טקס נישואין.
 3. להתרחשות מרכזית על במה כגון טקס נישואין. הנגישות לבמה יכולה להיות מבוצעת באמצעות כבש קבוע המלווה בבית אחיזה מצדו האחד, או שאחד מבתי האחיזה המלווים אותו יהיה פריק. רוחב הכבש חייב להיות 1 מטר לפחות. אם לבמה מובילות מדרגות, חובה להתקין בית אחיזה משני הצדדים ואפשר שאחד מהם יהיה פריק.
יש לשים לב שהוראות אלה יחולו גם על אולם אירועים שהוא בנין.
הדרכים העיקריות, אם יש תוואי דרכים במקום, המובילות ממקום החנייה לכניסה לגן, ובתוכו למרכזי העניין, יובחנו בניגוד מישושי וחזותי.
יש להכין תכנית פעולה לגן אירועים [ראו תקנה 2(ג)(8), ובמאמר "תכנית פעולה להנגשת מקום שאינו בניין"].
את הדרך יש להנגיש בהתאם לדרישות התוספת השנייה [ראו במאמר: התוספת השנייה לתקנות].
 

מגרש ספורט בשטח פתוח

בהתאם לתקנה 19 בתקנות מקום שאינו בניין הנגישות למגרש ספורט צריכה לאפשר לאדם עם מוגבלות לגשת למשטח או לעמדת המשחק שבו ולעשות בהם שימוש, לשחק ולהשתעשע יחד עם שאר הציבור באופן המקנה לו חוויה דומה לזו של אדם שאינו עם מוגבלות. יש לשים לב, שאין כל חובה לבצע הנגשה שתפגע במשטח או במגרש שמשמשים לפעילות הספורט (למשל אם מגרש עשוי מדשא, יש לאפשר לאדם עם מוגבלות להגיע עד אליו, ומי שיוכל לנוע על המגרש כפי שהוא  - יוכל להנות גם מהמשחק או השעשוע עצמו, אך אין כל חובה להחליף את הדשא במשטח קשיח).
גם כאן מדובר בהנגשת מגרשי ספורט שהם בעיקרם שטח פתוח (מקום שאינו בנין) ולא שטח מבונה כגון אולם ספורט.
במקום שיש בו מספר מגרשים מאותו סוג, כגון מספר מגרשי טניס, חובה להנגיש 50% לפחות מן המגרשים.
במקומות שבהם יש מספר מגרשים מאותו סוג הממוקמים על קרקע שהשיפוע הטבעי שלה עולה על 20%, יש להנגיש לפחות 20% מהמגרשים.
במגרש ספורט חדש שהוא בעיקרו שטח פתוח, יתקיימו, בכפוף להוראות תקנות אלה, הוראות פרט 8.63 בחלק ח1 שבתוספת השנייה של תקנות התכנון – כלומר הנגישות אל המגרשים וביניהם תהיה לפי חלק ח1, ובנוסף, לפי דרישות תקנות מקום שאינו בנין.
אם לצד המגרש יש מקומות ישיבה, יש להתקין לצידם שני מקומות פנויים לכיסאות גלגלים.
במקום יש להנגיש מתקן מים אחד לפחות בהתאם לפרט 8.224 לתוספת השנייה של תקנות התכנון.
את הדרך יש להנגיש בהתאם לדרישות התוספת השנייה  [ראו במאמר: התוספת השנייה לתקנות].
 

מאמרים נוספים בעניין זה