מדריך לביצוע תהליך הנגשת מבנים קיימים

 
מדריך לאנשי המקצוע כגון מורשי נגישות, רכזי נגישות, אנשי מקצוע בתחום הבנייה ומשפטנים.
המדריך מתאר את תהליך ההנגשה של בניינים ציבוריים קיימים - בדיקת נגישות, ביצוע התאמות הנגישות, לוחות זמנים ופטורים.

ביוני 2012 נכנסו לתוקף התקנות המחייבות התאמת בניינים ציבוריים קיימים לאנשים עם מוגבלויות - תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים). התשע"ב, 2011.
לפי תקנות אלו, בכל בניין קיים אשר ניתן בו שירות לציבור, יש לאפשר לאנשים עם מוגבלות לקבל שירות באופן שוויוני, מכובד ועצמאי, יחד עם כלל הלקוחות.
"בנין קיים" הינו בניין אשר היתר הבניה להקמתו או לשימוש בו כמקום ציבורי ניתן לפני חודש אוגוסט, 2009. בניינים אשר היתר הבניה להקמתם או לשימוש בהם כמקום ציבורי ניתן החל באוגוסט 2009, נחשבים "בניין חדש" והתאמות הנגישות בהם תהיינה על-פי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל 1970.
 
מטרת מאמר זה הינה להציג את עיקרי תקנות נגישות בניין קיים והתהליך המוגדר בהן. אין במידע כדי להחליף את התקנות ואין הוא מכיל את כל ההנחיות המופיעות בהן.
 

תהליך הנגש​ת בניין קיים

תקנות נגישות לבניין קיים מתארות תהליך המורכב מחמישה שלבים:
 1. בדיקת נגישות הבניין
 2. הכנת תוכנית עבודה מדורגת לנגישות בהתאם לתוצאות הבדיקה
 3. ביצוע התאמות נגישות בהתאם לתוצאות הבדיקה
 4. התמודדות עם מצבים בהם לא ניתן לבצע את התאמות הנגישות: ביצוע חלופות או קבלת פטור
 5. שימור הנגישות – תחזוקה שוטפת של הנגישות ושמירת מסמכים לצורך עמידה בביקורת מנגנוני אכיפה
 
תהליך הנגשת בניין ציבורי קיים
 

בדיקות נגישות לבניין קיים

תהליך בדיקת הנגישות בוחן את הבניין וסביבתו הקרובה, החל בגבולות המגרש המקיפים אותו, דרך הכניסות אליו וההתנהלות בתוכו וכלה בכל נקודות קבלת השירות (עמדת מודיעין, עמדות שירות, חדרים בהם ניתן שירות) ואזורים המשמשים את הציבור כגון חדרי שירותים, קפיטריה וכד' (עקרון הרציפות).התקנות מגדירות את כל המקומות בהם עובר לקוח המגיע מהרחוב אל תוך הבניין כדי לקבל בו שירות, ומה יש לבדוק בכל מקום ומקום.
אחת ממטרותיה העיקריות של הבדיקה היא לוודא כי אדם עם מוגבלות יוכל לקבל שירות באותו מקום ובאותה איכות שמקבלים אנשים ללא מוגבלות ויחד עימם(עקרון ההכלה).בלית ברירה במקום קיים אפשרי שהדרך אותה יעשה בדרכו אל השירות תהיה שונה מזו של הלקוחות האחרים ובלבד שלא תפגע בעצמאותו, בכבודו, בפרטיותו ובטיחותו.
 

כיצד לקרוא את הוראות הבדיקה המופיעות בתקנות?

הוראות הבדיקה מופיעות בתוספת הראשונה לתקנות בטבלה, בסעיף שכותרתו "הוראות בדיקה וביצוע התאמות נגישות".
את הטבלה יש לקרוא מימין לשמאל:
 
​טור א טור ב​ טור ג​ טור ד​ טור ה​
פרט משנה​ נושא הוראות הבדיקה​ הוראות להתאמת נגישות ראשונה​ הוראות להתאמת נגישות שניה
מספר סידורי

חלקי הבניין הנבדקים:

חלקי הבניין העיקריים והנושאים הראשיים לבדיקה כגון חניה, כניסה לבניין, ומעלית.​

מה צריך לבדוק:

הדרישות מכל אחד מחלקי הבניין העומדים לבדיקה, כגון, מידות, מיקום בבניין, הימצאות אביזרים כמאחזי יד או שילוט. ​

מה צריך לבצע:
התאמות הנגישות שיש לבצע בעקבות ליקויי הנגישות שנמצאו בבדיקה המפורטת בטור ג'.​
הקלה לטור ד':
התאמות הנגישות שיש לבצע במקרה שנתקבל פטור מהתאמות הנגישות בהם מחויבים לפי טור ד'.​
  
 • טור ב' - חלקי הבניין הנבדקים: מפרט את חלקי הבניין העיקריים והנושאים הראשיים לבדיקה כגון חניה, כניסה לבניין, ומעלית.
 • טור ג' - מה צריך לבדוק: מפרט את הדרישות מכל אחד מחלקי הבניין העומדים לבדיקה, כגון, מידות, מיקום בבניין, הימצאות אביזרים כמאחזי יד או שילוט. הדרישות המוגדרות בטור זה מתבססות בחלקן על סדרת תקני הנגישות 1918, תוך שינויים והתאמות בהתאם לנסיבות.
 • טור ד' - מה צריך לבצע: מפרט את התאמות הנגישות שיש לבצע בעקבות ליקויי הנגישות שנמצאו בבדיקה המפורטת בטור ג'. לדוגמה, אם במדרגות חסר בית אחיזה, יש להתקין בית אחיזה.
 • טור ה' - הקלות לטור ד': מפרט את התאמות הנגישות שיש לבצע במקרה שנתקבל פטור מהתאמות הנגישות בהם מחויבים לפי טור ד'. לדוגמה, אם נדרש לפי טור ד' להתקין בית שימוש חדש שמימדיו לפי חלק ח1, אך לא ניתן לבצע זאת מסיבות הנדסיות, טור ה' מאפשר להקים בית שימוש חדש במימדים קטנים יותר.
התקנות מחייבות לבצע את הבדיקות באמצעות טופס בדיקה לבניין קיים המפורסם על-ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. התקנות גם מחייבות לציין בטופס את התאמות הנגישות שיש לבצע במקרה שנמצאו ליקויי נגישות.
 

ביצוע התאמות נגישות

התאמות הנגישות שיש לבצע לאור תוצאות הבדיקה ונתוני הבניין, מפורטות בטורים ד' ו-ה' בטבלה, המצויה בתקנות בסעיף שכותרתו "הוראות בדיקה וביצוע התאמות נגישות".
 
בעת ביצוע התאמות הנגישות, יש לפעול לפי שני העקרונות הבאים:
 1. כאשר יש התאמת נגישות בה מתקיים רק חלק מהדרישות, יש להשלים את התאמות הנגישות החסרות; בדרך כלל ההשלמה היא לפי הוראות הבדיקה. כלומר הוראות הבדיקה גם הופכות להוראות הביצוע. דוגמה לעיקרון 1: בבדיקה שנערכה בבניין נמצא כי הבעיה היחידה בתא המעלית היא העדרה של מערכת הכורזת את מספר הקומה. במקרה זה כל שצריך לעשות הוא להוסיף מערכת כריזה לתא הקיים (ראה תוספת ראשונה סעיף 9 בטבלה).
 2. כאשר אין התאמת נגישות כלל, יש להתקין התאמת נגישות בהתאם לתקנות הנגישות בבניין ציבורי חדש. דוגמה לעיקרון 2: בבניין אחר בן ארבע קומות נמצא כי אין שום אמצעי לעבור בין הקומות, פרט למדרגות. בבניין זה יש להתקין מעלית כפי שמתקינים מעלית בבניין חדש (ראה (ראה תוספת ראשונה סעיף 8 טור ד בטבלה).
 
במקרים מסוימים בהם יש להתקין רכיב בכמות מסוימת (למשל, כמות מסוימת של חניות) ובאפיון טכני מסוים (מימדי החניות) יהיה שילוב של שני העקרונות. במקרים אלה הכמות תיקבע לפי תקנות בניין קיים, אולם המימדים ייקבעו לפי הדרישות מבניין חדש. נדגים:
      • בבדיקה נמצא כי לבנין אין חניות נכים כלל. כמות ומיקום החניות ייקבעו בהתאם לעיקרון 1, דהיינו בהתאם להנחיות לבניין קיים, כך שהוראות הבדיקה הופכות להיות הוראות הביצוע. ממדי החניה ייקבעו בהתאם לעקרון 2, כלומר לפי הדרישות מבניין חדש – חלק ח'1 (למשל, רוחב 3.50 מ') (ראה תוספת ראשונה סעיף 2 טור ד בטבלה).
 • בבדיקה שנערכה בבניין נמצא כי יש שירותים אך אין שירותי נכים כלל. בבניין זה יש להתקין בתי שימוש נגישים בהתאם לכמויות שנדרשו בבדיקה, אך מידות בית השימוש הנגיש שיוקם יהיו כפי שנדרש בבניין חדש – חלק ח1 (ראה תוספת ראשונה סעיף 21 טור ד' בטבלה)
הערה: כאשר תחשיב הכמויות (למשל, כמות חניות שיש להנגיש, או כמות בניינים שיש להנגיש עד תאריך מסויים) אינו עגול, יש לעגלו לפי תקנה 13כדלקמן: 22.3 יעוגל ל- 22,  22.5 יעוגל ל- 22,  22.7 יעוגל ל- 23.
 

מי צריך לבדוק את הבניין?

בדיקת הבניין נחלקת בין שניים:

 1. בעלי הבניין יבדקו את כל השטחים המשותפים (בתקנות אלה נקרא - רכוש משותף),כדוגמת מעליות, מעברים, ומבואה (לובי) ואת כל השטחים בהם בעלי הבניין עושים שימוש. גם בבניין אותו שוכר גורם אחד (למשל, חברה העושה שימוש בכל הבניין), חלה חובת הבדיקה של השטחים המשותפים על בעלי הבניין.
 2. נותני שירות יבדקו את השטחים אותם הם שוכרים כדוגמת חנויות.


ככלל אין חובה לבצע את הבדיקה באמצעות איש מקצוע אולם ניתן ומומלץ להיעזר במורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה ומורשי נגישות השירות.
יחד עם זאת, כאשר נדרש רישיון עסק או חידושו, נדרשת מעורבותם של מורשה נגישות מתו"ס ושל מורשה נגישות שירות לשם בדיקת הבניין ולשם מתן אישור על עמידה בתקנות אלה. ראה מאמר על רישוי עסקים..
בבניין בו ניתן שירות ייעודי לאנשים עם מוגבלות ובבנין קיים שניתן בו שירות ציבורי על ידי המוסד לביטוח לאומי ולשכות רווחה, וכן ובקומפלקס בניינים, בו נדרשת מערכת התמצאות והכוונה, חובה שבדיקת הנגישות תתבצע על ידי מורשה נגישות שירות.

 

מי צריך לבצע את התאמות הנגישות?

החייב בביצוע התאמות הנגישות מוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות סעיף 19ח. אם נדרש היתר בניה כדי לבצע את התאמות הנגישות, האחריות לביצוען תהייה על הבעלים, גם אם התאמת הנגישות הנדרשת מתוכננת בשטח אותו שכר השוכר. אם לא נדרש היתר בניה לשם ביצוע ההתאמות, ביצוע התאמות יהיה באחריות נותן השירות בשטח בו נדרשת התאמת הנגישות.
יש לציין כי אם הבעלים מסרב לבצע את התאמות הנגישות שבאחריותו, זכאי השוכר לבטל את חוזה השכירות, מבלי שיחשב למפר חוזה ומבלי שיהיה חייב לשלם פיצויים. אין חובה לבצע את התאמות הנגישות באמצעות איש מקצוע מתחום הנגישות, אלא אם כן נדרש היתר בניה לביצוע התאמות הנגישות, או נדרש תכנון של מערכת התמצאות והכוונה בקומפלקס בניינים. מומלץ שהגורמים החייבים ימפו יחדיו את ההתאמות ויגיעו להבנות ולהסכמות אודות ביצוען במידת הצורך, על מנת למנוע תביעות מצד נפגעים או גורמי אכיפה.
יחד עם זאת, כאשר נדרש רישיון עסק או חידושו, נדרשת מעורבותם של מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה ושל מורשה נגישות שירות לשם בדיקת הבניין ולשם מתן אישור על עמידה בתקנות אלה. ראה מאמר על רישוי עסקים ונגישות.
 

לוחות זמנים לביצוע כלל החובות לפי התקנות

קיימים שני סוגים של לוחות זמנים לביצוע החובות. סוג אחד מתייחס לבניינים פרטיים (כגון בניינים של גופים עסקיים או עמותות המספקים שירות לציבור) וסוג שני מתייחס לבניינים של רשויות ציבוריות.
 

  לוחות הזמנים להנגשת בניינים פרטיים

לוחות הזמנים מוכתבים בהתאם לשני עקרונות:
 1. כמות הבניינים שבידי האחראי על ההנגשה - האם באחריותו עד ארבעה בניינים או חמישה בניינים ומעלה.
 2. אם באחריותו עד ארבעה בניינים - האם מדובר בבניינים המיועדים להלנת אנשים (בתי מלון, צימרים, פנימיות) או בבניינים אחרים.

 

ראה:

תקנה 7

  לוחות הזמנים להנגשת בניינים של רשויות ציבוריות

לוחות הזמנים מוכתבים בהתאם לשני עקרונות:
 1. כמות הבניינים שבידי הרשות הציבורית - האם באחריותה עד ארבעה בניינים או חמישה בניינים ומעלה.
 2. אם באחריותה חמישה בניינים ומעלה - האם מדובר ברשות מקומית או ברשות ציבורית אחרת.

תקנה 8

 

פטורים מביצוע התאמות נגישות

קיימים שני סוגים של פטור מביצוע התאמות נגישות:
 1. פטור מביצוע בדיקות והתאמות ברכיב בניין מסוים, על סמך היותו של הבניין שייך לקטגוריה שהוגדרה בחוק. לדוגמה, בית מרקחת ששטחו אינו עולה על 150 מ"ר פטור מהתקנת בית שימוש נגיש, אך אינו פטור מכניסה נגישה.
  פירוט הקריטריונים להשגת פטור מסוג זה, מופיע בתוספות השנייה  והשלישית לתקנות. קבוצה נוספת של מצבים שבעקבותיהם ניתן לקבל פטור או דרישות מופחתות לביצוע התאמות הינה קבוצת פטורים החלים על בניין ציבורי חדש ועל-כן גם על בניין קיים. קבוצה זו מפורטת בתקנה 9(ב).
 2. לאחר ביצוע בדיקות הנגישות, כאשר התברר כי יש לבצע התאמת נגישות מסוימת, ייתכנו נסיבות מיוחדות בהן ניתן יהיה לקבל פטור מביצוע ההתאמה לפי תקנה 10(ג):
  1. סיבות הנדסיות משלושה סוגים:
   • היעדר מקום - למשל, כאשר אין מספיק מקום להתקין כבש, מעלון או מעלית.
   • ביצוע ההתאמה יפגע ביציבות הבניין – למשל, כאשר נדרשת הקמת מעלית בבניין ישן, והקמתה מחייבת פגיעה בלתי הפיכה בשלד הבניין כגון חיתוך קורה תומכת שלא ניתן להמירה.
   • תכנית מתאר מאושרת אינה מאפשרת לבצע את ההתאמה.
  2. בשל פגיעה מהותית באופי בניין, בעיקר מטעמי שימור. כדי לקבל פטור זה יש להוכיח כי הבניין הוכרז כבניין לשימור או הוכח כי הוא אמור להיות ראוי לשימור ונמצא בתהליך של הגדרה כזו אצל מהנדס הרשות המקומית. לאחר מכן, יש לקבל אישור ממהנדס הרשות המקומית כי התאמת הנגישות הנדרשת סותרת את הוראות שימור הבניין או שההתאמה תפגע באופיו המיוחד של הבניין. לדוגמה, בניין הוכרז לשימור בתכנית מתאר והוראות התכנית אוסרות על ביצוע כל שינוי בחזיתות ובחצר. בתוך הבניין פועלת מסעדה. מהחצר לפתח המסעדה מובילות עשר מדרגות. נמצא בבדיקה כי באמצעות בניית כבש ניתן להנגיש את הכניסה למסעדה. מאחר שהבניין הוכרז לשימור, מהנדס הרשות בחן את תכנית בניין העיר, וקבע כי לפי הוראותיה אסור לבנות את הכבש. פטור כזה אפשר לקבוע רק לאחר שהוכח שגם מעלון אנכי או משופע אינו ניתן לביצוע.
  3. נטל כבד, מצב שבו ביצוע ההתאמות מהווה נטל כלכלי כבד מדי. לפטור מסוג זה לא יחול במצבים הבאים:
   • הארגון החייב בנגישות הינו רשות ציבורית.
   • אם על הארגון החייב בנגישות יש חובה עוד בטרם נכנסו תקנות הנגישות לתוקף, ואם חובה זו הינה מתוקף תקנות התכנון והבנייה - לא ניתן להוציא פטור ביחס אליה.

 

תקנות המסדירות פטור זה נמצאות בהכנה. בשלב זה ניתן לפנות לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בבקשה לפטור כאמור לפי סעיפים 19יג-יד1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

כדי לקבל פטורים אלה, יש לנהוג על-פי הנוהל המפורט בתקנה 10,למלא טופס ולקבל אישור מאנשי מקצוע המפורטים בתקנה. לעתים לאחר הוצאת הפטור, יהיה צורך לבצע התאמה מופחתת, כמפורט בטור ה' בטבלה.
רשויות ציבוריות,נותני שירות הנותנים מענה לחובה המוטלת על הציבור (כגון בדיקות רישוי לכלי רכב), וכן בנקים וסניפי דואר אשר קבלו פטור, יפעלו באופן הבא: אם בעקבות הפטור אין הם יכולים לספק שירות לאדם עם מוגבלות יחד עם שאר הציבור, עליהם להעביר את שירותיהם למקום אחר נגיש ומותאם גם לאנשים עם מוגבלות תקנה 10(ה).
 

דוגמה מסכמת

הדוגמה שלהלן מציגה את התהליך שמגדירות התקנות. בניין בן ארבע קומות שבו משרדים של עורכי דין ורואי חשבון. הכניסה הראשית לבניין היא בחזית הפונה לרחוב. ראשית יש לבצע בדיקה של הבניין, לפי טור ג' שבטבלה שבתוספת הראשונה לתקנות. הבדיקה מתחילה משטחי החוץ של הבניין אל תוכו. למשל, בדיקת חניות, כניסה לבנין וכו'. בדיקת הבניין העלתה ממצאים שונים. למשל, נמצא כי בבניין הנוכחי אין חניון כלל. מכיוון שתפוסתו המתוכננת של הבניין היא פחות מ- 500 איש, אין צורך לפעול לשם התקנת חניות נכים (לפי תקנה 4(א)(2)). כמו כן נמצא כי בשטחי החוץ של הבניין אין בתי אחיזה לצד גרם המדרגות.
לאחר סיום הבדיקה, יש לבצע את ההתאמות לפי טור ד' בטבלה. בסעיף 12 העוסק במדרגות, טור ד' קובע כי אם חסר בית אחיזה יש להתקינה לפי ההנחיות שבסעיף 13, טור ד פסקה (ב).
 

רישוי בנייה לצורך ביצוע התאמות נגישות

חלק מהתאמות הנגישות עשויות לחייב הוצאת היתר בנייה, שתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל - 1970 אינן מענה יכולות לאפשר את הוצאתו. להלן שתי דוגמאות לכך:
 1. לפי התקנות, בעקבות פטור מחובה להקים מעלית כנדרש בבניין חדש, תידרש הקמת מעלית קטנה מזו הנדרשת בבניין ציבורי חדש.
 2. בבנין קיים יש להתקין בית שימוש נגיש. לשם כך נדרש איחוד של תאי שירותים קיימים ובכך יפחת מספר התאים לפחות מהנדרש בהוראות למתקני תברואה (הל"ת).
כדי לתת מענה למקרים אלה ולאפשר הוצאת היתר בנייה, נמצאות בהליך חקיקה מתקדם תקנות מיוחדות בתחום התכנון והבנייה.
 

רישוי עסקים

בהתאם לחוק רישוי עסקים,על מנת לקבל רישיון לעסק חדש או לחדש רישיון לעסק קיים, יש לעמוד, בין היתר, בדרישות תקנות הנגישות.
לשם כך על בעל העסק להוכיח כי עמד בדרישות הנגישות. זאת יש לעשות באמצעות קבלת חוות דעת של מורשה נגישות מתו"ס ומורשה נגישות שירות. למידע נוסף, קראו מאמר על רישוי עסקים.

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il.